SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 13. Petak, 6. svibnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

23.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) i članka 31. i 32. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 20. sjednici održanoj 28. travnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se područja zona u Općini Viškovo, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odlukom se propisuje i način obračuna obujma građevine, način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Viškovo ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu, kao i nadležnost tijela Općine u svezi primjene članka 31. i 32. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 2.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine koja se gradi određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi čestica na kojoj se gradi ili je izgrađena građevina.

Na području Općine Viškovo utvrđuju se slijedeće zone:

I - zona obuhvaća zemljište na području Općine Viškovo koje je važećim planovima prostornog uređenja proglašeno građevinskim zemljištem, odnosno i drugo zemljište na kojem će temeljem akta o građenju biti dozvoljena gradnja.

II - zona obuhvaća zemljište na području Općine Viškovo koje je važećim planovima prostornog uređenja proglašeno radnim zonama.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

1. U I-zoni, na području cijele Općine Viškovo, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa kod izgradnje stambenih, poslovnih i drugih objekata kojima će se dozvoliti gradnja temeljem akta o građenju iznosi 70,00 kn po m3,

za objekte društvene namjene 10,00 kn/m3, a za objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 5,00 kn/m2.

II-zoni - radne zone, za izgradnju objekata gospodarske namjene (hale i slično), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 takve građevine koja se gradi iznosi:

a) za dio objekta gospodarske namjene do 4 m visine jedinična vrijednosti komunalnog doprinosa iznosi 60,00 kn/m3.

b) za dio objekta gospodarske namjene iznad 4 m visine jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 30,00 kn/ m3 .

c) za dio objekta stambene namjene, jedinična vrijednosti komunalnog doprinosa iznosi 70,00 kn/m3 .

d) za objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 5,00 kn/m2.

Struktura jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, određuje se u postocima i iznosi:


STRUKTURA JEDINIČNE VRIJEDNOSTI

KOMUNALNOG DOPRINOSA PO VRSTI %

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE


Javne površine 6,98


Nerazvrstane ceste 77,18


Groblje 7,39


Javna rasvjeta 8,44


Članak 3.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Ukoliko je objekat sagrađen, odnosno građevna dozvola, rješenje o građenju ili drugi akt na temelju kojeg se može graditi ishođeni prije 13. lipnja 1994. godine, a što se dokazuje dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Za prikazanu veličinu objekta, odnosno shodno tome prikazanim uplaćenim sredstvima ukoliko je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina odnosno izgrađene građevine sklopio prije 13. lipnja 1994. godine jedan od dotadašnjih ugovora kojim je regulirao troškove izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktue, a što se dokazuje dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

Članak 4.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom obujma građevine sa jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa po m3 građevine propisano člankom 2. ove odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Članak 5.

Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

Članak 6.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 7.

Općina Viškovo omogućit će obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, kojem je izdano rješenje do 10. 10. 2005. godine, na njegov zahtjev, obročnu otplatu dijela komunalnog doprinosa na rok od najviše 3 godine, uz visinu kamate 6% godišnje o čemu se sklapa poseban ugovor u roku od 30 dana od podnijetog zahtjeva, s time da u ugovoru mora biti precizirana garancija obročnog plaćanja, kao što je garancija banke, upis hipoteke na imovinu i drugo. Prva rata se utvrđuje u visini od 20% obračunatog komunalnog doprinosa i obveznik je mora platiti u roku od 15 dana po sklapanju ugovora, dok se za preostalih 80% izrađuje otplatni plan.

Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, sukladno članku 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu:Zakon) daje se, na njihov zahtjev koji se podnosi u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja, mogućnost plaćanja dijela komunalnog doprinosa na rok od najviše 3 godine bez kamata i uz upis hipoteke na nekretnini, o čemu se sklapa poseban ugovor u roku od 30 dana od podnijetog zahtjeva. Pravo se može iskoristiti jednokratno kod gradnje kuće za vlastito stambeno zbrinjavanje za odgovarajuću stambenu površinu prema broju članova obitelji sukladno članku 43. Zakona. Prvu ratu prema otplatnom planu dužni su uplatiti u roku od 15 dana po sklapanju ugovora o obročnom plaćanju. Preostali dio komunalnog doprinosa plaća se jednokratno u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja.

Uvjeti iz stavka 2. ovog članka primjenjuju se i na dragovoljce Domovinskog rata sukladno članku 2. Zakona, s tim da rok otplate iznosi najviše 5 godina.

Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (sukladno članku 3, 5, 36 i 43 Zakona) i HRVI iz Domovinskog rata temeljem pravomoćnog rješenja o trajno utvrđenom statusu invalida, imaju jednokratno pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za odgovarajuću stambenu površinu koja se određuje prema broju članova obitelji. Općina Viškovo omogućit će im, na njihov zahtjev, koji se podnosi u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja, mogućnost plaćanja dijela komunalnog doprinosa za maksimalno jednaku površinu koja mu pripada, na rok od najviše 3 godine bez kamata i uz upis hipoteke na nekretnini, o čemu se sklapa poseban ugovor najkasnije u roku od 30 dana od podnijetog zahtjeva. Preostali dio komunalnog doprinosa plaća se jednokratno u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja.

Vlasniku neodgovarajućeg stambenog prostora u skladu sa stavkom 4. ove Odluke priznaje se umanjenje komunalnog doprinosa za razliku do pripadajuće površine, jednokratno. (predlaže se da ostane, po ovom stavku korisnik već ima nekretninu, ali ne odgovarajuću)

Članak 8.

Općinsko vijeće može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

- Općinu Viškovo, kada je Općina Viškovo vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor gradnje, javne ustanove i komunalna društva u kojima Općina Viškovo ima suvlasnički udio.

- U slučaju građenja objekata od općeg interesa: vjerskih objekata, objekata obrane i unutarnjih poslova, objekata zdravstvene zaštite, objekata socijalnog programa, objekata kulturno-sportskog sadržaja.

Iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja komunalnog doprinosa namirit će se u proračunu Općine Viškovo i drugih izvora.

Članak 9.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Viškovo ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju odlučuje rješenjem.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/09, 10/09, 44/09, 6/10, 21/10, 32/10, 10/11).

Ova Odluka o komunalnom doprinosu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/07

Ur. broj: 2170-09-11-01-18

Viškovo, 28. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr