SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 29.Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09- ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici dana 27. travnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/09, 31/10 - dalje u tekstu: Odluka), iza članka 13., dodaje se članak 13a. koji glasi:

»Osobe s prebivalištem na području Grada Opatije koje na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Opatija ostvaruju pravo na stalnu pomoć, stječu pravo na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene vodnih usluga, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, a sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine« 112/10.).

Grad Opatija dostavit će isporučitelju vodnih usluga na području Grada Opatije podatke o osobama iz stavka 1. ovog članka na osnovu kojih će se istima zaračunavati cijena vodnih usluga.

Grad Opatija će u svom Proračunu osigurati sredstva za podmirenje razlike između osnovne cijene vodne usluge i cijene koju plaćaju socijalno ugroženi građani iz stavka 1. ovog članka, koja će se plaćati isporučitelju vodnih usluga na osnovi ispostavljenih računa«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 551-01/11-01/06

Ur. broj: 2156-01-11-01-1

Opatija, 27. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr