SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 31.stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) - pročišćeni tekst članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 11. sjednici održanoj 7. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini naknade troškova članova Općinskog vijeća,
članova radnih tijela Općinskog vijeća Vinodolske općine
i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova i drugih materijalnih prava vezanih uz rad predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća Vinodolske općine, članova Općinskog vijeća, predsjednika radnih tijela Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća Vinodolske općine kao i predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«.

Članak 2.

Članovi Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća Vinodolske općine i članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad.

Članak 3.

Osnovica za izračun naknade predsjednika Općinskog vijeća,potpredsjednika Vijeća, predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća, predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, je bruto plaća Stručnog suradnika za pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine.

Članak 4.

Pravo na naknadu troškova iz članka 2.ove odluke ostvaruje se u neto iznosu kako slijedi:

1) Vijećnicima koji su nazočni sjednici Općinskog vijeća, pripada bruto naknada po svakoj održanoj sjednici u visini 15% bruto plaće, bez staža osiguranja, Stručnog suradnika za pravne i opće poslove Upravnog odjela Vinodolske općine.

- Članovi Općinskog vijeća koji opravdano ili neopravdano ne nazoči sjednici Općinskog vijeća, nemaju pravo na naknadu troškova za svoj rad.

- Naknada troškova za rad u Vijeću isplaćivat će se na temelju službenih evidencija nazočnosti vijećnika na sjednici Vijeća, koju vodi Voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove.

2) Članovima radnih tijela Općinskog vijeća koji su nazočni sjednici radnih tijela Općinskog vijeća, pripada naknada troškova po svakoj održanoj sjednici radnih tijela, u visini 30% vijećničke naknade.

- Nazočnost na sjednici radnog tijela utvrđuje se na temelju valjano sačinjenog Zapisnika sa sjednice radnog tijela, potpisanog i ovjerenog od strane predsjednika radnog tijela.

3) Predsjednicima radnih tijela Općinskog vijeća, koji su nazočni i vode sjednicu radnog tijela, pripada naknada u visini 50% vijećničke naknade.

4) Predsjedniku Općinskog vijeća koji dužnost predsjednika obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, pripada naknada troškova, bruto naknada mjesečno u visini 30% bruto plaće, bez staža osiguranja, Stručnog suradnika za pravne poslove Upravnog odjela Vinodolske općine.

5) Potpredsjednicima Općinskog vijeća (2) koji dužnost potpredsjednika obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, a koji su nazočni na sjednici Vijeća, pripada naknada troškova, bruto naknada po svakoj održanoj sjednici Vijeća, u visini 25% bruto plaće, bez staža osiguranja, Stručnog suradnika za pravne poslove.

6) Članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, koji su nazočni sjednici Upravnog vijeća, pripada naknada troškova po svakoj održanoj sjednici Upravnog vijeća, u visini 50% vijećničke naknade (članova Općinskog vijeća).

- Nazočnost na sjednici Upravnog vijeća utvrđuje se na temelju valjano sačinjenog zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća, potpisanog i ovjerenog od strane Predsjednika Upravnog vijeća.

7) Predsjedniku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« koji je nazočan i vodi sjednicu Upravnog vijeća, pripada naknada u visini 50% vijećničke naknade članova Općinskog vijeća.

Članak 5.

Novčana sredstva za naknadu troškova iz članka 4. ove Odluke isplaćuju se u roku od 15 dana održane sjednice Općinskog vijeća, sjednice radnog tijela vijeća,odnosno sjednice Upravnog vijeća, na žiro račun korisnika naknade.

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknada troškova prema ovoj Odluci isplaćivat će se iz sredstava proračuna Vinodolske općine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Poglavarstva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/99 i 8/03).

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2107-03/11-01-3-12

Bribir, 7. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr