SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

9.

KATALOG INFORMACIJA OPĆINE PUNAT
(ažuriran 2011. godine)

I. Uvodne napomene

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03 i 144/10) Općina Punat kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na sljedeće načine:

1. putem službene web stranice Općine Punat:

. informacijama o ustroju, nadležnosti i aktivnostima Općine

. objavama za javnost dnevnog reda sjednica Općinskog vijeća i zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća

. informacijama o važnijim odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika

. objavama Izvješća o radu općinskog načelnika

. najavama aktivnosti i događanja vezano za rad Općine

. objavama priopćenja za javnost

. objavama općinskog glasila i drugih publikacija

2. objavom općih akata u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

3. objavom općinskog glasila »Punte moj«

4. davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja

5. neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama

6. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije

7. dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

II. Sadržaj kataloga informacija

1. OPĆI AKTI od 1993. godine i nadalje

a. Općinsko vijeće Općine Punat

b. Općinsko Poglavarstvo Općine Punat

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje objavljeni su u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« ili se nalaze u Državnom arhivu u Rijeci (1993.-2004.) i u pismohrani Općine Punat (2005.- )

2. POJEDINAČNI AKTI od 1993. godine i nadalje

a. Općinsko vijeće Općine Punat

b. Općinsko poglavarstvo Općine Punat

c. Upravnog odjela odnosno Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

d. Načelnika odnosno predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje nalaze se u Državnom arhivu u Rijeci (1993.-2004.) te u pismohrani Općine Punat (2005.- )

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA od 1993. godine nadalje

a. Općinskog vijeća Općine Punat

b. Općinskog poglavarstva Općine Punat

c. Radnih tijela

d. Ostalih tijela koje je imenovalo Općinsko poglavarstvo i Općinsko vijeće

1. Napomena: dokumentacija se nalazi u Državnom arhivu u Rijeci (1993.-2004.) te u pismohrani Općine Punat (2005.- ) a sadrži materijale za sjednicu, zapisnike, izvornike akata.

2. Napomena: od 2007. godine pozivi za sjednice i zapisnici objavljuju se i na web stranici Općine Punat http://www.opcina.punat.hr

4. POPIS NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Punat

5. SKLOPLJENI SPORAZUMI S GRADOVIMA PRIJATELJIMA

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci

6. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA OPĆINE PUNAT S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA OD 1993. GODINE

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci (1993.-2004.) i u pismohrani Općine Punat (2005.- )

7. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci ( do 2005.) i u pismohrani Općine Punat (od 2005.).

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2 (N.N. broj 32/2011) od 17. ožujka 2011. godine na web stranici Općine Punat objavljuje se i Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

8. OSTALA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci (do 2005.) te u pismohrani Općine Punat (od 2005.)

9. OČEVIDNIK KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE PUNAT

Napomena: podaci se nalaze se u pismohrani Općine Punat i kod samostalne suradnice za predškolski odgoj, osnovno obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvo u JUO Općine Punat

10. DOKUMENTACIJA O RADU MZ PUNAT I NJENIH TIJELA (od 1972. do osnutka Općine)

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci.

11. DOKUMENTACIJA MIROVNOG VIJEĆA MZ PUNAT

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci.

12. DOKUMENTACIJA MO SK, SSRNH, SKOJ i sl.

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci.

13. DOKUMENTACIJA OO CRVENOG KRIŽA PUNAT (od 1991. do 2000. godine)

Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Punat.

14. KADROVSKE EVIDENCIJE MZ PUNAT I OPĆINE PUNAT

1. Napomena: dokumentacija sadrži sačuvane platne liste, matičnu knjigu, evidenciju radnika i evidenciju o radnom vremenu, personalne dosjee i sl.

2. Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Punat

15. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA MZ PUNAT I OPĆINE PUNAT

1. Napomena: dokumentacija sadrži plansku dokumentaciju, nacrte, karte, idejna rješenja i projekte građevina i sl.

2. Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Državnom arhivu u Rijeci (do 2005.) i u pismohrani Općine Punat (od 2005.)

III. Izuzeci od prava na pristup informacijama

Općina Punat uskratit će pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Općina Punat uskratit će pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

2) onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Općina Punat uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Iznimno, Općina Punat omogućit će pristup gore navedenim informacijama, ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići.

Ako tražena informacijama sadrži i podatak klasificiran stupnjem tajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Tražene informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi navedeni u ovom članku prema kojima tijelo javne vlasti uskraćuje pravo na pristup informaciji.

IV. Rješavanje zahtjeva o ostvarivanju prava na pristup informacijama

1. Zahtjeve rješava službenik za informiranje Općine Punat.

2. Službenik za informiranje dužan je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku 15 dana od podnošenja zahtjeva.

3. Rokovi za ostvarivanje prava pristupa informaciji mogu se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan Općine Punat te ukoliko se jednim zahtjevom traži više informacija

V. Visina naknade iz čl. 19. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03 i 144/ 10)

1. Visina naknade određuje se Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama koje je donijela Agencija za zaštitu osobnih podataka temeljem čl. 19. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03 i 144/10) a objavljeni su u »Narodnim novinama« broj 38/11 od 1. travnja 2011. godine.

2. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 - 0,60 kuna

2. preslik jedne stranice veličine A3 - 0,90 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 - 1,30 kuna

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 - 1,70 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u - 7,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 7,00 kuna

7. elektronički zapis na jednoj disketi - 7,00 kuna

8. preslik na jednoj videovrpci - 10,00 kuna

9. preslik na jednoj audio kazeti - 8,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

3. Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, Općina Punat odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje Općina Punat ima te trošak poštanskih usluga.

4. Općina Punat naložit će korisniku prava na informaciju da unaprijed u cijelosti položi očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

5. Općina Punat izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenoj u članku 2. i 3. ovih Kriterija.

6. Općina Punat iz razloga ekonomičnosti može korisniku prava na informaciju ne zaračunati stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kuna.

Katalog informacija je ažuriran 11. travnja 2011. god. temeljem čl. 22. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« 172/03, i 144/10) te čl. 2. st. 1. točke 5. Odluke o određivanju službenika za informiranje Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 33/05).

Klasa: 008-02/11-01/2

Ur. broj: 2142-02-02-2-03-11-2

Punat, 11. travnja 2011.

SLUŽBENIK ZA OPĆINSKI
INFORMIRANJE NAČELNIK

Elfrida Mahulja, v. r. Mladen Juranić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr