SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju članka 19.Zakoma o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 125/05 i 109/07), članka 55.Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/03) te članka 108. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj jedanaestoj (11) sjednici održanoj 7. ožujka 2011. godine donijelo je

PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolskoj za 2011.

Članak 1.

GLAVA: 6 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA - 643.000,00 kn

Članak 2.

PROGRAM: SOCIJALNI SUSTAV I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 3.

AKTIVNOSTI: SOCIJALNA SKRB

Članak 4.

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha socijalnog programa je osigurati građanima Općine Vinodolske viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od sljedećih aktvnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Vinodolske.

Članak 9.

CILJEVI ZA 2011. g.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja Socijalnog programa i programa zdravstvene zaštite u Općini za 2010. g. osigurana su u Proračunu u iznosu od _ 643.000 _____________ kn i raspoređena su kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik i predsjednik socijalnog vijeća.

Članak 11.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima utvrdit će Socijalo vijeće, odnosno Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 12.

Raspored sredstava iz ovog proračuna vršit će se u skladu sa kriterijima iz općeg akta,sukladno Zakonu,a temeljem Rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima

Članak 13.

Ovaj Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2107-03/11-01-3-09-4

Bribir, 7. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić Dukić, dr. med., v.r.

 

Program socijalne skrbi i zdravstvene za  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr