SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 109/07, 125/08 i 36/09), članka 29. i 31. Pravilnika o minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine« broj 66/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 5. travnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup
javnih površina za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine PGŽ« broj 43/09 i 6/10), članak članak 24. st. 1. mijenja se i glasi:

»Za privremeno korištenje javne površine za razdoblje do 30 dana i korištenje javne površine iz članka 32. ove Odluke, rješenje donosi Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša«.

Članak 2.

- Članak 27. mijenja se i glasi:

»Pravnim i fizičkim osobama koje imaju nepodmirene dospjele obveze prema Gradu Mali Lošinj po bilo kojoj osnovi, neće se dozvoliti korištenje javne površine«.

Članak 3.

- U članku 28. u st.1.:

brišu se riječi »Početna visina zakupa za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja za dodjelu površine za pružanje ugostiteljskih usluga (terase) utvrđuje se po m2 i zonama u iznosima kako slijedi:«,

te se piše »Visina zakupnine za privremenu uporabu javne površine za postavljanje ugostiteljske terase, utvrđuje se po m2, zonama i razdoblju korištenja, u iznosima kako slijedi:«.

Članak 4.

- U članku 29. st. 1. u tablici pod »Izrada silueta, karikatura, tatoo, portreta i sl.«,

mijenja se cijena pod A i nova iznosi: za I. Zonu 10.000 kn, za II. Zonu 5.000,00 kn i za III. Zonu 2.500,00 kn.

Članak 5.

- U članku 29. st. 1. u tablici pod »Prodaja s klupa, lavanda, tekstil i dr.«,

mijenja se cijena pod A i nova iznosi: za I. Zonu 8.000 kn, za II. Zonu 4.000,00 kn i za III. Zonu 2.000,00 kn.

Članak 6.

- U članku 30. st. 1. ispod tablice dodaje se 1. novi red sa tekstom koji glasi:

»Početna cijena zakupnine za djelatnost » prodaja voća i povrća« za lokacije u I. zoni u ul. Braće Ivana i Stjepana Vidulića na k.č.br. 2356 k.o. Mali Lošinj - grad za štandove 1., 2. i 3. iznosi 40.000,00 kn, za štand broj 4. i u Velom Lošinju, na lokaciji Slavojna - pored marketa iznosi 30.000,00 kn, a za ostale lokacije u II. i III. Zoni, početna cijena ostaje nepromijenjena.«.

Članak 7.

- U članku 30. st. ispod tablce dodaje se 2. novi red sa tekstom koji glasi:

»Za korištenje javne površine za postavu LCD ekrana, početna cijena u svim zonama iznosi 7.300,00 kn/godišnje.«

Članak 8.

- U članku 31. st. 1. točka 8. u tablici se mijenja i glasi:

8.

Od 5,00 m2
do 5.000,00 m2

0,20 kn/m2 / dnevno za cjelogodišnje korištenje radi obavljanja registrirane djelatnosti

Članak 9.

- u članku 32. st. 1. u retku 5., umjesto teksta »godišnje«, piše se »mjesečno«.

Članak 10.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 944-05/11-01/25

Ur. broj: 2213/01-01-11-5

Mali Lošinj, 5. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr