SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

25.

Nakon uspoređenja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u I izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane - Belgrad - UPU3, koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« broj 55/10, od 27. prosinca 2010. godine te se daje

ISPRAVAK
I. Izmjene i dopune Odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja naselja Grižane - Belgrad - UPU3

U Odluci o I. Izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane-Belgrad - UPU3, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/10), ispravlja se dio teksta:

- U članku 6. stavak drugi dodaje se iza alineje 5 nova alineja.

- »socijalna namjena - za zbrinjavanje starijih osoba (D3)«.

- u članku 8. gdje se iza riječi: »za potrebe gospodarske- ugostiteljsko-turističke namjene (T1)« tako što se dodaje: »ili za potrebe Društvene namjene, Građevine socijalne djelatnosti-djelatnosti socijalne skrbi (D3).

- U članku 9. u stavku 2. Dodaje se alineja 3

- »socijalna namjena (D3) - građevina za zbrinjavanje starijih osoba«

Stavak 3. Iza oznake D, D1 dodaje se i »D3«).

Stavak 5. Briše se »i poslovne«.

- U članku 10. postojeći tekst se briše i zamjenjuje se:

»Ovim Planom bivši pogon KAMENSKO definira se dvojakom namjenom i to: ugostiteljsko-turističkom - hotel (T1) i socijalnom - zbrinjavanje starijih osoba (D3).

Prvenstvena namjena bivšeg pogona je ugostiteljsko- turistička, a ako ne dođe do realizacije iste predviđa se rekonstrukcije za potrebe zbrinjavanja starijih osoba«.

- U članku 11. iza teksta u stavku 2: »sadržaj iz prethodnog stavka smješta se u područje ugostiteljsko-turističke namjene (T1)«, dodaje dio teksta koji glasi: »ili u područje društvene namjene, građevine socijalne djelatnosti-djelatnosti socijalne skrbi (D3)«.

- U članku 16. stavak 1. riječ »smjernica (lokacijska uvjeta) za smještaj i gradnju« zamjenjuje se sa »uvjeti gradnje«.

- U članku 17. stavak 1. D, D1 dodaje se i D3, a briše se tekst stavka 2 »Smještaj zona javne i društvene namjene u na području obuhvata Plana prikazan je na kartografskom prikazu Plana broj 1. - Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1.000«. u stavku 2.

- U članku 20. Stavak 1. Iza riječi društvena namjena dodaje se (D, D1) i iza riječi »slijedeći« dodaje se tekst »Uvjeti rekonstrukcije bivšeg pogona KAMENSKO za potrebe zbrinjavanja starijih osoba (D3) definirani su člankom 16. stavak (3) od alineje treće do jedanaeste«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2107-03/11-01-3-13

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr