SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članaka 46. stavci 6., 7. i 8. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/ 04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju
auto taksi prijevoza na području Grada Raba

Članak 1.

U članku 1. stavak 1. Odluke o obavljanju auto taksi prijevoza na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/10) (u daljnjem tekstu: Odluka) alineja 3. koja glasi: »organizacija obavljanja auto taksi prijevoza« mijenja se i glasi : »organizacija obavljanja i cijena auto taksi prijevoza«.

Iza alineje 4. dodaje se alineja 5. koja glasi: »nadzor auto taksi prijevoza.«.

Članak 2.

U članku 2. Odluke dodaje se stavak 3. koji glasi:

»S obzirom na potrebe prijevoza te brojnost stalnih žitelja i turista u turističkoj sezoni, na području Grada Raba određuje se maksimalno 10 auto taksi vozila za koje se mogu izdati dozvole.«

Članak 3.

U članku 6. Odluke iza riječi: »se« briše se riječ: »tri«.

U istom članku iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

»- lokacija ispred Trga Municipium Arba u starom gradu - 2 mjesta«.

Članak 4.

Naziv glave IV. Odluke koji glasi: »Organizacija obavljanja auto taksi prijevoza« mijenja se i glasi: »Organizacija obavljanja i cijena auto taksi prijevoza«.

Članak 5.

Iza članka 9. Odluke dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Cijene za pružene usluge prijevoza auto taksi vozilima maksimalno su sljedeće:

- vožnja do 2 km i do 4 osobe maksimalna cijena je 35,00 kn te svaki naredni km maksimalno 10,00 kn;

- vožnja do 2 km i od 5 do 8 osoba maksimalna cijena je 50,00 kn te svaki naredni km maksimalno 12,00 kn;

- za čekanje putnika maksimalna cijena je 60,00 kn po satu i

- za prtljagu maksimalna cijena je 3,00 kn po komadu prtljage.

Sve navedene maksimalne cijene vrijede za radne dane, nedjelje i blagdane te u dnevnoj i noćnoj tarifi.«

Članak 6.

Iza glave »V. Posebne odredbe za auto taksi vozila i vozače« dodaje se nova glava V.a koja glasi:

»V.a Nadzor auto taksi prijevoza«.

Članak 7.

Iza članka 12. u novoj glavi V.a dodaje se novi članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

Nadzor nad provedbom odredbi iz ove Odluke, pored nadležne Inspekcije cestovnog prometa i Državnog inspektorata, provode i komunalni redari Grada Raba koji imaju ovlasti propisane zakonom kojim se uređuje ustroj i ovlasti komunalnog redarstva.«

Članak 8.

Ova izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/02

Ur. broj: 2169-01-02-01-11-10

Rab, 29. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr