SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

13.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 30/09.), Općinsko vijeće Općine Mošćeničke Drage na sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine, donosi

ANALIZU STANJA
Sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Mošćenička Draga u 2010. godini

UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području 0pćine Mošćenička Draga karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04), bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.

Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju Općina Mošćenička Draga izradila je slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:

Program rada na izradi nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Odluku o imenovanju osoba zaduženih za suradnju na izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja donesen je 17. srpnja 2006. godine. Ugovorena je izrada Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i spašavanja sa DLS d.o.o. Rijeka.

Izradit će se novi Program rada te ažuriranje i usklađivanje Procjene i Plana zaštite i spašavanja, sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09.) te Pravilniku o metodologiji za izradu Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08).

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Opatije, Općine Lovran, Općine Matulji i Općine Mošćenička Draga donesena je 11. rujna 2006. godine.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Opatije, Općine Lovran, Općine Matulji i Općine Mošćenička Draga donesen je 11. rujna 2006. godine.

Operativni plan za provedbu programa aktivnosti u provedbi potrebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2010. godinu donesen je 16. travnja 2010.

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda u Rijeka, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Mošćenička Draga izradila je i donijela slijedeće akte:

Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga koju je donijelo je Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga 30. rujna 2009. godine.

Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga doneo je općinski načelnik 6. listopada 2009. godine.

Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja donio je Stožer 2. travnja 2009. godine.

Plan rada Stožera zaštite i spašavanja donio je Stožer 4. travnja 2009. godine.

U 2010. godini ukupno je iz Proračuna Općine Mošćenička Draga za zaštitu i spašavanje utrošeno 540.170,81 kuna i to:

. JVP Opatija, kn 390.533,00

. DVD »SISOL« Mošćenička Draga, kn 19.120,59

. Dom zdravlja PGŽ, Hitna medicinsku pomoć
Opatija, kn 26.000,00

. Turistička ambulanta Mošćenička Draga, kn
16.250,00

. Ordinacija opće medicine Vesna Batagej-Matulja,
dr. med. - Ambulanta Brseč, kn 3.946,10

. JU Park prirode Učka, protupožarno osmatranje, kn
3.500,00

. HGSS - Stanica Rijeka, kn 3.000,00

. LD »PERUN« Mošćenička Draga, protupožarno
motrenje, čuvanje i ophodnja, kn 15.000,00

. HCK, Gradsko društvo Opatija, kn 19.999,92

. Crikvenica-Opatija-Eko d.o.o., Obvezne mjere
preventivne DDD i Higijeničarska služba, kn 42.821,20

Po izradi nove odnosno usklađene Procjene ugroženosti sukladno novoj metodologiji Općina Mošćenička Draga izradit će se i donijeti sljedeće dokumente:

.Plan zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga, (sastoji se od: Upozoravanja, Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga, Mjera zaštite i spašavanja),

.Izraditi izvode za sve učesnike u akcijama zaštite i spašavanja, (utvrditi potrebne elemente za izradu operativnih planova zaštite i spašavanja za pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom ili vodomi druge pravne osobe kojima su planom utvrđene zadaće u zaštiti i spašavanju za područje Općine Mošćenička Draga),

.Odluku o ustrojavanju postrojbi (timova) sukladno zadaćama iz donesene i usklađene Procjene.

. Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite.

STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje i Statuta Općine Mošćenička Draga u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:

1. NEVIO PREMUŠ, ing., zamj. načelnika Općine Mošćenička Draga, za načelnika Stožera

2. MLADEN ŠĆULAC zapovjednik PVJ Opatija, za člana

3. KARMEN PATTAI, djelatnica Područnog ureda za ZiS Rijeka

4. TAMARA SINOŽIĆ dr. med. Ordinacija opće medicine, za člana

5. BOŽIDAR RUŽIĆ, pomoćnik načelnika za sigurnost cestovnog prometa Policijske postaje Opatija, za člana

6. MIRNA DE KARINA, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga

7. FRANJO RUDAN, predsjednik LD »PERUN« M. Draga, za člana

8. JOSIP MOHOVIĆ, predsjednik DVD »SISOL«, za člana

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

2. VATROGASTVO

U 2010. godini nositelj vatrogasne djelatnosti na području Općine je Javna vatrogasna postrojba Opatija.

Za 2010. godinu donesen je Operativni plan za provedbu programa aktivnosti u provedbi potrebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2010. godinu od 16. travnja 2010. u cilju pravodobne pripreme povećane opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru za razdoblje od 1. 6. 2010. do 31. 10. 2010., a s JU Park prirode Učka ugovoreno je protupožarno osmatranje.

Profesionalne i dobrovoljne snage u prošloj godini dobro su obavile svoju zadaću, što je rezultat uspješnog stanja protupožarne zaštite na otvorenom prostoru Općine Mošćenička Draga.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U 2010. godini ostvarena je suradnja s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje (HRVATSKOM GORSKOM SLUŽBOM SPAŠAVANJA - Stanica Rijeka, Hrvatskim crvenim križom, Gradskim društvom Opatija, Lovačkim društvom »Perun« i dr.). Iz Općinskog proračuna financira se obavljanje redovnih aktivnosti i djelatnosti udruga od interesa Općine, s čime se osigurava njihova spremnost za potrebe zaštite i spašavanja.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području općine Mošćenička Draga, iako većina nemaju sjedište na području Općine.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja.

Redovne službe (gotove operativne snage ZS)

.JVP Opatija, DVD »Sisol« Mošćenička Draga,

.Dom zdravlja PGŽ - Hitna medicinska pomoć Opatija

.HGSS - Stanica Rijeka

.HCK - Gradsko društvo Opatija

Službe i postrojbe pravnih osoba koja se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti (gotove operativne snage ZS)

.Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije

.Veterinarska ambulanta Opatija

.Crikvenica-Opatija-Eko d.o.o. Opatija

.Hrvatske vode, VGO Rijeka

.Hrvatske šume - šumarija Buzet

.Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

.Vodogradnja d.o.o. Rijeka

.Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu- područni odjel Rijeka

.Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (ŽC 112, Odjel za zaštitu i spašavanje, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor)

.Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Mošćenička Draga

.Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC)

.ŽOC Rijeka

.Obalne radio postaje

Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje (gotove snage ZS)

.HEP - interventne službe, proizvodnja, distribucija

.KD »KOMUNALAC« d.o.o. Opatija, PJ Vodovod i kanalizacija

.KD KOMUNALAC d.o.o. Opatija, PJ Usluga

.Građevinska poduzeća, Ivan Grabrovac, M. Draga

.Prijevoznici: Denis Bradičić, M. Draga

.Hrvatske ceste d.o.o., PJ Rijeka

.Županijska uprava za ceste PGŽ

.Ceste Rijeka, Rijeka

.Udruge građana: LD »PERUN« Mošćenička Draga

.IND EKO, Rijekatank

.Jadranski pomorski servis

Snage civilne zaštite

.Stožer zaštite i spašavanja Općine Mošćčenička Draga

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mošćenička Draga zaključujemo sljedeće:

Općina Mošćenička Draga postojeću dokumentaciju (Procjena ugroženosti i Planzaštite spašavanja i prateće akte) kroz tekuću godinu 2011. izraditi će se i uskladiti sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07. i 38/09, 127/10) te Pravilniku o metodologije za izradu Procjene ugroženosti o planova zaštite spašavanja (»Narodne novine«, broj 38/08).

Obzirom na zahtjevno zakonsko usklađivanje koje ne poznaje male Općine s malim brojem stručnih službi i izvršiocima te skromnim financijskim sredstvima usporit će izvršenje zadanog roka, koji će završiti u 2011.godini, a koji neće narušiti postignuti nivo zaštite i spašavanja stanovništva i turista Općine Mošćenička Draga koji je zadovoljavajući i unapređuje se. Poseban napredak postignut je ulaganjem u vodoopskrbu i hidrantsku mrežu koji prolazi kroz šumsko područje Općine.

Općina Mošćenička Draga ima dva različita geografska područja:

Primorski dio i brdsko planinski dio (Učka);

Teritorij Općine Mošćenička Draga ima 46,26 km2 ili 1,29% teritorija PGŽ sa 1.641 žitelja i 14 naselja a gustoća naseljenosti je 35,4 stanovnika po km2.

Obzirom na položaj i opredijeljenost na razvoj turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva. Latentne opasnosti prijete, požari na otvorenom prostoru i iznenadno onečišćenje mora.

Općina Mošćenička Draga za slučaj velikih nesreća i katastrofa oslanja se na pomoć spasilačkih snaga općina, gradova i županije s kojima se ostvaruje kontinuirana suradnja.

Klasa: 810-01/11-01/03

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 10. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2010. GODINI

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr