SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

8.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04, 38/09, 79/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj: 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 19. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa godišnjeg održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom
2010. godine

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 3. prosinca 2009. godine (»Službene novine PGŽ« broj 51/09, 10/10, 27/10, 46/10).
Ostvarenje Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine:

Održavanje javne rasvjete

Izdaci podrazumijevaju snašanje troškova utroška električne energije, tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, te troškove postave prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane.

Utrošak struje - podmireni su troškovi utroška el. energije u iznosu od 590.630,98 kn. Tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete - ukupno je utrošeno 176.951,67 kn.

Prigodna iluminacija i dekoracija - dekoracija Općine dekorativnim svijetlećim elementima postavljena je za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala. Ukupni troškovi su iznosili 52.090,50 kn.

Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Održavanje groblja podrazumijeva izdatke i troškove upravljanja grobljem, troškove električne energije, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, održavanje staza, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama, te na pješčanim opločenim i betonskim površinama, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda. Održavanje zelenila u mjesnom groblju obuhvaća izgrabljivanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda. Za navedene izdatke i troškove je utrošeno ukupno 361.955,02 kn.

Održavanje prometnica

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Viškovo (Sl.N.P.G.Ž.4/96) utvrđuju se kriteriji korištenja, održavanja, izgradnje i rekonstrukcije, zaštite, financiranje, nadzor i inspekcija nerazvrstanih cesta.

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih jama, presvlačenje asfaltom, te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, izrada upojnih bunara za odvodnju oborinskih voda, propuštanje vode s kolnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala sa kolnika. Radovi podrazumijevaju sljedeće:

-saniranje udarnih rupacca 480 kom

-zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom,
montaža i demontaža prometnih znakova (oznaka
zimska služba) i svi drugi neophodni radovi na
nerazvrstanim prometnicamacca 150,00 km

-čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem)
na prometnicamacca 470 kom

-sanacija urušenih potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 100,00 m

- ručno čišćenje vodolovki i šahticca 200 kom

- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica ca 100,00 m

- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika, izrada upojnih bunara,

-održavanje parkirnih prostora (tlakovac i rubnjaci)
cca 1.500,00 m2

-postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe
cca 100 kom

-postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika
uz prometnicecca 100,00 m

Tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojećih i postavu nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće i izradu nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanje mjesta i naselja.

Za navedene radove ukupno je utrošeno 2.548.616,09 kn.

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina koje obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama (dječja igrališta i slično) te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo.

Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, krčenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova /po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima/ sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, zamjena biljnog materijala, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, siječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona;

2. Održavanje i popravak igrala na dječjim igralištima;

3. Održavanje šetnica

4. Održavanje spomenika

5. Održavanje autobusnih čekaonica

Za održavanje javnih površina je ukupno utrošeno 1.485.494,74 kn.

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća:

- uz prometnicu Stupari-Petrci-Kablari

- u poslovnoj zoni

- naselje Vozišće

- uz cestu Marčelji prema Studeni i Klani

- uz cestu Bezjaki-Milohni-Kastav-Črni Dol

- u naselju Donji Jugi.

Ukupno je utrošeno 85.398,90 kn.

Protupožarna zaštita

Protupožarnu zaštitu čine izdaci za održavanje vatrogasnog doma u Srokima, pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka i donacije DVD Halubjan. Ukupno je utrošeno 622.260,02 kn od čega je 337.702,32 kn tekuća pomoć Gradu Rijeci za JVP.

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje komunalnim otpadom vršit će se prema sporazumu sa tvrtkom EKOPLUS d.o.o, Rijeka (subvencija redovnog poslovanja) i izradu Plana gospodarenja otpadom. Na predmetnu aktivnost je ukupno utrošeno 341.206,00 kn.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/06

Ur. broj: 2170-09-10-01-27

Viškovo. 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr