SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 52. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) donosim dana 12. travnja 2011. godine sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam DEANU JURČIĆU, zamjeniku gradonačelnika obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti gradonačelnika, praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Kastva koji se odnose na komunalno gospodarstvo, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjeravam zamjeniku gradonačelnika i poslove koordinacije s trgovačkim društvima u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada Kastva i to Bršjanovac d.o.o. Kastav, Autotrolej d.o.o. Rijeka, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i Čistoća d.o.o. Rijeka i drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju komunalnu djelatnost na području Grada Kastva temeljem posebnog ugovora.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik gradonačelnika dužan je pridržavati se pisanih i usmenih uputa gradonačelnika i podnositi redovno izvješće gradonačelniku te parafirati akte iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis gradonačelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik gradonačelnika ovlašten je primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Grad Kastav komunicira.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se i na WEB stranici Grada Kastva.

Klasa: 022-05/11-03/05

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-1

Kastav, 12. travnja 2011.

Gradonačelnik
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr