SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA MRKOPALJ
Moscenicka_draga-001

8.

Na osnovi članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 70/09) te članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/09, 34/09 - ispr.), Općinsko vijeće općine Mrkopalj na sjednici održanoj 20. travnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Općini Mrkopalj:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Mrkopalj,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odrediti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

U Općini Mrkopalj utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa:

I. zona:

Naselje Mrkopalj

Naselje Sunger

Naselje Tuk Mrkopaljski

Naselje Tuk Vojni

Naselje Begovo Razdolje

II. Zona:

Naselje Brestova Draga

Naselje Bukovac Sungerski

Ulice u naselju Mrkopalj: Kosa, Poljice od k.b. neparni 83. i nadalje i k.b. parni 104. i nadalje

Članak 3.

Utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u kn/m3/m2 sa planiranom raspodjelom sredstava:


Zona Ukupno Javne Nerazvrstane Groblja Javna

površine ceste rasvjeta


I. 60 20 20 10 10

II. 50 20 10 0 20


Za produktovode, odnosno infrastrukturne građevine namijenjene za transport energenata, vode, otpadnih voda, telekomunikacijskih signala (naftovodi, plinovodi, vodovodi, kanalizacijski kolektori i sl.) komunalni doprinos se obračunava u visini 15% iznosa osnovne cijene za pojedinu zonu.

Za izgradnju nerazvrstanih cesta i pristupnih puteva , kojih nije investitor Općina Mrkopalj komunalni doprinos se obračunava u visini 30% iznosa osnovne cijene za pojedinu zonu.

Kod gradnje, rekonstrukcije i dogradnje obiteljskih kuća, garaža i spremišta, osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište na području Općine Mrkopalj neprekidno 2 godine, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 80% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju stambeni prostor za svoje stanovanje ukupne veličine do 800 m3 obujma.

Kod novogradnje kao dokaz da nema riješeno stambeno pitanje, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti ovjerenu javnobilježničku izjavu i potvrdu zemljišno-knjižnog ureda i ureda za katastar da nema u vlasništvu i posjedu kuću ili stan na području Općine Mrkopalj.

Kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za smještaj gostiju te pripremu i posluživanje jela, pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje navedene ugostiteljske djelatnosti, koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište odnosno sjedište tvrtke na području Općine Mrkopalj neprekidno 2 godine, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 70% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju naprijed navedeni poslovni prostor.

Kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za obavljanje proizvodnih i proizvodno-uslužnih obrtničkih djelatnosti, osobama registriranim za obavljanje navedenih obrtničkih djelatnosti, koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište i sjedište obrta na području Općine Mrkopalj, neprekidno 2 godine što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 70% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju naprijed navedeni poslovni prostor.

Članak 4.

Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod rekonstrukcije ili nadogradnje postojeće građevine na nastalu razliku u obujmu, s tim da postojeća građevina mora imati građevinsku dozvolu, odnosno mora biti izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Iznimno kod otvorenih građevina različitog tipa komunalni doprinos se plaća po m2 tlocrtne površine predmetne građevine pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za 1m2 površine jednaka jediničnoj vrijednosti za 1m3 obujma građevine.

Članak 5.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog prema važećem Pravilniku, odnosno površine građevine iz stavka 2. prethodnog članka i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa propisanog člankom 3. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 6.

Komunalni doprinos obveznik je dužan plaćati odjednom uplatom na žiro-račun Općine Mrkopalj, na osnovi konačnog rješenja o komunalnom doprinosu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, općinski načelnik može, na pisani zahtjev obveznika plaćanja, odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa na razdoblje od najduže 6 mjeseci, uz valutnu klauzulu prema srednjem tečaju HNB za Euro na dan nastanka obveze,s time da prvi obrok ne može biti manji od 35% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a ostali obroci ne mogu biti manji od 500,00 kuna.

Obvezniku plaćanja odobrit će se obročno plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko dostavi odgovarajuće osiguranje:hipoteka, suglasnost s administrativnom zabranom na plaći(mirovini), mjenicu, zadužnicu.

U slučaju kada Obveznik ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Na dospjele i nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća na neplaćene javne prihode.

Članak 7.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se po službenoj dužnosti na osnovi dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili na zahtjev stranke.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja iz stavka 1. ovog članka, a kod plaćanja u ratama prva rata dospijeva po konačnosti rješenja, a druge rate dospijevaju svaki sljedeći mjesec do 15-tog u mjesecu.

Članak 8.

Općinski načelnik može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, za vatrogasnu djelatnost, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Mrkopalj i Primorsko-goranske županije.

Općinski načelnik može osloboditi djelomično ili u cijelosti obveze plaćanja investitore koje grade građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Općine Mrkopalj i Primorsko-goranske županije te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture i trgovačka društva koja grade objekte od posebnog interesa za Općinu Mrkopalj. Općinsko vijeće Općine Mrkopalj utvrđuje posebnom odlukom koji su objekti od posebnog interesa za Općinu Mrkopalj.

Članak 9.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 8. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Mrkopalj iz sredstava poreznih prihoda i drugih izvora Proračuna.

Članak 10.

Investitor može uz suglasnost načelnika snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za koje stječe pravo da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa.

Obveznik komunalnog doprinosa oslobodit će se od plaćanja proporcionalnog dijela komunalnog doprinosa ako se odriče dijela građevinske čestice u svrhu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Uvjete, prava i obveze u svezi s izgradnjom objekata i uređaja investitor i Općina Mrkopalj utvrđuju putem ugovora.

Članak 11.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 45/04, 48/06, 33/07, 42/07).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-11-11

Mrkopalj, 20. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr