SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Općina Malinska-Dubašnica

13.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 8. lipnja 2004. godine donosi

DVOGODIŠNJI PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru
Općine Malinska-Dubašnica

I. PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU

Na osnovu izvještaja o stanju u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica te nakon provedenih analiza utjecaja prostornih planova na prostorni razvitak, vrednovanja koncepcijskih postavki prostornih planova te donošenja ocjena o nedostacima postojeće dokumentacije prostornog uređenja, ocjenjuje se potrebnim u slijedećem dvogodišnjem razdoblju poduzeti mjere i aktivnosti koje slijede, te se određuje Program mjera za unapređenje stanja u prostoru:

1. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja: (mišljenje o svakom Planu pojedinačno);

2. Izrade novih prostornih planova;

3. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu tih planova;

4. Program komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje;

5. Mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja.

1. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja: Potreba izrade i izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja - mišljenje o svakom planu pojedinačno

1.1. Postojeći i važeći planovi na području Općine Malinska-Dubašnica:

1.1.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Plan je u nadležnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, a njegova primjena će biti uvjetovana njenim odlukama.

1.1.2. PROSTORNI PLAN - Prostorni plan uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»SN« broj 13/04)

Potrebno je pristupiti izradi izmjene i dopune plana u slijedećim elementima ili sa ciljem daljnjeg sprječavanja visokog stupnja izgrađenosti prostora novim mjerama, koje zbog procedure donošenja nisu mogle postati sastavni dio konačnog prijedloga plana, a odnose se na: visine građevina u naseljima, stupanj izgrađenost, gustoću izgrađenosti, broj stambenih jedinica, te potrebu identifikacije i prevođenja granica građevinskih područja naselja iz kartografskih prikaza rađenih u mjerilu 1:2880 u mjerilo 1:1000 na područjima za koja postoje geodetske podloge navedenom mjerilu.

1.1.3. Urbanistički plan uređenja Turističke zone Porat- Vantačići, (»Službene novine« broj 30/97 i 10/00)

Temeljem odredbi i smjernica Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica pristupiti izradi I izmjene i dopune plana i usklađenja pod nazivom Urbanistički plan uređenja UPU T-7 Porat istok.

1.1.4. Urbanistički plan uređenja Turističke zone Rova I i II, (»Službene novine« broj 30/97 i 10/00)

Temeljem odredbi i smjernica Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica pristupiti izradi I. izmjene i dopune plana i usklađenja pod nazivom Urbanistički plan uređenja UPU T-6 Rova.

1.1.5. Detaljni plan uređenja turističko-ugostiteljskog kompleksa »Pinia« u Portu (»Službene novine« broj 21/98)

Potrebno je izraditi izmjenu i dopunu plana pod novim nazivom DPU T-8 Porat - zapad.

1.1.6. Detaljni plan uređenja »Polje« (»Službene novine« broj 5/00)

Staviti plan izvan snage.

1.1.7. Detaljni plan uređenja Hotela Maestral i depandanse Marina (»Službene novine« broj 10/00)

Plan ostaje na snazi do donošenja DPU T-1 Haludovo.

1.1.8. Detaljni plan uređenja 'Noštromo' (»Službene novine« broj 25/03)

Plan ostaje na snazi.

1.1.9. Detaljni plan uređenja 'Dobrinčevo' (»Službene novine« broj 10/04)

Plan ostaje na snazi.

1.1.10. Detaljni plan uređenja dijela područja Haludovo (»Službene novine« broj 14/04)

Plan ostaje na snazi do donošenja DPU T-1 Haludovo.

2. Izrade novih prostornih planova

Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti temeljem donesenog godišnjeg plana rada Općinskog poglavarstva, uz uvjet da su predviđeni u ovom Programu mjera ili uvjetovani dokumentom prostornog uređenja višeg reda.

Na prostoru Općine Malinska-Dubašnica pristupiti će se temeljem programa mjera za unapređenje stanja u prostoru izradi sljedećih prostorno planski dokumenata:

2.1. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

Utvrđuje se obveza donošenja urbanističkih planova uređenja za sljedeća područja predviđena ovim planom:

I. - Urbanistički planovi uređenja za građevinska područja naselja

. UPU GP-1 Područje naselja: Malinska, Radići, Bogovići, Zidarići, Milčetići,

. UPU GP-2 Porat,

. UPU GP-3 Vantačići,

II. - Urbanistički planovi uređenja za područja za izdvojene namjene

. UPU T-6 Rova kao izmjene i dopune važećih planova

. UPU T-7 Porat istok kao izmjene i dopune važećih planova

Urbanističkim planom uređenja minimalno definirati namjene površine za građenje, građevne čestice prometnica, građevina infrastrukture, javnih građevina, javnih i zelenih površina te utvrditi urbanističke i programske elemente izgradnje za pojedine namjene u naselju. Pored navedenog, riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima, dati osnovne smjernice za izgradnju pojedinih građevina (poslovna namjena, gabariti izgradnje, građevne linije i sl.), propisati osnovne mjere zaštite okoliša i odredbe za provođenje plana.

Granice obuhvata planova su prikazane na kartografskom prikazu 3.3. Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica.

2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Utvrđuje se obveza donošenja detaljnih planova uređenja za slijedeće obuhvate predviđene ovim programom mjera za unapređenje stanja u prostoru:

I. - Detaljni planovi uređenja za jedinstvene zone bez mogućnosti parcijalnog rješavanja te gradnje do donošenja Detaljnog plana uređenja.

Detaljni planovi uređenja za izdvojene namjene zona poslovne namjene:

. DPU K-1 Sveti Vid - sjever

. DPU K-2 Sveti vid - zapad

Detaljni planovi uređenja za izdvojene namjene zona turističko - ugostiteljske namjene:

. DPU T-1 Haludovo

. DPU T-8 Porat - zapad kao izmjena i dopuna DPU-a turističko ugostiteljskog kompleksa »Pinia« u Portu,

Detaljni planovi uređenja za izdvojene namjene zona športsko rekreacijske namjene:

. DPU R-1 Haludovo

. DPU R-3 Sveti Ivan

. DPU R-5.1. Porat

Detaljni planovi uređenja se izrađuju obavezno za područja izvan granica građevinskog temeljem odredbi plana i za područja unutar koridora cestovnih infrastrukturnih građe

vina za servisne objekte koji podrazumijevaju: benzinske postaje u čijem sklopu su informativni punktovi, trgovački prostori, autopraonice, servisi, usluge, moteli itd.

U predstojećem dvogodišnjem razdoblju bit će izrađen Detaljni plan uređenja područja unutar koridora državne ceste - Benzinska stanica. Program obuhvaća izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajima. Granice obuhvata plana obuhvaćaju sljedeće čestice: 1560/5, 1560/8, 1560/9, 1556/1, 1556/2, 1556/4, 1556/5, 1556/7, 1556/8, 1555/1, 1555/ 2, 1555/3 sve k.o. Bogović.

Granice obuhvata planova su prikazane na kartografskom prikazu 3.3. Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica.

Izradu prostornih planova koji su obaveza iz odredbi Plana temeljiti na:

- optimalizaciji gustoća naseljenosti i diferencijaciju između građenja u naseljima i na građevinskim područjima izvan njih

- osiguranju prostora javnih sadržaja

- prije izgradnje neizgrađenih dijelova građevinskih područja Dokumentima prostornog uređenja osigurati i izdvojiti prostor javnog interesa (komunikacije, javne površine, parkovne i rekreativne površine, zone središnjih funkcija)

- prije izgradnje neizgrađenih dijelova građevinskih područja Dokumentima prostornog uređenja osigurati preduvjete za opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom

- osiguranje vodoopskrbe i odvodnje u svim građevinskim područjima Općine Malinska - Dubašnica

- Lociranje građevina i trasa infrastrukture treba pri izradi dokumenata prostornog uređenja koji će se izrađivati temeljem ovog Plana osigurati u suradnji sa javnim poduzećima koja su nositelji djelatnosti i gospodare infrastrukturnim sustavima.

Programom se predlažu posebne mjere razvoja koje se mogu primijeniti po područjima ili građevinama odnosno pojedinim zahvatima, a koje su primjerene prostoru i postavljenim ciljevima:

- prioritetno planirati gradnju građevina od županijskog značenja u dijelu Županije gdje se razvoj želi potaknuti,

- odrediti visinu komunalne naknade na način da se potiče privođenje zemljišta planiranoj namjeni,

- predvidjeti programom mjera za unapređenje stanja u prostoru uvođenje komunalnog doprinosa za financiranje građenja građevina i uređenja komunalne infrastrukture,

- predvidjeti osiguranje sredstava za zaštitu i upravljanje zaštitnim dijelovima,

- predvidjeti mogućnost osiguranja sredstava za financiranje projekata za potrebe općine, kao što su izgradnja građevina društvenih djelatnosti za javne funkcije, prometnica i sličnog putem izdavanja lokalnih obveznica,

- predvidjeti mjere za poticanje razvoja određenih gospodarskih djelatnosti kao što su dodjele kredita s povoljnijim uvjetima (manja kamata, duži rok otplate i sl.), novčane poticaje za određenu proizvodnju ili granu djelatnosti, propisivanje nižih stopa poreza na potrošnju i poreza na dohodak.

Nositelj aktivnosti na pripremi i izradi planova predviđenih ovim Planom bit će Općinsko poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica i stručne službe Općine.

3. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu planova

3.1. Za potrebe ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko katastarske podloge područja Općine Malinska-Dubašnica, te ovisno o potrebama pripreme izrade planova, pristupiti izradi separatnih studija o stanju u prostoru.

Posebno je potrebno pristupiti izradi:

a. Skeniranju i digitalizaciji geodetskih i katastarskih podloga

b. Izdvojiti procese odlučivanja koji trebaju posebne informacije za praćenje i unapređenje stanja u prostoru

c. Identificirati informacije i forme prezentacije

d. Odrediti podatke nužne za prikupljanje

e. Oblikovati upravljanje podacima i metodologije kako bi se proizvodile potrebne informacije.

4. Program komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje.

Program za 2001. godinu, koji ujedno predstavlja i plansku veličinu za naredno razdoblje, predviđa izgradnju sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Program za 2003 i 2004. godinu, koji ujedno predstavlja i plansku veličinu za naredno razdoblje, predviđa izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te uređenje građevinskog zemljišta.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća:

- pripremu zemljišta za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko-pravne radnje)

- izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Osnovni elementi uređenja građevinskog zemljišta koji se utvrđuju programom mjera su kvantitativna i kvalitativna razina uređenja zemljišta u pojedinim naseljima i njihovim dijelovima, rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za predviđenu namjenu i izvori financiranja uređenja s obzirom da Zakon o komunalnom gospodarstvu u članku 19. stavak 3. definira naselja s uređenim građevinskim zemljištem ako su opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i opskrbu vodom prema mjesnim prilikama.

(Program temeljen na odlukama Općinskog vijeća objavljen u Službenom glasilu PGŽ)

5. Mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja

Ovim mjerama sagledavaju se problemi i specifičnosti određenih područja i definiraju se u okviru onih zadaća koje će potaknuti ostvarivanje ciljeva unapređenja stanja u prostoru.

Kako bespravna izgradnja ne mimoilazi ni jednu jedinicu lokalne samouprave i uprave, ovom pitanju treba posvetiti značajniju pažnju i odrediti politiku mjere za sanaciju zatečenog stanja, kao i utvrditi pravila mjere kojima bi se spriječilo daljnje narušavanje vrijednosti i potencijala prostora bespravnom izgradnjom.

U cilju sprečavanja nove bespravne izgradnje potrebno je maksimalno pratiti stanje u prostoru i to putem općinskih službi, odnosno komunalnih redara, te ostvariti još kvalitetniju suradnju sa nadležnim inspekcijskim službama.

II. PRIJELAZNE ODREDBE

II.1. Tumačenje dokumenata prostornog uređenja

Stručno tumačenje dokumenata prostornog uređenja, u svim situacijama, daje Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica. Ova se odredba odnosi i na sve planove koje je Općina Malinska-Dubašnica, ugovorom o sukcesiji, preuzela i primjenjuje.

II. 2. Izmjena i dopuna programa mjera

Promjene i izmjene ovog Programa donose se po istom postupku po kojem se donosi i ovaj Program.

II.3. Čuvanje programa mjera

Program mjera čuva se u arhivi Općine Malinska-Dubašnica

II.4. Objava

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave. Danom donošenja prestaje važiti Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 24/02 i 14/04).

Klasa: 350-02/04-01/6
Ur.broj: 2142/05-04-4
Malinska, 8. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=92&mjesto=51511&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr