SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

 

33.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/11), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj dana 7. travnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2011. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2011. godini utvrđenih u točki I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11 - dalje: Odluka Vlade RH) za Primorsko-goransku županiju u iznosu od 23.682.018 kuna.

II.

Minimalni financijski standardi zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije, temeljem točke I. Odluke Vlade RH, utvrđeni su:

.za investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih ustanova u iznosu od 9.794.338 kn

.za otplatu kredita u iznosu od 3.672.519 kn

.za investicijsko ulaganje u
zdravstvene ustanove u iznosu od 10.215.161 kn

III.

Sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova iz točke II. podstavka 1. ove Odluke raspoređuju se za potrebe održavanja: prostora (zgrada), medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme, prijevoznih sredstava i za pokriće dospjelih a nepodmirenih obveza zdravstvenih ustanova.

Sredstva za potrebe održavanja prostora, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme i prijevoznih sredstava, raspoređuju se zdravstvenim ustanovama, prema kriterijima:

. vrijednosti i strukture nefinancijske imovine svake zdravstvene ustanove i njezina učešća u ukupnoj vrijednosti i strukturi nefinancijske imovine svih zdravstvenih ustanova koja se koriste u osnovnom zdravstvenom standardu na dan 31. prosinca 2010. godine;

. učešća svake zdravstvene ustanove u ukupnoj vrijednosti i strukturi nefinancijske imovine koju koriste sve zdravstvene ustanove u osnovnom zdravstvenom standardu i njezin odnos prema utvrđenim decentraliziranim sredstvima za tu namjenu.

Korektivni kriteriji:

. visina ulaganja u nefinancijsku imovinu u prethodnom srednjoročnom razdoblju;

. iskazani zahtjev zdravstvenih ustanova za održavanjem iz decentraliziranih sredstava.

Primjenom kriterija iz stavka 1. ove točke, sredstva namijenjena investicijskom i tekućem održavanju u 2011. godini, raspoređuju se za:

. prostor (zgrade) 56,13%;

. prijevozna sredstva 14,34%;

. medicinsku i laboratorijsku opremu 5,71%;

. ostalu opremu 14,53% i

. računalnu opremu 9,29%.

Zdravstvena ustanova može sredstva prelijevati između grupa.

Sredstva za pokriće dospjelih a nepodmirenih obveza dodijelit će se zdravstvenoj ustanovi sukladno visini iskazanih a nepokrivenih rashoda nastalih zbog nedostatnih sredstava koja ostvaruje kroz prihode ugovorene u osnovnom zdravstvenom standardu.

Sredstva iz točke II. podstavka 2. ove Odluke može koristiti Dom zdravlja Primorsko-goranske županije za otplatu kredita po Ugovoru o dugoročnom kreditu za financiranje podmirenja dospjelih obveza prema dobavljačima i isplatu otpremnine prema Programu za zbrinjavanje viška djelatnika.

IV.

Sredstva za investicijsko ulaganje u prostor (zgrade), prijevozna sredstva, medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opremu i računalnu opremu (informatizaciju) iz točke II. podstavka 3. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama prema iskazanim potrebama, s time da će ukupna sredstva biti raspoređena temeljem slijedećih kriterija:

. 45,23% za financiranje završetka ranije započetih projekata;

. 14,76% za financiranje razvojnih projekata planiranih za razdoblje 2011.-2013. godine;

. 32,86% za zamjenu opreme starije od 10 godina i nabavku suvremenije medicinske i druge opreme;

. 2,94% za zamjenu voznog parka i njegovo osuvremenjivanje;

. 4,21% za daljnju informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

Korektivni kriteriji:

. funkcionalno stanje nefinancijske imovine, visina dosadašnjih ulaganja i dostignuti stupanj opremljenosti ustanova, kao i mogućnost sufinanciranja investicijskog ulaganja ustanove iz drugih izvora (vlastita sredstva ustanove, jedinice lokalne samouprave, ministarstva, fondovi, donatori i dr.).

Mjerilo za utvrđivanje prava iz ove točke je opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

V.

Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke III. i IV. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

VI.

Sredstva iz točke V. ove Odluke raspoređuju se za slijedeće namjene:

1. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova- prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme i za pokriće dospjelih a neplaćenih obveza iz osnovnog standarda;

2. otplatu kredita sklopljenog u svrhu pokrića dospjelih a nepodmirenih obveza Doma zdravlja Primorsko-goranske županije;

3. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor (zgrade), prijevozna sredstva, medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opreme i računalnu opremu i projekte.

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije može sredstva koja su mu raspoređena za investicijsko i tekuće održavanje koristiti za pokriće dospjelih, a nepodmirenih obveza do iznosa od 1.500.000 kn, a Lječilište Veli Lošinj do visine od 140.000 kuna.

VII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke rasporedit će se sukladno Popisu prioriteta za raspored sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2011. godini.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za donošenje akta iz stavka 1. ove točke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da na temelju akta iz stavka 1. ove točke donese Odluku o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2011. godini.

VIII.

Sredstva za utvrđene namjene iz točke VI. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu investicijskog ulaganja i investicijskog i tekućeg održavanja prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme za pružanje zdravstvenih usluga izvan osnovnog standarda.

IX.

Zdravstvene ustanove će sredstva iz točke VI. ove Odluke moći koristiti nakon što provedu postupke nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i dostave svu potrebnu dokumentaciju kao dokaz o izvršenim ulaganjima.

Postupci nabave roba, radova i usluga iz sredstava navedenih u koloni 3. i 4. Tablice 1. ove Odluke neće se objedinjavati zbog nepostojanja uvjeta za provođenje postupka objedinjene nabave.

X.

Početkom rada Zavoda za hitnu medicinsku pomoć prava i obveze Ustanove za hitnu medicinsku pomoć utvrđene ovom Odlukom prelaze na Zavod, a istovremeno na Zavod će se prenijeti i pripadajući dio sredstava namijenjenih investicijskom i tekućem održavanju prijevoznih sredstava raspoređen Domu zdravlja Primorsko-goranske županije.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-11-70

Rijeka, 7. travnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

Odluka o kriterijima i mjerilima i način  
Odluka   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr