SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
GRAD RAB
Grad Rab

24.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne nonine« broj 33/01) i članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), te članaka 6. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2004. godine, donosi

II. IZMJENU I DOPUNU
Odluke o socijalnog skrbi na području Grada Raba

Članak 1.

U članku 2. iza riječi: »sustav« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te Socijalno vijeće«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Korisnik socijalne skrbi može biti samac, samohrani roditelj ili obitelj, a prema članku 10. Zakona o socijalnoj skrbi,(»Narodne novine« broj 73/97, 2701, 59/01, 82/01 i 103/ 03).«

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Korisnik socijalne skrbi ne može biti osoba koja prihode može ostvariti prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine u vlasništvu ili suvlasništvu, (nekretnine, pokretnine), koja ne služi njoj, ni članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba.«

Članak 4.

U članku 12. na kraju stavka 12. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se stavak 13., koji glasi: »13. Pravo na besplatne udžbenike.«

Članak 5.

U članku 13. stavku 2. na kraju podstavka d) umjesto točke stavlja se zarez i dodaje novi podstavak koji glasi: »e) podmirenje troškova ogrijeva«.

Članak 6.

Iza članka 20. dodaje se novi podnaslov koji glasi: »ad e) Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva«, i članak 20.a. koji glasi:

»Članak 20.a

Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva, kao dijela troškova stanovanja, osigurava se samcu ili obitelji koja se grije na drva ukoliko zadovoljava sljedeći kriterij:

1. socijalni uvjet«.

Članak 7.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»O zahtjevu za dodjelu jednokratne pomoći odluku donosi Socijalno vijeće Grada Raba«.

Članak 8.

U članku 25. stavku 2. iza točke 3. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje točka 4., koja glasi: »4. ostali uvjeti«.

Članak 9.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Pravo na besplatni boravak u jaslicama ili dječjem vrtiću ima dijete čiji samohrani roditelj ili obitelj ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda.

Djeca čiji samohrani roditelj ili obitelj ispunjava poseban uvjet ostvaruje pravo sukladno članku 10. ove Odluke.

Pravo na popust od 500stvaruje samohrani roditelj ili obitelj za drugo ili ostalo po redu dijete koje istovremeno boravi u jaslicama ili dječjem vrtiću.«

Članak 10.

Iza članka 30.a dodaje se novi podnaslov koji glasi: »13. Pravo na besplatne udžbenike«, i članak 30.b koji glasi:

»Članak 30.b

Pravo na besplatne udžbenike osigurava se svim polaznicima prvog razreda osnovne škole i polaznicima ostalih razreda osnovne škole čija obitelj udovoljava socijalnom uvjetu.

Ovo se pravo ostvaruje putem osnovne škole Ivana Rabljanina Rab, a troškovi se temeljem ispostavljenog računa podmiruju iz Proračuna Grada Raba.«

Članak 11.

U članku 32. stavku 3. iza riječi: »odjeli« dodaju se riječi: »i Socijalno vijeće«.

Članak 12.

U članku 34. stavku 1. iza riječi: »sustav« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te Socijalno vijeće«.

Članak 13.

U članku 35. stavku 2. iza riječi: »odjel« dodaju se riječi: »i Socijalno vijeće Grada Raba«.

Članak 14.

U članku 36. iza riječi: »sustav« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te Socijalno vijeće«.

Ove izmjene i dopune Odluke objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupaju na snagu osmog (8) dana od dana objave.

Klasa: 011-03/04-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-04-28

Rab, 28.lipnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr