SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

22.

Na temelju članka 28.i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/2004, 79/2007 i 38/2009), članka 28. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 11. sjednici održanoj 7. ožujka 2011. godine razmotrilo je i utvrdilo

ANALIZA STANJA
Sustava zaštite i spašavanja na području
Vinodolske općine za 2010. godinu

UVOD

Općina Vinodolska općina s naseljima: BRIBIR, GRIŽANE-BELGRAD, TRIBALJ I DRIVENIK, prostire se na 152,0 km2, što je 4,3% prostora Primorsko-goranske županije i po tom kriteriju svrstava se prostorno u veće jedinice lokalne samouprave u Županiji. Na području Vinodolske općine prema zadnjem popisu stanovništva od 31.03.2001.godine, obitavalo je 3.530 stanovnika, a što čini 1,2% populacije Županije. Prosječna gustoća naseljenosti iznosi 23,2 stanovnika na km2. Zahvaljujući povoljnim prirodnim osobinama, područje Vinodola je naseljeno od najranijih vremena. Najstariji poznati stanovnici Vinodola su ilirska plemena Japodi i nakon njih Liburni. Sva četiri naselja u Općini smještena su uz prometnice. Drivenik, Grižane-Belgrad i Bribir uz prometnicu Kraljevica - Križišće -Drivenik - Bribir-Novi Vinodolski, a Tribalj uz prometnicu Belobrajići - Tribalj-Crikvenica. Vinodolsku općinu karakteriziraju: prirodni uvjeti, prvenstveno blizina obradivog tla i zaklonjenost od vjetra, te u cijelosti plodna Vinodolska dolina. Općina Vinodolska smještena je u Vinodolskoj dolini, udaljena od mora cca 3 km. Proteže se od Novog Vinodolskog do Križišća u dužini od 25 km, a u dubini prema šumskom području 30 km do granice s općinama Gorskog kotara. Reljefno, Vinodolska općina čini uzdužna dolina Vinodola koja je niskim grebenom odvojena od mora. Prema unutrašnjosti Dolina ima strme obronke te čini stepenicu sa manjim zaravnjenim površinama, dalje je teren postepeno uzdiže do vrhova Medviđak (1026 m.n.v) i Kobiljak (1082 m.n.v), klimatski i vegetacijski elementi submediteranske vegetacije duboko prodiru u unutrašnjost. Evidentiran je prodor mediteranske klime u unutrašnjost, pa je tu klima planinska. Reljef Vinodolske općine je uvjetovan prvenstveno geološkom građom, tektonskom kao i erozionim procesima. U Općini su izraženi padinski procesi, povremeno odronjavanje stijena niz strmine, prevladavaju prirodni potresi, postoji opasnost od požara. Vinodolsku općinu karakteriziraju tri prostorne cjeline sa specifičnim obilježjima i to: Vinodolska dolina, Brdsko-gorsko područje i pretplaninski pojas. Na području Vinodolske općine prevladavaju tri tipa klime. U bližem obalnom području prostire se umjerena topla sredozemna kišna klima, gdje su ljeta vruća i sušna, a zimsko kišno razdoblje široko rasprostranjeno. Drugi tip klime je prijelazni tip šumske klime koji karakterizira umjereno topla kišna klima, koja nema sušnog razdoblja. Treći tip klime je planinski borealni tip klime, sa izraženim toplim ljetom i oštrom zimom. Najvažniji vjetrovi na području Općine su bura i jugo. Bura je jaka a u zimskom razdoblju može biti vrlo hladna. Kako takova bura može počiniti štete na gospodarskim i drugim objektima, kao i vegetaciji. Uz bogatu floru i faunu Vinodola zabilježene su rijetke ugrožene i ranjive vrste, koje čine »crveni popis« biljnih vrsta, od kojih je zaštićeno 17 biljnih vrsta.

Na području Vinodolske općine je izražena seizmotektonska aktivnost, gdje je evidentirana koncentracija napona u dubini što izaziva potrese. Naseljeni dio Vinodolske doline nalazi se unutar seizmotektonski aktivne zone, gdje latentno postoji mogućnost nastanka potresa većih magnituda.

Analiza seizmičkog rizika može se definirati vjerojatnošću pojave određenog intenziteta i očekivana posljedica njegovog djelovanja.

Na području Vinodolske doline u proteklom razdoblju, nije bilo katastrofa većih razmjera s obzirom na navedene klimatske uvjete može se očekivati mogućnost požara na otvorenom prostoru širih razmjera u kojem bi gorilo nisko raslinje i masline. U cilju zaštite od požara na otvorenom prostoru potrebno je rano otkrivanje nastanka požara i početka gašenja požara na otvorenom prostoru, potrebno je rano otkrivanje nastanka požara i početak gašenja, pa se s toga organiziraju protupožarne ophodnje, preko vlastitog DVD-a Bribir. Vinodolska općina sa Javnom vatrogasnom postrojbom Crikvenica, preko svog DVD-a duži niz godina zajednički organizira proviđenje mjera protupožarne zaštite, ako i ophodnji u tijeku turističke sezone. Za potrebe zaštite i spašavanja uz službe i pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost značajnu pomoć ostvarile su udruge lovaca (Lovačka društva) pčelara koje su aktivne na cijelom području Vinodolske općine tijekom cijele godine.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, ureduju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje (npr. pri donošenju proračuna) razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i načine financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Procjenjivanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica ratnih razaranja, prirodnih, tehničko- tehnoloških i ekoloških nesreća, kontinuirano je vršeno neposredno prije, tijekom i poslije Domovinskog rata, a u skladu sa stečenim iskustvima. Posljednja usvojena Procjena ugroženosti područja Vinodolske općine datira iz 2008. godine prema tada važećoj metodologiji izrade.

Kroz taj period preustroj civilne zaštite kretao se je na tragu jednog od težišnih pravaca daljnjeg razvoja civilne zaštite zacrtanih temeljem iskustava iz Domovinskog rata, a to je pretvaranje bivše masovne organizacije CZ u manji, kvalitetniji, mobilniji i bolje opremljeni stručno-operativni sustav zaštite i spašavanja s modernim zahtjevima i redefiniranoj ulozi redovnih organiziranih snaga zaštite i spašavanja.

Zapovjedna tijela tadašnjeg sustava civilne zaštite (zaštite i spašavanja) i postrojbe civilne zaštite (bivše općine Crikvenica i kasnije Grada Crikvenice), osim u Domovinskom ratu u sklopu OA »POVRATAK«-1995. godine, dijelom su učestvovale u gašenju većih šumskih požara na vinodolskom području.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju, bio organiziran i proveden sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.

Program rada na izradi nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i imenovanje osoba zaduženih za suradnju na izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja iz 2008. godine, temelji se na sada nevažećoj metodologiji izrade iz 2007. godine.

Novi Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08), izradu nove Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja sukladno navedenom Pravilniku, stavlja u obvezu JL(R)S i moći će se definirati u konačnom obliku i usvojiti tek nakon suglasnosti i usklađenja sa procjenama ugroženosti viših razina.

Izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Vinodolske općine, koju je prethodno razmatralo Poglavarstvo Vinodolske općine, a Općinsko vijeće je ovu Procjenu usvojilo 2004. godine uz obvezno godišnje ažuriranje sukladno propisima i zahtjevima Plana aktivnosti u zaštiti od požara Vlade RH.

Plan zaštite od požara za Vinodolski općinu Općinsko vijeće Vinodolske općine, donijelo je srpnja 2006. godine.

Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone donosi Općinski načelnik svake tekuće godine temeljem godišnjeg Programa Vlade Republike Hrvatske.

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Vinodolske općine je izradila i donijela sljedeće akte:

Odluku o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Vinodolske općine koju je donio gradonačelnik 2009. godine, a koja se radi usklađivanja s novim propisa stavlja izvan snage, kao i dokumenti:

Plan pozivanja članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja iz 2008. godine,

U tijeku 2010. godine izrađeni su sljedeći dokumenti:

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07 i 38/09) Zapovjedništvo ZiS-a je preimenovano u Stožer za zaštitu i spašavanje, a ostali dokumenti: Plan pozivanja Stožera, Poslovnik o radu Stožera i Program rada Stožera su u pripremi;

Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za područje Vinodolske općine;

Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara (sadržan u Proračunu Vinodolske općine);

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara (s ažuriranim popisom) na području Općine.

Po usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Vinodolske općine (u periodu 2009./2010. godinu), potrebno je izraditi i donijeti sljedeće dokumente:

1) Plan zaštite i spašavanja Vinodolske općine, (sastoji se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja) - u periodu 2010/2011. godine,

2) Plan civilne zaštite koji se sastoji od: a) mjera sklanjanja, b) mjera evakuacije i c) mjera zbrinjavanja,

3) Izraditi izvode za sve učesnike u akcijama zaštite i spašavanja, (utvrditi potrebne elemente za izradu operativnih planova zaštite i spašavanja za pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom ili vodom i druge pravne osobe kojima su planom utvrđene zadaće u zaštiti i spašavanju),

4) Odluku o (eventualnom) ustrojavanju postrojbi (timova),

5) Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite za mjesne odbore i naselja.

STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, u Stožer zaštite i spašavanja imenovano je 10 osoba.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Stožer zaštite i spašavanja Vinodolske općine na jednoj od narednih sjednica razmatrat ce i usvojiti sljedeće dokumenti: Poslovnik o radu Stožera, Plan rada Stožera i Plan pozivanja članova Stožera.

1.2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, bit ce potrebno osnovati Zapovjedništvo civilne zaštite i odlukom imenovati članove Zapovjedništva civilne zaštite Vinodolske općine.

Temeljem dosadašnjih iskustava u primjeni načela jedinstvenosti područja ugroženosti, planiranja i organiziranja ljudskih i materijalnih resursa civilne zaštite tog područja i vođenja tako organiziranih snaga civilne zaštite, realno je zaključiti da je teritorij gradova Crikvenice i Novog

Vinodolskog, te Vinodolske općine, ujedno područje sličnih ugrožavanja, za koje se ustrojavaju slične postrojbe od ljudi s istog područja, organiziraju iste redovne organizirane snage zaštite i spašavanja i drugi javni resursi koji djeluju prema jedinstvenim operativnim planovima po kojima može postupati i jedno zajedničko zapovjedništvo civilne zaštite.

Zapovjedništvo civilne zaštite poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području odgovornosti, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite.

1.3. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Vrste, ustroj i broj pripadnika postrojbi civilne zaštite (timova) za područje Vinodolske općine potrebno je odrediti temeljem nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. Nakon sto ista bude potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje bit ce vjerojatno potrebno osnovati određene vrste postrojbi, ali je vjerojatnija mogućnost da konačni zaključci procjene ugroženosti ukazu na određenu tvrtku, postojeću operativnu snagu ili udrugu u sastavu tehničke kulture kojoj je zaštita i spašavanje djelomično ili u cijelosti redovna djelatnost, a koja bi mogla pod određenim uvjetima predstavljati postrojbu civilne zaštite (specijalistički tim adekvatne namjene) u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07).

Takve mogućnosti, stoga ovdje nećemo sire obuhvatiti po mjerama zaštite i spašavanja, ali je, sukladno propisanoj strukturi, moguće za period iza 2010. godine predložiti neke:

- za provođenje mjera RKB zaštite predložiti osnivanje specijalističkog tima na razini Primorsko-goranske županije,

- za mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana, te osiguranja prehrane istih, ugovorom obvezati Gradsko društvo Crvenog kriza Crikvenice, uz formiranje skupina za pripravu hrane i distribuciju pitke vode,

Neke je potrebe moguće i prije realizirati: za promidžbene aktivnosti animiranja novih darivatelja krvi (posebno u vrijeme turističke-ljetne sezone), kao i učešće u opremanju Regionalnog centra za intervencije u katastrofama - preko Gradskog društva Crvenog kriza Crikvenice.

U dosadašnjim postrojbama civilne zaštite opće namjene došlo je do prestarjelosti i veće fluktuacije raspoređenih pripadnika, kao i do zastarjelosti i otpisa opreme i sredstava CZ, pa postrojbe nisu upotrebljive.

Nakon usvajanja nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja grada, potrebno je rasporediti veći broj volontera - povjerenika civilne zaštite za vođenje zaštitom i spašavanjem po mjestu stanovanja u povjereništvima CZ(ZS) po mjesnim odborima i dijelovima naselja.

1.4. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

Do donošenja nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje Vinodolske općine, mogu se primjenjivati dosadašnji dokumenti, te Procjena ugroženosti od požara i eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Vinodolske općine, te drugi doneseni dokumenti.

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine, Načelnik Općine, odnosno stručne službe Općine i sve žurne službe koje djeluju na području Vinodolske općine, trebale bi provoditi informiranje, edukaciju i upoznavanje građana, mladeži i djece s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju, ukoliko do takvih potreba dođe.

Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112 i o drugim važećim pozivnim brojevima za interventne službe, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi upoznati su s obvezom postavljanja na vidljivom mjestu novih znakova za uzbunjivanje.

U preventivnim aktivnostima zaštite i spašavanja i zaštite od požara vrlo zapaženu ulogu moralo bi biti inzistiranje na ugrađivanju i integriranju posebnih stručnih zahtjeva zaštite i spašavanja i zaštite od požara u prostornom planiranju, uređenju, organizaciji, razvoju i izgradnji prostora (u skladu s utvrđenim takvim zahtjevima u Prostornom planu PGŽ i Vinodolske općine), kao i učešće Vinodolske općine u eventualnom financiranju panoramskog požarnog monitoringa ugroženih suma i drugog otvorenog prostora i projektiranju sustava za uzbunjivanje građana u slučaju pojave poplavnog vala s jezera Tribalj.

1.5. SKLONIŠTA

U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, neophodno je novom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara utvrditi da (bez obzira sto ni do sada nije bilo izgradnje novih skloništa osnovne zaštite s otpornošću na moderna napadna sredstva na području Vinodolske općine) je umjesto izgradnje novih skloništa potrebno procjenjivati potrebe za sklanjanjem ljudi u pogodnim dijelovima stambenih i drugih građevina, te za planskim privremenim izmještanjem ljudi.

2. VATROGASTVO

Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Bribir« djeluju na području Vinodolske općine i području bivše općine Crikvenica, a po zahtjevu i dalje.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice je svojim Proračunom za 2010. godinu osiguralo sredstva za rad vatrogastva, a osigurana su i sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i sirenja požara na području općine putem Sezonske vatrogasne službe.

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe (profesionalna i dobrovoljna) efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Vinodolske općine.

3. UDRUGE OPĆINE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U 2010. godini Stožer zaštite i spašavanja Vinodolske općine je u izravnim kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje (HGSS - Stanica Rijeka, Gradsko društvo Crvenog križa Crikvenice), te je sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdilo aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Vinodolske općine u 2010. godini, kao i u periodu 2009/2010. godinu.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu i suvlasništvu Vinodolske općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

Preostaje procjenom ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja (civilne zaštite) utvrditi načine dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja: Doma zdravlja Crikvenice i Turističke zajednice, Ustanove hitne medicinske pomoći, Gradskog društva Crvenog križa Crikvenice, Gorske službe spašavanja (GSS), Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Općine, Lovačka društva općine i dr.

Sve na višim razinama utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju javnih društava državne i županijske razine (ovdje nisu spomenute), na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Općine.

Dodatne aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara na Općine se provode u suradnji sa Policijskom postajom Crikvenica, uz angažiranje dodatnih policijskih djelatnika u turističkoj sezoni. S Domom zdravlja Crikvenica organizira se zajedno Gradom Crikvenica i Gradom Novi Vinodolski dodatni tim liječnika i medicinskog osoblja za turističke ambulante.

Za sve navedene aktivnosti Vinodolska općina izdvojila je u 2010. godini

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine moglo bi se zaključiti:

- za Vinodolsku općinu postoji Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara iz 2007. godine. Predmetna Procjena mora biti izrađena sukladno novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/ 08) najkasnije u 2010. godini, a Planovi zaštite i spašavanja i civilne zaštite - do kraja 2011. godine;

- na osnovi iznesenog može se konstatirati da Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Bribir« zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima i zasigurno u ovom trenutku predstavljaju najbolje organizirane snage u sustavu zaštite i spašavanja i nositelja cijelog sustava;

- okosnicu svih organiziranih snaga za zaštitu spašavanje čini vatrogastvo Vinodolska općina. Stanje zaštite i spašavanja u gradu Crikvenici je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kada se radi o redovnim prilikama;

- u situacijama koje bi se mogle smatrati velikim nesrećama i katastrofama, Vinodolske općine mogao bi se osloniti i na dodatnim operativnim snagama zaštite i spašavanja kao što su Dom zdravlja Crikvenica, UHMP, ekipe HEP- a i dr. javnih-državnih društava, te udruga građana HGSS i drugih, Gradsko društvo Crvenog križa Crikvenice, te zdravstva i socijalnih ustanova, kao i interventnih snaga šireg okruženja i razina, u kućnoj njezi. Kao što su Lovačka društva i sl.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2107-03/11-01-3-10

Bribir, 7. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašava  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr