SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Općina Malinska-Dubašnica

Općina Malinska-Dubašnica

12.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 8. lipnja 2004. godine donosi

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje
2002. - 2004. godine

Pokrivenost područja Općine Malinska-Dubašnica prostornim planovima:

1. Popis postojećih, važećih i planova u izradi na području Općine Malinska-Dubašnica:

1.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (»Službene novine« broj 14/00)

1.2. PROSTORNI PLANOVI OPĆINE

1.2.1 Prostorni plan uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 13/04)

1.3. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

1.3.1 Urbanistički plan uređenja Turističke zone »Porat- Vantačići«, (»Službene novine« broj 30/97 i 10/00)

1.3.2 Urbanistički plan uređenja Turističke zone »Rova« I. i II., (»Službene novine« broj 30/97, i 10/00)

1.4. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

1.4.1. Detaljni plan uređenja turističko ugostiteljskog kompleksa »Pinia« u Portu (»Službene novine« broj 21/98)

1.4.2. Detaljni plan uređenja »Polje« (»Službene novine« broj 5/00)

1.4.3. Detaljni plan uređenja Hotela Maestral i depandanse Marina (»Službene novine« broj 10/00)

1.4.4. Detaljni plan uređenja »Noštromo« (»Službene novine« broj 25/03)

1.4.5. Detaljni plan uređenja »Dobrinčevo« (»Službene novine« broj 10/04)

1.4.6. Detaljni plan uređenja »središnjeg dijela zone Haludovo« (»Službene novine« broj 14/04)

2. Učinak provedbe i primjene odredbi Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru do 8. lipnja 2004. godine

Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru je bilo određeno i izvršeno:

2.1. PROSTORNI PLANOVI

2.1.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Skupština Primorsko-goranske županije usvojila je Prostorni plan Primorsko-goranske županije na sjednici od 13. 7. 2000 godine. Plan je stupio na snagu danom objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14 od 21. srpnja 2000.)

Prostorni plan uređenja Općine Malinska-Dubašnica je usklađen sa Županijskim prostornim planom.

2.1.2. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Plan je usvojen i objavljen u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 13/04).

Njegovim stupanjem na snagu počele su se primjenjivati nove restriktivnije odredbe za provođenje, ali i posebne mjere provedbe temeljem kojih nije moguća izgradnja novih građevina na područjima naselja u obalnom pojasu i zonama za izdvojene namjene do donošenja novih prostornih planova razine urbanističkih planova uređenja.

Ovim Planom u svrhu posrednog provođenja određuje se obveza izrade sljedećih prostornih planova užih područja:

a) urbanističkih planova uređenja (UPU)

b) detaljnih planova uređenja (DPU)

Granice obuhvata prostornih planova užih područja određene su u kartografskom prikazu 3.

a) Urbanistički planovi uređenja (UPU)

Utvrđuje se obveza donošenja urbanističkih planova uređenja za sljedeća područja predviđena ovim planom:

I. - Urbanistički planovi uređenja za građevinska područja naselja

. UPU GP-1 Područje naselja: Malinska, Radići, Bogovići, Zidarići, Milčetići

. UPU GP-2 Porat

. UPU GP-3 Vantačići

II. - Urbanistički planovi uređenja za područja za izdvojene namjene

. UPU T-3 »Hrusta« - turistička zona »Hrusta«: Obavezna je rezervacije 250ovršine za javne, parkirališne, rekreativne i zelene površine. Svaka građevna čestica u granicama obuhvata plana mora osigurati 300ovršina pod zelenilom. Minimalna površina građevne čestice u zoni obuhvata plana može biti 800 m2.

. UPU T-4 Haludovo - Turističko naselje Rajska cesta,

. UPU T-6 Rova

. UPU T-7 Porat istok

b) detaljni planovi uređenja (DPU)

Utvrđuje se obveza donošenja detaljnih planova uređenja za slijedeće obuhvate predviđene ovim Planom:

I. - Detaljni planovi uređenja za jedinstvene zone bez mogućnosti parcijalnog rješavanja te gradnje do donošenja Detaljnog plana uređenja.

- Detaljni planovi uređenja za izdvojene namjene zona poslovne namjene:

. DPU K-1 Sveti Vid - sjever

. DPU K-2 Sveti vid - zapad

. DPU K-3 Barušići

- Detaljni planovi uređenja za izdvojene namjene zona turističko - ugostiteljske namjene:

. DPU T-1 Haludovo

. DPU T-2 Dobrinčevo

. DPU T-8 Porat - zapad

. DPU T-9 Bogovići - istok

. DPU T-11 Kremenići

. DPU T-12 Žgombići

. DPU T-14 Sveti Ivan

. DPU T-15 Sabljići.

- Detaljni planovi uređenja za izdvojene namjene zona športsko rekreacijske namjene:

. DPU R-1 Haludovo

. DPU R-2 Miholjice

. DPU R-3 Sveti Ivan

. DPU R-5.1 Porat

. DPU R-5.2 Porat

Detaljni planovi uređenja se izrađuju obavezno za područja izvan granica građevinskog temeljem odredbi plana i za područja unutar koridora cestovnih infrastrukturnih građevina za servisne objekte koji podrazumijevaju: benzinske postaje u čijem sklopu su informativni punktovi, trgovački prostori, autopraonice, servisi, usluge, moteli itd.

2.2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

Važeći urbanistički planovi uređenja su stari Regulacijski planovi uređenja izrađeni prije donošenja Pravilnika o sadržaju prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98), te samo odlukama o donošenju i provođenju usklađeni sa njime.

Temeljem Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine' broj68/98) ukinuta je kategorija »i drugih planova« kojoj su bili i »regulacijski planovi« te propisana kategorija urbanističkih planova uređenja koja je u razini urbanističkih planova odgovarala navedenoj kategoriji planova.

Izmjenom i dopunom planova je propisana obaveza usklađenja plana sa Zakonom. U kolovozu 1998. godine je objavljen pravilnik u »Narodnim novinama« broj 106/98 kojime je reguliran i obavezni sadržaj urbanističkih planova uređenja.

Usklađenju plana se pristupilo 2000. godine donošenjem Odluke o promjeni naziva regulacijskih planova u urbanističke planove uređenja.

Stupanjem na snagu Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica stečeni su uvjeti za izradu izmjena i dopuna ovih planova, obzirom da su njime određene nove smjernice, kojima bi se trebala spriječiti nenamjenska gradnja, i ograničiti stupanj izgrađenosti prostora.

2.3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Primjenom odluke o Prostornom planu uređenja Općine Malinska-Dubašnica otklonit će se potreba za izradom većeg broja manjih detaljnih planova, osim planova čija izrada proizlazi iz posebnih mjera njegove provedbe.

3. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Općine Malinska-Dubašnica na temelju postojećih prostornih planova

Konceptualna obilježja prostornog razvitka su:

- Obilježja državnog i županijskog interesa:

. Razvijati prometni sustav integrirajući sve segmente na državnoj i županijskoj razini.

. Izgrađivati kanalizacijski sustav kao osnovu sanitarno zdravstvenih standarda i značajan element zaštite prostora,

. Obalne prostore planirati isključivo za litoralne sadržaje

. Uspostaviti mrežu javnog prijevoza putnika na kopnu i na moru integrirajući sve prometne kapacitete.

- Obilježja općinskog interesa:

. Prioritetno realizirati sustave odvodnje oborinskih i bujičnih voda na području Općine

. Graditi, dograđivati i sanirati mrežu kanalizacije,

. Prioritetno graditi nove turističke kapacitete u izgrađenom ili rubnom dijelu građevinskog područja,

. Spriječiti izgradnju stambenih jedinica u svrhu vikend korištenja unutar naselja u više stambenim građevinama

. Očuvati naselja u unutrašnjosti općine

. Poticati poljoprivrednu proizvodnju sukladno odredbama Plana

. Poticati povezanost turističkih i rekreacijskih zona brodskim vezama

. Podizati razinu komunalne opremljenost građevinskih područja.

Za sve građevine za privremeno korištenje prostora (kiosci, naprave) potrebno je izraditi plan privremenog korištenja javnih prostora kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica.

4. Opća ocjena prostorno-planske dokumentacije Općine Malinska-Dubašnica

Stanje u prostoru karakterizira:

- Eskalacija izgradnje apartmanskih građevina na područjima stambene izgradnje uz zlouporabu uvjeta Prostornog plana općine Krk za uporabu najvećih parametara izgradnje i kapaciteta.

- Eskalacija rekonstrukcija postojećih građevina u vikend zonama u apartmanske građevine temeljem uvjeta Prostornog plana općine Krk u područjima stambene namjene, što uzrokuje izmjenu kapaciteta i opterećenja svih resursa unutar prostorno definiranih naselja.

- Donošenje prostornog plana općine će djelomično zaustaviti ove trendove. Potpuna primjena i njeni učinci će se uspostaviti nakon isteka dokumenata izdanih temeljem odredbi bivšeg plana.

Prostornim planiranjem se ima za cilj:

- Pokriti planovima prostornog uređenja razine Urbanističkih planova uređenja sva građevinska područja Općine Malinska-Dubašnica

- Stvoriti obavezu usmjeravanja graditeljskih zahvata u prostoru Detaljnim planovima uređenja za sve građevine koje svojim zahvatima nadilaze potrebe stanovanja i egzistencije jedne obitelji.

Klasa: 350-02/04-01/6

Ur. broj: 2142/05-04-3

Malinska, 8. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=92&mjesto=51511&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr