SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 19. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Viškovo
za 2011. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/10) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijena se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2011. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 5.756.661 kn

- prenesena sredstva iz proteklih godina 7.442.789 kn

- naknada za koncesije 15.000 kn

- vodni doprinos 120.000 kn

-prihodi iz cijene komunalnih usluga
namijenjenih razvoju 843.000 kn


UKUPNO: 14.177.450 kn

(slovima: četrnaestmilijunastosedamdesetsedamtisućačetiristopedeset kuna)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

I./ Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a)Uređenje novih javnih površina: radovi
vezani za uređenje zelenih površina i
ostalih javnih površina 200.000 kn

b)Sportski park Gornji Sroki: izrada
idejnog, glavnog, izvedbenog projekta 42.000 kn

c)Idejno rješenje i projekti sportskih i
rekreativnih sadržaja na dijelu
područja DPU: 160.500 kn

d)Spomenici 10.000 kn

e)Komunalna oprema za javne površine 100.000 kn


UKUPNO: 512.500 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 512.500 kn

2. Ceste:

a)Cesta Vozišće-Mavri, građevinski i
projekti oborinske kanalizacije 327.500 kn

b)Cesta Mavri-Marčelji-Pogled,
građevinski i projekti oborinske
kanalizacije 392.500 kn

c)Cesta za groblje Bujki, idejni, glavni i
izvedbeni projekt 120.000 kn

d)Projekt ceste Mladenići-Ronjgi-Saršoni,
građevinski i projekti oborinske
kanalizacije 277.600 kn

e)Projekt ceste Blažići-Drenova,
građevinski i projekti oborinske
kanalizacije 135.000 kn

f)Projekt ceste Kapiti-Furićevo 100.000 kn

g)Projekti spojne ceste D u Blažićima 62.100 kn

h)Projekt ceste Brnasi-Dovičići (DPU
Halubjan), građevinski i projekti
oborinske kanalizacije 80.000 kn

i)Projekt spoja sa spojnom cestom
Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan) 103.600 kn

j)Otkup zemljišta za buduće projekte 4.700.000 kn

k)Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta 500.000 kn

l)Izgradnja zidova i upojnih bunara 400.000 kn

m)Izgradnja ceste II sa infrastrukturom 1.270.000 kn

n)Radovi po prometnom rješenju
Viškovo-Milohni 500.000 kn

o)Uređenje nogostupa i odvodnje uz ŽC
dionica Garići-Saršoni-Skvažići 200.000 kn

p)Projekt raskrižja Vozišće, oborinska
kanalizacija prema DPU OŠ,
građevinski i projekti oborinske
kanalizacije 48.300 kn

r)Prometno rješenje nerazvrstanih
cesta Viškovo III 92.750 kn

s)Projekt pristupnog puta Benčani 100.000 kn

t) Pojačano održavanje puta u Kosima 150.000 kn

u)Uređenje pristupa crkvi 126.000 kn


UKUPNO: 9.685.350 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 5.061.150 kn

- sredstava protekle godine 4.504.200 kn

- vodnog doprinosa 120.000 kn

3. Groblje Viškovo i Bujki:

DPU Groblja Viškovo, idejni i glavni
projekt groblja Viškovo, nabavku opreme 440.200 kn


UKUPNO: 440.200 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 97.012 kn

- naknada za koncesije 15.000 kn

- prenesenih sredstava iz proteklih godina 328.188 kn

4. Javna rasvjeta:

Proširenje javne rasvjete 86.000 kn


UKUPNO: 86.000 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 86.000 kn

5.Izgradnja vodovodne mreže-pomoć
KD Vodovod 2.610.400 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz prenesenih sredstava.

6.Sanacija odlagališta i nabavka opreme
- pomoć
KD Čistoća 843.000 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-cijene komunalnih usluga namijenjenih
razvoju 843.000 kn

SVEUKUPNO (1.-6.): 14.177.450 kn

(slovima: četrnaestmilijunastosedamdesetsedamtisućačetiristopedeset kuna i 00/100)

Članak 3.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-07/11-01/11

Ur. broj: 2170-09-11-01-1

Viškovo, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr