SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

59.

Na temelju članka 80. stavak 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji donosi

ODLUKU

1. Obustavlja se od primjene opći akt Općinskog vijeća Općine Matulji - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji, Klasa: 011-01/10-01/11, Ur. broj: 2156-04-10-01 od 16. prosinca 2010. godine jer je u suprotnosti s odredbom članka 36. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se danom dostave načelniku Općine Matulji.

3. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e

Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji, Klasa: 011-01/10-01/11, Ur. broj: 2156-04- 10-01 od 16. prosinca 2010. godine, koju je općinski načelnik Općine Matulji dostavio predstojnici Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji dana 5. travnja 2011. godine.

U postupku nadzora nad zakonitošću navedene Odluke, utvrđeno je da je ista suprotna članku 36. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Odredbom članaka 36. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da:

»Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela.«

Načelnik općine Matulji dostavio je na nadzor Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na donošenje općeg akta iz kojeg proizlazi da je Općinsko vijeće Općine Matulji Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji donijelo sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa.

Iz Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 26/09, 38/09) proizlazi da Općinsko vijeće Općine Matulji broji 15  članova pa je s obzirom na prisutnost 14 vijećnika udovoljeno zakonskom uvjetu iz članka 36. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u pogledu mogućnosti donošenja pravovaljane odluke, budući je na sjednici bila nazočna većina članova predstavničkog tijela. Međutim kako iz citirane zakonske odredbe proizlazi da predstavničko tijelo odluke donosi većinom glasova nazočnih vijećnika, to je za donošenje obustavljene Odluke bilo potrebno najmanje 8 glasova »za«.  Slijedom iznesenog proizlazi da obustavljena Odluka nije niti mogla biti donesena, budući je za nju glasovalo 7 vijećnika, odnosno ista je donesena suprotno odredbi članka 36. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.S obzirom na činjenicu da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji donesena na sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine, a dostavljena na nadzor zakonitosti 5. travnja 2011. godine ističe se da su povrijeđene i odredbe članka 79. stavak 2. iz kojeg između ostalog proizlazi da je općinski načelnik dužan dostaviti opći akt i izvadak iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta predstojniku ureda državne uprave u županiji u roku od 15 dana od donošenja općeg akta.

Stoga je, obzirom na to da je u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji povrijeđena odredba Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odlučeno kao u izreci ove Odluke.

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ova Odluka će se bez odgode dostaviti predsjedniku Općinskog vijeća Općine Matulji i načelniku Općine Matulji, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt, tj. Ministarstvu pravosuđa te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, tj. Ministarstvu uprave.

Klasa: 040-02/11-01/29

Ur. broj: 2170-02-02-11-20

Rijeka, 18. travnja 2011.

Predstojnica
Vera Pajalić, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr