SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

8.

Na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/ 07,125/07, 79/09, 89/09 i 133/09) i članka 51. stavak 3. alineja 12. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) općinski načelnik Općine Punat, dana 14. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača javnih usluga Općine Punat (u daljnjem tekstu: Savjet) kao stalno radno tijelo općinskog načelnika Općine Punat.

Članak 2.

Savjet ima tri članova kojeg čine: 2 (dva) predstavnika Udruge umirovljenika Općine Punat i 1 (jedan) predstavnik udruge potrošača.

Članak 3.

U Savjet iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1.Smiljana Toljanić, predstavnica Udruge umirovljenika Općine Punat, za predsjednika,

2.Franjo Mijatović, predstavnik Udruge umirovljenika Općine Punat, za zamjenika predsjednika,

3.Dragan Joksimović, predstavnik Udruge potrošača, za člana.

Članak 4.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Punat,

- predlaže općinskom načelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Općine Punat,

- razmatra i daje mišljenje općinskom načelniku na prijedlog cijena javnih usluga na području Općine Punat,

- prati stanje i daje mišljenje općinskom načelniku o utvrđivanju cijena javnih usluga na nediskriminirajući način,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi s zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 5.

Savjet radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja sjednicom, te potpisuje zaključke što ih donosi Savjet.

Ako je predsjednik spriječen zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, zamjenik predsjednika.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim glasovanjem ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti u radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Ako sjednicu ne sazove predsjednik Savjeta u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika.

Članak 6.

Kada Savjet podnosi izvješće ili prijedlog općinskom načelniku, stajalište ili prijedlog Savjeta obrazložit će predsjednik Savjeta.

Članak 7.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti, već samo putem općinskog načelnika.

Članak 8.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i član Savjeta imenuju se na vrijeme dok traje mandat općinskog načelnika koji ih je imenovao.

Članak 9.

Administrativni poslovi za Savjet obavljaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/11-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-2-11-7

Punat, 14. ožujka 2011.

Općinski načelnik Općine Punat

Mladen Juranić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr