SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici 5. travnja 2011. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama
na području Grada Malog Lošinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje korištenje, održavanje, zaštita, rekonstrukcija, građenje i provođenje nadzora na nerazvrstanim cestama na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju korisnika, a koja nije razvrstana cesta u smislu posebnog propisa.

Nerazvrstanu cestu čine:

- donji i gornji stroj ceste,

- cestovni građevinski objekti,

- pripadajuće cestovno zemljište,

- uređaji za odvodnju,

- zračni prostor iznad kolnika,

- zelene površine između kolnika i nogostupa,

- prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetlosna),

- oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde i stupići, uređaji i drugo).

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja

brine o održavanju nerazvrstanih cesta, sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture, kojeg donosi Gradsko vijeće Grada.

Za održavanje prometne signalizacije odgovoran je Lošinj usluge d.o.o.

Radove na održavanju uređenih zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti te na održavanju građevina za odvodnju ceste (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda), obavlja Vodovod i čistoća Cres-Mali Lošinj d.o.o.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 4.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće Grada, a na temelju tehničke dokumentacije i propisa o gradnji.

IV. ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5.

Subjekti kojima su povjereni na upravljanje komunalni i drugih objekti i uređaji na nerazvrstanim cestama, dužni su ih održavati na način kojim se ne ugrožava sigurnost prometa.

Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopca revizijskog okna komunalnih i drugih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu za nastalu štetu odgovorni su vlasnici ili korisnici tih instalacija.

Članak 6.

Prilaze i priključke na nerazvrstanu cestu dužni su održavati vlasnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom.

Vlasnici ili posjednici zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužni su ukloniti drveće, grmlje i druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila ceste.

Ukoliko vlasnici ili posjednici zemljišta ni poslije opomene ne postupe na način propisan u stavku 1. ovog članka, navedeni radovi će se izvršiti na teret vlasnika odnosno posjednika zemljišta.

Članak 7.

Zabranjeno je prekomjerno upotrebljavati i opterećivati nerazvrstanu cestu bez odobrenja.

Prekomjerno upotrebljavanje i opterećivanje čini kretanje teških motornih vozila koja uzrokuju opterećenje ceste veće od dopuštenog.

Članak 8.

Oštećenje na nerazvrstanoj cesti, nastalo uslijed prekomjernog upotrebljavanja i preopterećivanja, dužna je sanirati i cestu dovesti u prvobitno stanje pravna ili fizička osoba zbog čije djelatnosti je došlo do oštećenja.

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka ne sanira oštećenje u ostavljenom roku, oštećenje će sanirati Grad Mali Lošinj, a na teret te pravne ili fizičke osobe.

Članak 9.

Izvodač radova mora na nerazvrstanoj cesti osigurati za vrijeme izvođenja radova neometani promet pješaka i vozila, a ako isto nije u mogućnosti onda se promet mora osigurati drugim zaobilaznim pravcem.

Na nerazvrstanoj cesti na kojoj se istovremeno obavljaju radovi i promet vozila ili pješaka, izvodač radova mora osigurati gradilište u skladu s propisima i odobrenjem.

Članak 10.

Za štete nastale izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama odgovoran je izvođač radova.

V. NADZOR

Članak 11.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - komunalno redarstvo.

Članak 12.

U obavljanju nadzora iz članka 11. ove Odluke komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje propisane Odlukom o komunalnom redu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/11-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 5. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr