SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju članka 95. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 10. ožujka 2011., donosi

ODLUKU
o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja
službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se kriteriji za ocjenjivanje te način provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga.

Razdoblje i obuhvat ocjenjivanja, donositelji rješenja o ocjenjivanju (ocjenjivači), utemeljenje ocjene, sustav ocjena te posljedice negativne ocjene uređeni su zakonom.

Članak 2.

Svrha ocjenjivanja je poticanje službenika na učinkovito obavljanje zadaća te utvrđivanje doprinosa službenika u obavljanju poslova, kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u službi te primjenu drugih odredbi propisa o službeničkim odnosima vezanih uz ocjenjivanje.

Članak 3.

Ocjenjivanje službenika provodi se kroz sljedeće faze:

1) kontinuirano praćenje rada službenika te davanje uputa radi poboljšanja učinkovitosti i kvalitete rada,

2) sastavljanje prijedloga godišnje ocjene,

3) upoznavanje službenika s prijedlogom godišnje ocjene u okviru provedbe redovnog razvojno-ocjenjivačkog razgovora sa službenikom,

4) donošenje rješenja o ocjenjivanju.

Ocjenjivač će po potrebi ili na zahtjev službenika tijekom razdoblja ocjenjivanja provoditi izvanredne razvojno-ocjenjivačke razgovore.

Članak 4.

O razvojno-ocjenjivačkom razgovoru sastavlja se zapisnik ako se službenik ne složi s prijedlogom ocjene, ako ocjenjivač izmijeni prijedlog ocjene, ako se provede izvanredni razvojno-usmjerivački razgovor, te ako sastavljanje zapisnika zatraži jedna strana u razgovoru. Zapisnik potpisuju ocjenjivač i službenik. Ako službenik odbije potpisati zapisnik, ocjenjivač će o tome sastaviti bilješku.

Primjerak zapisnika unosi se u spis predmeta ocjenjivanja te u osobni očevidnik službenika.

Članak 5.

Prijedlog godišnje ocjene sastavlja se na obrascu za ocjenjivanje, sadržanom u prilogu ove Odluke, koji je sastavni dio Odluke.

Prijedlog godišnje ocjene potpisuju ocjenjivač i službenik. Ako službenik odbije potpisati prijedlog, ocjenjivač će o tome sastaviti bilješku.

Popunjeni i potpisani obrazac sastavni je dio obrazloženja rješenja o ocjenjivanju te se službeniku dostavlja istodobno s rješenjem.

Ako službenik nije suglasan s predloženom ocjenom, a ocjenjivač ne uvaži njegove primjedbe, ocjenjivač će u obrazloženju rješenja o ocjenjivanju dodatno obrazložiti sporna utvrđenja.

Članak 6.

Za svaki od kriterija sadržanih u obrascu za ocjenjivanje dodjeljuje se:

-10 bodova - ukoliko je rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete te osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,

-8 bodova - ukoliko je rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,

-6 bodova - ukoliko je rad i učinkovitost prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe (standardno izvršavanje poslova radnog mjesta),

-3 boda - ukoliko rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,

-1 bod - ukoliko je rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

Članak 7.

Ocjenjivanje se provodi na temelju zbroja bodova dodijeljenih prema članku 6. ove Odluke, na način da se:

-službenik koji ostvari najmanje 144 boda ocjenjuje ocjenom »odličan«,

-službenik koji ostvari od 112 do 143 boda ocjenjuje ocjenom »vrlo dobar«,

-službenik koji ostvari od 72 do 111 bodova ocjenjuje ocjenom »dobar«,

-službenik koji ostvari od 32 do 71 bod ocjenjuje ocjenom »zadovoljava«,

-službenik koji ostvari manje od 32 boda ocjenjuje ocjenom »ne zadovoljava«.

Članak 8.

Kada službenik zbog zakonom propisanih razloga nije ocijenjen za pojedinu godinu, o tome se sastavlja bilješka, koju potpisuju ocjenjivač i službenik.

Članak 9.

Rješenje o ocjenjivanju te bilješka iz članka 8. ove Odluke unose se u osobni očevidnik službenika.

Članak 10.

Kada ocjenjivač, zbog toga što se kratko nalazi na svojoj dužnosti ili zbog drugih razloga, smatra da nije u mogućnosti u potpunosti ocijeniti rad službenika, prije sastavljanja prijedloga ocjene savjetovat će se sa sadašnjim i/ili prijašnjim nadređenim službenikom ili prijašnjim ocjenjivačem službenika čiji se rad ocjenjuje.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/08

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 10. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr