SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

30.

Na temelju članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 17. veljače 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na
privremeno korištenje javnih površina

Članak 1.

U Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/04) u člancima 5., 8., 11., 13., 15., 18., 23., 24. riječ »Općinsko vijeće« zamjenjuje se riječju »Općinski načelnik«.

Članak 2.

U članku 22. stavku 2. podstavku 1 dodaju se »Ul. A. Rosovića i Trg Slobode«, u podstavku 2. stavka 2. briše se »Sv. Petar«.

Članak 3.

U članku 24. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima višegodišnjem zakupcu koji je uredno podmirio sve obveze prema Općini, općinski načelnik može odobriti plaćanje zakupnine mjesečno, s rokom plaćanja do 20. u mjesecu za tekući mjesec.«

Članak 4.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar.«

Članak 5.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar uklonit će kiosk ili naprave postavljene suprotno odredbama ove Odluke i Odluke o komunalnom redarstvu te poduzeti druge mjere sukladno odredbama Odluke o komunalnom redarstvu u slučajevima kada se korisnik javne površine ne pridržava odredaba ove Odluke, Odluke o komunalnom redu i propisa o javnom redu i miru.«

Članak 6.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka 7., 9., 17. i 21. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi suprotno odredbama članka 7., 9., 17. i 21. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbama članka 7., 9., 17. i 21. ove Odluke.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/01

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 17. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr