SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

69.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01, 103/03) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 8. lipnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U članku 7. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/03 i 6/04) iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.«

Članak 2.

U cijelom tekstu članka 29. stavka 1. riječ »od« zamjenjuje se riječju »do«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Korisniku nužnog smještaja Grada, koji pravo na nužni smještaj ostvaruje temeljem Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/99), pomoć za podmirenje troškova električne energije nadoknađuje se u dvostrukom iznosu od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka, ako ispunjava uvjet iz članka 28. stavka 2. ove Odluke.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

Iza članka 37. dodaje se novi članak 37a. koji glasi:

»37a.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza Korisnik iz članka 36. i 37. ove Odluke može ostvariti isključivo na linijama javnog prijevoza unutar zone I.«

Članak 4.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Pravo na besplatni javni prijevoz mogu ostvariti:

1) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu)

2) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu)

3) dijete, udovica ili roditelj poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

4) ratni i civilni invalid rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

5) slijepe i gluhe osobe,

6) osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,

7) osobe oboljele od multiple skleroze,

8) dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici,

9) ostale osobe s tjelesnim oštećenjem (oštećenje organizma od 70 0 više).

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza Korisnik iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti na linijama javnog prijevoza unutar zona I. do V.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza nema Korisnik iz stavka 1. ovoga članka, ako to pravo ostvaruje temeljem radnog odnosa.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/36

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 8. lipnja 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr