SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 30. Statuta Grada Crikvenica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 6. travnja 2011. godine, donijelo je

MJERILA
za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i
naobrazbe u Gradu Crikvenici za 2011. godinu

Članak 1.

Dječji vrtić »Radost« Crikvenica obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe ona području Grada Crikvenice.

Za programe Dječjeg vrtića »Radost« sredstva osigurava Grad Crikvenica i roditelji djece koja polaze Vrtić.

Članak 2.

Za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja dio sredstava se osigurava u državnom proračunu.

U Dječjem vrtiću »Radost« ta se sredstva odnose na programe javnih potreba za djecu s teškoćama u razvoju i program predškole.

Način raspolaganja tim sredstvima i mjerila za sufinanciranje pojedinih programa propisuje ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

Članak 3.

Mjerilo za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja je ekonomska cijena pojedinog programa koju utvrđuje Grad Crikvenica u skladu s mjerilima koja donosi predstavničko tijelo županije.

Ekonomska cijena smještaja djece u dječji vrtić obuhvaća sljedeće troškove:

1. izdatke za zaposlenike:

- bruto plaće,

- naknade i materijalna prava radnika,

2. prehranu djece,

3. uvjete boravka djece:

- materijalni izdaci,

- energija i komunalije,

- tekuće održavanje objekata i opreme,

4. nabava namještaja i opreme i

5. nabava sitnog inventara.

Članak 4.

Ekonomske cijene smještaja djece u vrtiću po programima (u kn) su:

- za redovni 10-satni vrtićki program - 2.593,27

- za redovni 10-satni jaslični program - 3.721,06

- za redovni 5,5-satni program s ručkom - 2.112,08

- za predškolu - 578,09

- za posebni 5-satni program - 8.185,19.

Članak 5.

Udio roditelja u odnosu na ekonomsku cijenu je:

- za 10 satni vrtićki program - 28,54%

- za 10 satni jaslični program - 23,92%

- za 5,5 satni vrtićki program - 26,04%

- za program predškole - 50,17%

- za 5 satni posebni program - 5,01%.

Članak 6.

Utvrđene ekonomske cijene primjenjuju se od 1. rujna do 31. prosinca 2011. god., a eventualnu korekciju cijena početkom pedagoške 2011./2012. god. odobrit će Gradsko vijeće Grada Crikvenice na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica i Gradonačelnika Grada Crikvenice.

Članak 7.

Troškove smještaja djece u Dječji vrtić »Radost« Crikvenica snose osnivač ustanove Grad Crikvenica i roditelji djece koja polaze vrtić.

Dječji vrtić »Radost« Crikvenica naplaćuje svoje usluge od roditelja - korisnika usluga sukladno ovim mjerilima koja sredstva se uplaćuju na žiro-račun Dječjeg vrtića.

Članak 8.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka u Dječjem vrtiću »Radost« (redovni programi) može ostvariti dijete slabijeg socio-ekonomskog statusa prema odredbama Odluke o socijalnoj skrbi.

Uz pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka iz prethodnog stavka, dijeca mogu ostvariti i pravo na financiranje olakšica prema kriterijima kako slijedi (u % od udjela roditelja u odnosu na ekonomsku cijenu iz članka 5. ove Odluke):

1. 50% za dijete poginulog branitelja i invalida Domovinskog rata,

2. 50% za treće dijete istih roditelja u vrtiću kada borave istovremeno,

3. 100% za djete smješteno u udomiteljskoj obitelji,

4. 25% za drugo dijete istih roditelja u vrtiću kada borave istovremeno,

5. 25% za dijete samohranog roditelja,

6. 40% za zimski ispis (siječanj),

7. 40% za ljetni ispis (srpanj i kolovoz),

8. 20% za izostanak djeteta zbog bolovanja ili godišnjeg odmora dužeg od mjesec dana,

9. 10% za izostanak djeteta zbog bolovanja ili godišnjeg odmora dužeg od dva tjedna.

Članak 9.

Troškove kraćih specijaliziranih programa koje Dječji vrtić »Radost« Crikvenica provodi prema interesima djece i roditelja snose sami korisnici programa.

Članak 10.

Ova Mjerila objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu 1. rujna 2011. godine.

Klasa: 601-01/11-01/4

Ur. broj: 2107/01-04/05-11-4

Crikvenica, 6. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr