SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA MRKOPALJ
Moscenicka_draga-001

6.

Na temelju članka 28. stavku 1. točka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr.) te po pribavljenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Klasa: 810-03/10-01/18 od 18. travnja 2011. godine Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 20. travnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Mrkopalj

I.

Ovom Odlukom donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Mrkopalj.

II.

Procjena je sastavni dio ove Odluke i čuva se u sjedištu Općine Mrkopalj, ali se ne objavljuje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-11-9

Mrkopalj, 20. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr