SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju članka 18. Zakona o groblju (»Narodne novine« broj 19/98), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 19. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKA
o groblju

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje:

- uvjeti upravljanja grobljem,

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,

- vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta,

- način ukopa nepoznatih osoba,

- uređenje i održavanje groblja, uklanjanje otpada,

- izgradnja i uređenje grobova,

- mrtvačnice i kosturnica,

- način prijenosa, prijevoza, izlaganja i ukopa umrlih,

- prekapanje grobova ili ekshumacija,

- uvjete i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,

- izvori i korištenje sredstava za groblje,

- grobna evidencija,

- kaznene odredbe.

Članak 2.

Groblje u Viškovu je komunalni objekt u vlasništvu Općine Viškovo.

Članak 3.

Groblje je prostor na kojem se vrši polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od ograđenog unutrašnjeg prostora (površine za ukop, oproštajni, sakralni, spomenički objekt i prateći sadržaji) i vanjskog prostora (prometne površine, parkirališta, uređene zelene površine i dr.).

Članak 4.

Na groblju Viškovo ukapaju se u pravilu, umrli koji su imali prebivalište na području Općine Viškovo.

Članak 5.

Umrlog se ukapa isključivo na groblju.

Ukop se vrši prema odredbama Zakona, ove Odluke, Pravilnika o grobljima i u skladu s običajima.

Članak 6.

Obred sahrane vrši se na osnovi volje umrlog ili njegove obitelji, odnosno osobe koja je dužna skrbiti o njegovu ukopu.

Na groblju se mogu održavati samo skupovi koji su u svezi s pogrebom ili s uobičajenim spomenima (komemoracije, vjerski obredi i sl.).

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Viškovo donosi odluke:

- o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

- o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,

- o premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe,

- o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Prostornim planom.

Odluke iz stavka 1. ovog članka moraju se oglasiti u službenom glasilu i dnevnom tisku, a po potrebi i na drugi način.

Članak 8.

Godišnji program održavanja groblja donosi Općinski načelnik na prijedlog Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

II. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 9.

Grobljem iz članka 2. Ove Odluke upravlja Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 10.

Upravni odjel obavlja slijedeće aktivnosti:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta,

- dodjeljuje grobna mjesta uz naknadu,

- vrši naplatu godišnje grobne naknade,

- predlaže smjernice za izradu godišnjeg programa održavanja groblja,

- uređuje i održava groblje, uklanja otpad s groblja,

- vrši izgradnju i održavanje pratećih građevina i komunalne infrastruktura,

- vodi grobnu evidenciju,

- vrši kalkulaciju i predlaže Općinskom načelniku visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta i visinu godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 11.

Upravni odjel dužan je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju slobodna grobna mjesta, a ako to nije moguće zbog skučenosti prostora na groblju pravovremeno obavijestiti Općinskom načelniku Općine Viškovo o potrebi rekonstrukcije odnosno proširenja postojećeg ili izgradnje novog groblja.

Članak 12.

Groblje mora imati Plan rasporeda grobova.

Površina groblja dijeli se na grobna polja i grobne blokove.

Članak 13.

Putevi na novo formiranim grobnim poljima moraju biti široki 1 - 2 m, razmak između grobnih redova 0,60-0,80 m, a razmak između grobnih mjesta 0,20 - 0,30 m.

Zatečeni prostor između redova polja, redova i mjesta kod rekonstrukcije se ne smiju smanjivati.

Članak 14.

Grobna mjesta su za obiteljski ili pojedinačni ukop, a dijele se na grobove, niše i pretince za urne.

Svako grobno mjesto ima svoj redni broj.

Članak 15.

Nova grobna mjesta dodjeljuju se prema raspoloživim mjestima prema Planu rasporeda grobova, niša, pretinaca za urne prema rastućem broju kojeg donosi Upravi odjel.

Upravni odjel dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.

Članak 16.

Upravni odjel će izdati rješenje o korištenju grobnog mjesta korisniku u sljedećim slučajevima:

- članu uže obitelji pokojnika, ako je član uže obitelji ili pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Viškovo.

- trećoj osobi koja po zakonu ima pravo skrbiti o ukopu pokojnika koji je u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Viškovo.

- članu uže obitelji pokojnika ili trećoj osobi koja po zakonu ima pravo skrbiti o ukopu pokojnika, ako je pokojnik ili jedan od roditelja pokojnika u trenutku rođenja pokojnika imao prebivalište na području Općine Viškovo, ili ako je pokojnik u bilo kojem peridu života imao prebivalište na području Općine Viškovo, što se dokazuje osobnom iskaznicom, potvrdom MUP-a ili Državnog arhiva.

- članu uže obitelji pokojnika ili trećoj osobi koja po zakonu ima pravo skrbiti o ukopu pokojnika, ako je pokojnik do 15. travnja 1993. godine imao prebivalište na području Grada Rijeke (naselje Pehlin i Tibljaši) u bilo kojem periodu života što se dokazuje osobnom iskaznicom, potvrdom MUP-a ili Državnog arhiva.

- fizičkoj osobi koja rješenjem suda dobije pravo korištenja grobnog mjesta.

- fizičkoj osobi kojoj postojeći korisnik ugovorom prepusti korištenje grobnog mjesta.

Rješenje o korišćenju grobnog mjesta Upravni odjel izdaje neposredno nakon smrti pokojnika, a prije ukopa, odnosno po pravomoćnom rješenju suda ili ugovoru.

Upravni odjel neće izdati rješenje o korištenju novog grobnog mjesta ukoliko je moguć ukop pokojnika u grobno mjesto za koje je već izdano rješenje.

Članak 17.

Korisnik grobnog mjesta je fizička osoba kojoj je Upravni odjel izdao rješenje o dodijeli grobnog mjesta.

Pravo ukopa u grobno mjesto korisnika grobnog mjesta imaju članovi njegove obitelji uz njegovu suglasnost, ukoliko ima raspoloživog mjesta.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, pravo korištenja grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici po provedenoj ostavinskoj raspravi.

Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i trećim osobama.

Korisnik grobnog mjesta ne može steći pravo na zakup drugog novog grobnog mjesta ukoliko je dozvolio privremeni ukop drugim osobama.

Članak 18.

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama.

Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravnom odjelu radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Ukoliko je s ustupanjem grobnog mjesta novom korisniku prodana oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu koji se smatraju nekretninom, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju Upravi groblja priložiti dokaz o uplaćenim poreznim obvezama za predmetne nekretnine.

Članak 19.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Namjeru prekapanja napuštenih grobova i grobnica Uprava groblja je dužna objaviti preko sredstava javnog informiranja ili na drugi pogodan način, najmanje 6 mjeseci prije prekapanja.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.), nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

Upravni odjel je dužan prije dodjele grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu (kosturnicu).

Članak 20.

Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenim već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne mogu se smatrati napuštenima, već se o njima dužan brinuti Općinski načelnik Općine Viškovo, a održava ih Upravni odjel o trošku Općine Viškovo.

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA

Članak 21.

Popunjena grobna mjesta su dodjeljena grobna mjesta u koja su izvršeni ukopi.

U popunjena grobna mjesta može se odobriti ukop nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa.

U popunjene grobnice i grobne niše može se odobriti ukop nakon 30 godina od zadnjeg ukopa uz poštivanje sanitarnih uvjeta.

Urna se može položiti u grobno mjesto bez obzira na prethodni ukop ukoliko ima prostora.

Iznimno, za ukop članova obitelji kada je grobno mjesto popunjeno, a potreba postoji može se dodijeliti novo grobno mjesto.

V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 22.

Pravo ukopa na groblju u Viškovu imaju i osobe koje su se u trenutku smrti nalazile na području Općine Viškovo, a ne može se utvrditi njihov identitet.

Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri tome pristupne podatke nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.

Ukop nepoznate osobe izvršit će se u grobno mjesto koje odredi Upravni odjel.

Ukoliko se naknadno jave nasljednici nepoznate osobe isti nemaju pravo na grobno mjesto u kojem je u trenutku smrti ukopana nepoznata osoba.

Troškove ukopa nepoznate osobe snosi Općina Viškovo.

VI. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA, UKLANJANJE OTPADA

Članak 23.

Upravni odjel brine se o uređenju i održavanju groblja te uklanjanju otpada s groblja na temelju Godišnjeg programa održavanja.

Pod uređenjem i održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i puteva na groblju, održavanje pratećih građevina te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod uklanjanjem otpada razumjeva se uklanjanje svih materijala koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospjeli na groblje, a svojim izgledom nagrđuju groblje ili po svojoj prirodi ne pripadaju groblju.

Otpadom se smatraju i ostaci vijenaca, cvijeća, svijeća i sl. pokraj grobova koje su korisnici grobnih mjesta propustili ukloniti.

Članak 24.

Upravni odjel dužan je radnje iz članka 23. stavak 1. ove Odluke obavljati kontinuirano na način da groblje bude uredno, a objekti u funkcionalnom smislu ispravni.

Na groblju ili u neposrednoj blizini groblja, Upravni odjel je dužan osigurati prikladne prostore za odlaganje opreme i otpada.

Članak 25.

O uređenju i održavanju grobova i niša brinu se korisnici grobnog mjesta i niša.

Ako korisnici grobova iste ne održavaju, Upravni odjel dužan ih je upozoriti na njihove obveze. Ukoliko ni tada ne urede grobove koje su dobili na korištenje, Upravni odjel će to učiniti o trošku korisnika.

Grobove za koje se ne može utvrditi njihov korisnik održava i uređuje Upravni odjel, sukladno članku 18. ove Odluke.

Članak 26.

Vijence i cvijeće položene na grobove ili grobnice, Upravni odjel uklonit će u ljetnim mjesecima 10 dana nakon ukopa, a u svim ostalim mjesecima 30 dana nakon ukopa.

Članak 27.

Groblje je građanima otvoreno za posjet u vremenu od 6,00 do 20,00 sati.

Posjetitelji groblja dužni su se na groblju kretati u miru i tišini te ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlim.

Članak 28.

Na groblju je zabranjeno:

- onečišćavati grobove, putove, staze i uređaje,

- obavljati bilo kakvu trgovinu,

- bez odobrenja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme koje nije određeno za pokop,

- bukom narušavati mir na groblju,

- dovoditi pse i druge životinje,

- loviti,

- napasati stoku,

- neovlašteno kositi travu,

- gaziti po grobovima i nasadama i oštećivati grobove, spomenike i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,

- pisati po grobnim spomenicima i znakovima,

- trgati i odnositi cvijeće s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,

- stavljati neprikladne slike, natpise, predmete i reklame,

- prometovati bilo kakvim vozilom, osim vozila koja se koriste u svezi s radovima nagroblju,

- sađenje po vlastitom nahođenju korisnika,

- graditi i rekonstruirati nadgrobne spomenike bez suglasnosti Uprave groblja,

- uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, opločenje, nasipavanje i sl.).

Članak 29.

Svu evidentiranu štetu dužan je podmiriti počinitelj štete na temelju očevida i zapisnika komunalnog redara.

Članak 30.

Upravni odjel dužan je donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju i izložiti ga na vidljivom mjestu, a osobito na ulazu u groblje.

Općinski načelnik donijet će akt kojim će se utvrditi pravila ukopa.

VII. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBOVA

Članak 31.

Svako se grobno mjesto mora označiti prikladnim nadgrobnim znakom.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o oblikovanju nadgrobnog znaka, spomenika, natpisa i uređaja grobnog mjesta pridržavajući se Plana groblja i ove Odluke.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na umrlog.

Maksimalno dozvoljene dimenzije nadgrobnog spomenika utvrđuje Upravni odjel na temelju Odluke Općinskog načelnika.

Članak 32.

Odobrenje za izgradnju/preinaku nadgrobnog spomenika daje Upravni odjel na zahtjev korisnika.

Zahtjev mora sadržavati:

- idejnu skicu sa dimenzijama (tlocrt, nacrt, bokocrt) nadgrobnog spomenika,

- tekst natpisa na spomeniku,

- dokaz o plaćenoj godišnjoj naknadi za korištenje grobnog mjesta,

- dokaz o plaćenoj naknadi za odobrenje izgradnje,

- rješenje o pravu na korištenje grobnog mjesta,

- ime, prezime i adresa ili naziv tvrtke izvoditelja radova.

Članak 33.

Po završetku radova korisnik grobnog mjesta dužan je odmah o tome obavijestiti komunalnog redara Općine Viškovo.

Komunalni redar dužan je izvršiti očevid.

Smatra se da su radovi uredno završeni:

- nadgrobni spomenik je izgrađen u skladu sa odobrenom skicom (oblik, natpis i dimenzije),

- okoliš u zoni gradnje očišćen je od otpadnog materijala koji se mora ukloniti s groblja,

- sve eventualna oštećenja na stazama i zelenim površinama su sanirana,

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama, nišama i pretincima koje uzrokuju treće osobe.

Članak 34.

Bez dozvole Upravnog odjela, na groblju i grobovima ne mogu se obavljati građevinski, obrtnički niti bilo koji drugi radovi.

U slučaju kada je zbog propusta korisnika ili izvođača radova Upravni odjel sam poduzeo određene radnje uslijed čega su nastali troškovi te je troškove dužan nadoknaditi korisnik.

Članak 35.

Radovi iz članka 34. mogu se obavljati samo radnim danom u vrijeme koje odredi Upravni odjel.

Iznimno, Upravni odjel može dozvoliti obavljanje radova i neradnim danima ako se moraju obaviti zbog hitnoće ukopa.

Članak 36.

Na odobrenje za izgradnju ili rekonstrukciju nadgrobnog spomenika plaća se naknada prema Odluci o visini grobnih naknada.

Članak 37.

Nadgrobni spomenik korisnik grobnog mjesta mora izgraditi u roku od 2 (dvije) godine po dodjeli na korištenje.

VIII. MRTVAČNICA I KOSTURNICA

Članak 38.

Mrtvačnica je sastavni dio groblja.

Članak 39.

Uprava groblja brine se za red, mir i čistoću u mrtvačnici.

Prostorije mrtvačnice moraju se redovito očistiti nakon svakog pogreba.

Članak 40.

Uprava groblja dužna je osigurati poseban prostor na prikladnom mjestu za kosturnicu.

Za pokapanje kostiju u zajedničku kosturnicu ne plaća se naknada.

Zainteresirane osobe mogu tražiti da se kosti umrlih ne pokapaju u zajedničku kosturnicu, već u obiteljski grob, u tom slučaju snašaju sve troškove pokopa.

IX. NAČIN PRIJENOSA, PRIJEVOZA, IZLAGANJA I UKOPA UMRLIH

Članak 41.

Tijelo umrlog koji se pokapa na groblju mora se čim prije iza smrti prenijeti u mrtvačnicu radi izlaganja prije ukopa.

Članak 42.

Prijenos odnosno prijevoz umrlog u mrtvačnicu ili na groblje radi ukopa mora se izvršiti u zatvorenom mrtvačkom lijesu.

Lijes mora biti napravljen od drveta, metala ili drugoga otpornog materijala, odgovarajuće veličine prema raspoloživom prostoru ukopnog mjesta.

Članak 43.

Prijevoz umrlog u mrtvačnicu ili na mjesto ukopa vrši se posebnim pogrebnim vozilom.

U slučaju kada prijevoz iz predhodnog stavka nije nužan ili moguć, prijevoz odnosno prijenos vrši se pogrebnim kolicima ili nošenjem lijesa.

Članak 44.

Mrtvo tijelo može biti izloženo u mrtvačnici najduže 8 sati.

Odobrenje za skraćenje ili produljenje izlaganja umrlog izdaje sanitarna inspekcija.

Mrtvo tijelo izloženo u mrtvačnici mora biti odjeveno i smješteno u lijesu.

Članak 45.

Pogreb umrlog položenog na odar u mrtvačnicu obavlja se od mrtvačnice do groba.

Izuzetno, na temelju odobrenja nadležnog tijela za unutarnje poslove, pogreb se može obaviti i s drugog mjesta.

Članak 46.

Ukopu umrlog mora prisustvovati predstavnik vršitelja usluge ukopa radi utvrđivanja činjenice obavljenog ukopa i nadzora pripreme tehničkih i drugih uvjeta ukopa.

Članak 47.

Ukopi se vrše u vrijeme kad je groblje otvoreno.

Članak 48.

Upravni odjel može odobriti privremeni ukop umrlog u grob drugog korisnika ako se zbog spora o pravu korištenja određenog grobnog mjesta ne može odmah postići nagodba.

Privremeni ukop vrši se u obiteljske grobove, ali samo uz pismenu suglasnost njihova korisnika.

Prijenos privremeno ukopanog u grob predviđen za konačni ukop vrši se uz odobrenje sanitarne inspekcije.

Svaki privremeni ukop mora se evidentirati.

Takav privremeni ukop može trajati najduže godinu dana od dana ukopa.

Sve troškove privremenog i konačnog ukopa snose osobe koje traže ukop umrlog.

Članak 49.

Urne s pepelom umrlog pohranjuju se u obiteljske grobove, niše ili pretince za urne.

X. PREKAPANJE GROBOVA ILI EKSHUMACIJA

Članak 50.

Iskopavanje (ekshumacija) i prijenos posmrtnih ostataka može se odobriti na zahtjev članova uže obitelji umrlog (supružnik i djeca), po službenoj dužnosti ili po odredbi suda.

Troškove ekshumacije snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 51.

Ekshumacije se mogu vršiti:

- radi ukopa novog umrlog u isti grob,

- radi sudskog uviđaja,

- uslijed premiještanja groblja,

- radi prijenosa posmrtnih ostataka na drugo mjesto ili njihovog kremiranja.

Članak 52.

Nakon prekapanja ili ekshumacije, posmrtni ostaci umrlog prenose se u zajedničku ili obiteljsku grobnicu ili se vraćaju u grob.

XI. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE

Članak 53.

Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje dužan je platiti naknadu kod dodjele grobnog mjesta.

Naknada kod dodjele na korištenje grobnog mjesta, niša i pretinaca za urne obračunava se za:

- troškove izgradnje groblja te njegovo opremanje odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom i sadržajem.

Visina naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za:

- grobna mjesta po m2

- niše po broju mjesta za lijes

- pretince za urne po broju pretinaca

Članak 54.

Korisnik grobnog mjesta dužan je naknadu iz članka 53. ove Odluke platiti odmah po odobrenju za ukop.

Članak 55.

Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se na temelju procjene godišnjih troškova.

Visina naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za:

- grobna mjesta po m2

- niše po broju mjesta za lijes

- pretince za urne po broju pretinaca

Članak 56.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta i visinu godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog Upravnog odjela.

XII. IZVORI I KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA GROBLJA

Članak 57.

Sredstva groblja su:

1. redovna godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta (grobarina),

2. komunalna naknada,

3. naknada za dodjelu grobnog mjesta,

4. komunalni doprinos,

5. ostala sredstva.

Sredstva iz predhodnog stavka mogu se koristiti za održavanje, izgradnju, proširenje i rekonstrukciju groblja, pratećih građevina i komunalne infrastrukture groblja.

XIII. GROBNA EVIDENCIJA

Članak 58.

Upravni odjel dužan je voditi registar umrlih osoba i grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Viškovo.

Grobni očevidnik sadrži podatke o:

- vrsti grobnih mjesta, (niše, temelji i pretinci za urne),

- znamenitostima,

- lokacija grobnog mjesta i broj,

- korisnicima grobova, grobnica, niša i pretinaca za urne,

- podacima o ukopanim osobama.

Sastavni dio grobnog očevidnika iz stavka 1. ovog članka je položajni plan grobnih mjesta, niša i pretinaca za urne.

Grobni se očevidnik pohranjuje i trajno čuva.

XIV. KAZNENE ODREDBE

Članak 59.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se pročelnik Upravnog odjela za prekršaj ako:

- ne vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine, te registar umrlih osoba s potrebitim podacima,

- se ne brine o uređenju i održavanju groblja na temelju Godišnjeg programa održavanja groblja.

Članak 60.

Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

- korisnik grobnog mjesta ukoliko se i unatoč opomeni od strane Upravnog odjela ne brine o održavanju grobnog mjesta,

- fizička osoba koja postupa protivno članku 28. ove Odluke.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Viškovo u okviru svoje nadležnosti.

Članak 62.

Korisnicima grobnih mjesta koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke imali status korisnika grobnog mjesta temeljem ugovora o korištenju grobnog mjesta, izdat će se rješenje o dodijeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme po isteku ugovora o korištenju.

Članak 63.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o groblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/07, 30/07, 44/07, 18/08, 6/09, 44/09 i 46/10).

Klasa: 021-04/11-01/06

Ur. broj: 2170-09-11-01-37

Viškovo, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr