SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD PONIKVE D.O.O
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju čl. 206. st. 1. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) te čl. 13. toč. 2. Društvenog ugovora Ponikve d.o.o. Krk, skupština društva donijela je na svojoj redovnoj 15. sjednici od 11. veljače 2011. godine

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijene vodnih usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena vodnih usluga:

- javne vodoopskrbe

- odvodnje otpadnih voda

- crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Članak 2.

Obračun vodnih usluga plaća se javnom isporučitelju vodne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja cijene vodne usluge je korisnik tj. svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik nekretnine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s isporučiteljem vodne usluge sklopila ugovor o isporuci vodne usluge ili se prema općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga smatra da je sklopila ugovor o isporuci vodne usluge.

Članak 3.

Korisnik može račun za vodnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za vodnu uslugu za kućanstva je 20 dana, a za gospodarstvo 15 dana od ispostave računa.

Ako korisnik ne plati račun u roku iz st. 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Korisnik je dužan pismeno izvjestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Promjena obvezuje isporučitelja vodne usluge od dana primitka iste.

Članak 6.

Korisnik ima pravo prigovora na obračun vodne usluge u pisanom obliku u roku od 30 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj vodne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj vodne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 7.

U slučaju neispravnosti vodomjera iz bilo kojeg razloga, obračun vodne usluge ispostavlja se korisniku na osnovi utroška vode u dvije prethodne godine.

Članak 8.

Isporučitelj vodne usluge može na pisani zahtjev osloboditi korisnika plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200 m3, ako je zbog kvara uzrokovanog višom silom istekla količina vode više od 200 m3 u jednom mjesecu.

Ako je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta korisnika da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od termičkih udara, isporučitelj neće osloboditi korisnika obveze plaćanja vodne usluge.

Ako je korisnik vodu iz individualne instalacije koristio za gašenje požara, isporučitelj neće naplatiti taj utrošak ako korisnik pismeno prijavi požar u roku od 8 dana od njegovog nastanka.

Članak 9.

Stanje na vodomjeru očitavaju radnici isporučitelja vodne usluge odnosno osobe koje ovlasti isporučitelj.

Očitavatelj je dužan, nakon očitavanja vodomjera spremište vratiti u prvobitno stanje.

Članak 10.

Korisnik je dužan očitavatelju vodne usluge omogućiti očitavanje i kontrolu vodomjera i spremišta vodomjera.

II. OBRAČUN VODNE USLUGE I DOSTAVA RAČUNA

1. Obračun vodne usluge javne vodoopskrbe

Članak 11.

Isporučitelj vodne usluge korisniku ispostavlja račun za potrošnju javne vodoopskrbe koji se sastoji od dva dijela:

. fiksnog dijela cijene utvrđenog u apsolutnom mjesečnom iznosu koji plaća svaki korisnik u obračunskom razdoblju neovisno o potrošnji

. varijabilnog dijela cijene utvrđenog prema broju kubičnih metara (m3) isporučene vode očitane na vodomjeru i važeće cijene m3 vode u kućanstvu/gospodarstvu.

Članak 12.

Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe korisnicima usluge u stambenim objektima sa više stambenih jedinica i jednim vodomjerom ispostavlja račun koji se sastoji od dva dijela kako je to utvrđeno u čl. 11. Odluke.

Fiksni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe plaća svaki korisnik usluge u svakoj stambenoj jedinici.

Varijabilni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe korisnicima iz st.1. ovog članka Isporučitelj vodne usluge može rasporediti na jedan od sljedećih načina:

1. obračun ukupne potrošnje vode, očitane na zajedničkom vodomjeru dostavlja se na jednom računu za cijeli

Ponikve d.o.o. Krk

stambeni objekt (korisnici usluge u stambenim jedinicama su solidarni dužnici ukupne potrošnje vode na zajedničkom mjerilu)

2. obračun ukupne potrošnje vode, očitane na zajedničkom vodomjeru razmjerno se raspoređuje na svakog korisnika usluge koji je vlasnik (ili korisnik) stambene jedinice prema ključu raspodjele koji su utvrdili korisnici i dostavlja mjesečno na računu za svakog korisnika usluge u stambenoj jedinice posebno

Ako se obračun varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne vodoopskrbe vrši prema st. 3. točki 1. ovog članka korisnici usluge u stambenim jedinicama su dužni isporučitelja pisano obavijestiti o svom ovlaštenom predstavniku koji će u ime stambenog objekta primati račune za vodne usluge . Ako korisnici vodnih usluga ne obavijeste isporučitelja o ovlaštenom predstavniku, račun se ispostavlja bilo kojem od korisnika usluge.

Ako se obračun varijabilnog dijela cijene vodne usluge vrši prema st. 3. točki 2. ovog članka, korisnici usluge dužni su ključ raspodjele dostaviti jednom mjesečno najkasnije do 22. u tekućem mjesecu, a u protivnom će isporučitelj vodne usluge primjeniti podatke i način obračuna iz prethodnog mjeseca.

Članak 13.

Isporučitelj vodne usluge javnu vodoopskrbu vrši i autocisternama u područjima bez javnog vodoopskrbnog sustava.

Korisnik javne vodoopskrbe iz autocisterne, utrošak do 20 m3 vode mjesečno, a najviše do 150 m3 vode godišnje, plaća sukladno glavi V Naputka o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (»Narodne novine« broj 90/02).

Članak 14.

Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe u kućanstvu utvrđuje se, kako slijedi:

1. fiksni dio 48,00 kn/mjesečno/ korisnik

2. varijabilni dio 4,15 kn/m3

Članak 15.

Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za gospodarstvo utvrđuje se, kako slijedi:

1. fiksni dio 48,00 kn/mjesečno/korisnik

2. varijabilni dio 10,60 kn/m3

Članak 16.

Cijena m3 javne vodoopskrbe utvrđena u čl. 14. st. 1. toč. 2. i 15. st. 1. toč. 2. (varijabilni dio) uvećava se za:

1. iznose naknada za zaštitu i korištenje voda

2. iznos poreza na dodanu vrijednost

Stavke navedene u st. 1. toč. 1.2. ovog članka iskazuju se na računu vodne usluge posebno.

Cijena fiksnog dijela cijene javne vodoopskrbe utvrđena u čl. 14. st. 1. toč. 1. i čl. 15. st. 1. toč. 1. uvećava se za porez na dodanu vrijednost.

Članak 16.a.

Na računu vodne usluge posebno se iskazuje naknada za razvoj koja se naplaćuje od korisnika (obveznika plaćanja cijene javne vodoopskrbe) na području jedinice lokalne samouprave koja je u skladu s odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva odlukom nadležnog tijela uvela obvezu plaćanja naknade za razvoj u svrhu izgradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu izgradnje.

Članak 17.

Cijena m3 javne vodoopskrbe autocisternama za kućanstvo utvrđuje se u sukladu s odredbom čl. 14. st. 1. toč. 2. i čl. 16. ove Odluke.

Cijena m3 javne vodoopskrbe autocisternama za gospodarstvo utvrđuje se u skladu s odredbom čl. 15. st. 1. toč. 2. i čl. 16. ove Odluke.

Cijena iz st. 1. i 2. ovog članka uvećava se za troškove prijevoza.

Korisnici plaćaju m3 isporučene javne vodoopskrbe autocisternom po prosječnoj cijeni vode u Primorsko- goranskoj županiji (koja sadrži koncesijsku naknadu te naknade za zaštitu i korištenje voda), uvećanoj za porez na dodanu vrijednost, sukladno odredbi glave V Naputka o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN RH br. 90/02).

Na računu vodne usluge posebno se iskazuje naknada za razvoj koja se naplaćuje od korisnika (obveznika plaćanja cijene javne vodoopskrbe) na području jedinice lokalne samouprave koja je u skladu s odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva odlukom nadležnog tijela uvela obvezu plaćanja naknade za razvoj u svrhu izgradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu izgradnje.

2. Obračun odvodnje otpadnih voda (kanalizacija)

Članak 18.

Isporučitelj vodne usluge korisniku ispostavlja račun za vodnu uslugu odvodnje otpadnih voda koji se sastoji od dva dijela:

. fiksnog dijela cijene utvrđenog u apsolutnom mjesečnom iznosu koji plaća svaki korisnik u obračunskom razdoblju neovisno o potrošnji

. varijabilnog dijela cijene utvrđenog prema broju kubičnih metara m3 javne vodoopskrbe očitane na vodomjeru i važeće cijene m3 vodne usluge odvodnje otpadnih voda u kućanstvu i gospodarstvu.

Članak 19.

Isporučitelj vodne usluge odvodnje otpadnih voda korisnicima u stambenim objektima sa više stambenih jedinica i jednim vodomjerom ispostavlja račun za vodnu uslugu odvodnju otpadnih voda na isti način kako je to uređeno u odredbi čl. 12. Odluke.

Članak 20.

Cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda za kućanstvo utvrđuje se:

1. fiksni dio 26,00 kn/mjesečno/ korisnik

2. varijabilni dio 2,60 kn/m3

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 21.

Cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda za gospodarstvo utvrđuje se:

1. fiksni dio 26,00 kn/mjesečeno/korisnik

2. varijabilni dio 6,20 kn/m3.

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 22.

Obračun vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama vrši se prema toni (t) iscrpljenih, odvezenih i zbrinutih otpadnih voda i važeće cijene tone.

Cijena tone vodne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 90,00 kn.

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 23.

Obračun vodne usluge zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama za ovlaštene koncesionare vrši se prema toni zbrinutih otpadnih voda i važećoj cijeni tone.

Cijena tone vodne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 25,00 kn.

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

III. OBUSTAVLJANJE VODNIH USLUGA

Članak 24.

Isporučitelj vodne usluge može korisniku vodne usluge obustaviti pružanje javne vodoopskrbe u slučajevima:

1. ako korisnik ne plati račun za vodnu uslugu ni u roku od 15 dana od dospjelosti računa

2. ako korisnik o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena

3. ako korisnik onemogući, spriječi ili u ponovljenom slučaju ne omogući očitavatelju slobodan pristup vodomjeru, kontrolu utroška vodne usluge, stanja vodomjera ili spremišta vodomjera

4. ako priključno mjesto ne odgovara važećim tehničkim i sanitarnim normama ili je tokom korištenja došlo do oštećenja priključnog mjesta, a korisnik odbije otkloniti tehničke nedostatke u ostavljenom primjerenom roku

5. ako korisnik nije u cjelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju vodne usluge prilikom priključivanja nekretnine na komunalne vodne građevine.

Članak 25.

Isporučitelj ima pravo obustaviti pružanje vodne usluge javne vodoopskrbe i u slijedećim slučajevima:

- kad se vrše popravci kvarova na javnoj mreži i uređajima

- kad stanje individualne mreže ugrožava zdravlje korisnika vodne usluge i kvalitetu vode u javnoj mreži

- na temelju pisanog naloga komunalnog redara u slučaju preljevanja sadržaja septičke jame

- na temelju pisanog naloga komunalnog redara kad korisnik neopravdano odbija priključenje građevine na sustav javne odvodnje za koju postoje tehnički uvjeti za priključenje.

Članak 26.

Isporučitelj vodne usluge dužan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pružanja vodne usluge iz razloga navedenih u čl. 24. toč. 3., 4. i 5. ove Odluke korisniku dostaviti obavijest o prestanku pružanja vodne usluge.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje vodnih usluga najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja usluge, isporučitelj neće obustaviti pružanje vodne usluge.

Korisnik je dužan podmiriti troškove ponovne uspostave usluge.

Izuzetno od odredbe st. 1. ovog članka, u slučaju neovlaštenog priključivanja na komunalnu vodnu građevinu ili na internu mrežu postojećeg korisnika, isporučitelj vodne usluge će bez posebne obavijesti obustaviti pružanje usluge neovlaštenom korisniku kao i korisniku koji je omogućio neovlašteno priključivanje.

Članak 27.

U slučaju aktiviranja vodovodnog priključka koji je u mirovanju na dan stupanja na snagu ove odluke, korisnik je dužan podmiriti troškove montaže vodomjera.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave - udjelničara u javnom isporučitelju, a primjenjuje se od 1. travnja 2011. godine.

Članak 29.

Danom primjene ove Odluke prestaju važiti odredbe čl. 1. do čl. 22. , čl. 38., čl. 39., čl. 42. do čl. 46. Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga - pročišćeni tekst (»Službene novine PGŽ« br. 53/09, 22/10) koje se odnose na komunalne usluge opskrba vodom i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama.

Članak 30.

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga (br. 15-s/1-11 od 11. 2. 2011.) objavljuje se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« nakon ishođenja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave.

Odluka iz st. 1. ovog članka objavljuje se i na internetskim stranicama javnog isporučitelja.

Broj: 15-s/1-11

U Krku, 11. veljače 2011.

Predsjednik skupštine Društva
Tomo Sparožić, v.r.

Na predmetnu odluku u zakonskom roku od 15 dana suglasnost su dale jedinice lokalne samouprave koje imaju većinski udjel od 74,51% u ukupnom kapitalu društva:

Grad Krk - Klasa: 307-02/11-01-1; Ur. broj: 2142/01-02/1- 11-2 od 1. 3. 2011.

Općina Dobrinj - Klasa: 363-02/11-153/1; Ur. broj: 2142- 04-03-11-10 od 28. 2. 2011.

Općina Malinska-Dubašnica - Klasa: 363-02/09-01/2; Ur. broj: 2142/05-03/2-7 od 23. 2. 2011.

Općina Omišalj - Klasa: 325-03/11-01/2; Ur. broj: 2142- 06-11-01-2 od 25. 2. 2011.

Općina Vrbnik - Klasa: 363-07/11-01/09; Ur. broj: 2142- 07-01-11-2 od 1. 3. 2011.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr