SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

79.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavka 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 3/11), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Narodne novine« broj 19/11), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština na 22. sjednici održanoj 12. svibnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko,
rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat«
u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je tvrtku »Diver Lošinj« d.o.o., Šetalište Čikat bb, 51550 Mali Lošinj, OIB 24099697280 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti i to:

. ambulantnu prodaju (sladoled, piće)

. iznajmljivanje suncobrana i ležaljki

. iznajmljivanje sandolina i pedalina

. iznajmljivanje plovila

. sportsko-rekreacijske djelatnosti (igre u moru,
adrenalinski park, gumeni grad...)

. ronilačke tečajeve

. iznajmljivanje ronilačke opreme

. gospodarsko ronjenje i ronilački izlete

. privez i odvez plovila

postavljanje plutajućih pontona za privez plovila sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji (članak 206. PPU Grada Mali Lošinj) i posebnim propisima o rekonstrukciju privezišta »Stari gat« sukladno Lokacijskoj dozvoli, KLASA: UP/I-350-05/10-03/24 i URBROJ 2170/1-07-01/5-10-13 od 14. listopada 2010. godine izdanoj od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, Primorsko- goranska županija.

Za djelatnosti koje prema svojoj naravi izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi dozvolu nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem području se daje koncesija.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorskog dobro na području Grada Malog Lošinja, uređena javna plaža i privezište, ukupne površine 14 682 m2, od čega kopneni dio iznosi 992 m2, a morski dio 13 690 m2.

Kopneni dio koji se daje u koncesiju čine katastarske čestice koje su upisane, u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda Mali Lošinj, Katastarska općina Mali Lošinj, z.k.ul. 6023 i 6226, kao pomorsko dobro, i to:

. dio k.č. 9009/13 - 411 m2

. cijela k.č. 13387 - 7 m2

. cijela k.č. 13439 - 263 m2

. cijela k.č. 13440 - 38 m2

. cijela k.č. 13441 - 62 m2

. cijela k.č. 13442 - 21 m2

. cijela k.č. 13443 - 190 m2

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

Broj točke

Y

X

1

5456759.611

4932092.929

2

5456756.582

4932097.220

3

5456705.654

4932054.010

4

5456702.573

4932050.021

5

5456687.380

4931973.978

6

5456689.970

4931962.533

7

5456693.902

4931946.249

8

5456695.192

4931934.895

9

5456693.260

4931885.842

10

5456701.308

4931883.198

11

5456704.148

4931884.322

12

5456705.054

4931881.972

13

5456725.945

4931875.103

14

5456764.161

4931854.429

15

5456779.398

4931888.075

16

5456749.607

4932019.788

17

5456765.850

4932085.052

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na situaciji u mjerilu 1:1000 izrađen od »Geo-Teo« d.o.o, Cres u kolovozu 2010., a koji se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 16 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 83.000,00 kuna (slovima: osamdesetitritsuće kuna),

- promjenjivi dio naknade iznosi 14% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniraom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u ožujku 2011. godine (sastavni dio Ponude).

Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na

pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Tvrtka »Diver Lošinj« d.o.o. koncesionar je pomorskog dobra za ronilačko-rekreacijski centar u uvali Čikat, na otoku Lošinju. Ugovor o koncesiji tvrtka »Diver Lošinj« d.o.o. sklopila je s Primorsko-goranskom županijom dana 1. travnja 2006. godine na rok od 5 godina. Predmetna koncesije ističe 1. travnja 2011. »Diver Lošinj« d.o.o. je u proteklom periodu bio uredan koncesionar koji je redovito plaćao koncesijsku naknadu i koristio pomorsko dobro u skladu s Odlukom/Ugovorom o koncesiji.

S obzirom na dužinu trajanja postupka za davanje koncesije, koje iznosi cca 6 mjeseci, dana 30. kolovoza 2010. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je Pismo inicijative tvrtke »Diver Lošinj« d.o.o., Šetalište Čikat bb, Mali Lošinj, za pokretanje postupka izdavanja nove koncesije za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, na području Grada Malog Lošinja s podacima o području pomorskog dobra i namjeni koncesije.

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom se temelji na Lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/I- 350-05/10-03/24 i URBROJ 2170/1-07-01/5-10-13) od 14. listopada 2010. godine izdanoj od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, Primorsko-goranska županija.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 19. sjednici održanoj 27. siječnja i 1. veljače 2011. donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 3/11), na temelju koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Narodne novine« broj 19/ 11 - dalje: Obavijest).

Dana 17. ožujka 2011. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Ciottina 17b, Komisija za otvaranje ponuda obavila je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Ciottina 17b, u propisanom roku pristigle su dvije (2) ponude i to ponuditelja:

1. Tvrtka »Hotel Lošinj Yachting Club« d.o.o., Predjel Čikat bb, 51550 Mali Lošinj

2. Tvrtka »Diver Lošinj« d.o.o., Šetalište Čikat bb, 51550 Mali Lošinj

Iz ponuda je vidljivo da planirane djelatnosti neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavka 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije u PGŽ je dana 31. ožujka 2011. godine pregledalo i ocijenilo pristigle ponude, te je utvrdilo prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije.

Usporedbom kriterija i pregledom dokumentacije pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije Stručno povjerenstvo za koncesije u PGŽ je konstatiralo da je ponuda tvrtke »Diver Lošinj« d.o.o., Šetalište Čikat bb, 51550 Mali Lošinj, kompletna sa svom traženom dokumentacijom, te se jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru.

Prilikom pregleda i ocijene ponude »Hotel Lošinj Yachting Club« d.o.o. Stručno povjerenstvo za koncesije u PGŽ ocijenilo je da ponuda nije kompletna iz razloga što nisu dostavljeni:

- Račun prihoda i gubitka za prošlu godinu

- Podaci o bonitetu i solventnosti

Oslobođeni od dostave tih dokumenata su samo novoosnovana društva i obrti, a tvrtka »Hotel Lošinj Yachting Club« d.o.o. je osnovana krajem 2009. godine.

Prema odredbi, propisanoj u članku 6. stavak 4. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s pivezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj, koja je objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 3 od 2. veljače 2011. godine: »nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati«.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/11-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11/28

Rijeka, 12. svibnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr