SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA LOKVE
Moscenicka_draga-001

4.

Općinsko vijeće Općine Lokve na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) na današnjoj sjednici donijelo je

PRAVILNIK
o ocjenjivanju službenika Općine Lokve

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterij za ocjenjivanje službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve (u daljnjem tekstu: službenika JUO-a) i način provođenja ocjenjivanja.

1. KRITERTIJ ZA OCIJENJIVANJE SLUŽBENIKA

Članak 2.

Ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju pokazanom u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.

Članak 3.

Stručno znanje pokazano u obavljanju poslova, učinkovitost i kvaliteta rada te poštivanje službene dužnosti službenika JUO-a, ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:

1. stručnost, kreativnost i samoinicijativnost u obavljanju poslova,

2. kvaliteti i opsegu obavljenih poslova te pridržavanju zadanih rokova u obavljanju poslova,

3. poštivanju radnog vremena.

Članak 4.

Službenik JUO-a je u obavljanju poslova pokazao stručnost, kreativnost i samoinicijativnost, kako slijedi:

1.1. Stručnost

a) iznimna stručnost - izvrsno poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava,

b) vrlo dobra stručnost - dosta dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovito se stručno usavršava,

c) dobra stručnost - dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe i dalje se stručno usavršava,

d) zadovoljavajuću stručnost - zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, povremeno se stručno usavršava,

e) nedovoljno stručno znanje - nedovoljno poznaje zakon i druge propise, pravila struke i službe, uopće ili nedovoljno se stručno usavršava.

1.2. Kreativnost

a) iznimna kreativnost - uvijek samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj jedinici i u tijelu,

b) vrlo dobra kreativnost - vrlo često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj jedinici i u tijelu,

c) dobra kreativnost - dosta često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj jedinici i u tijelu,

d) zadovoljavajuća kreativnost - povremeno samostalno pronalazi dobra rješenja sukladno propisima i pravilima struke, rjeđe predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj jedinici i u tijelu,

e) nedovoljna kreativnost - u obavljanju poslova nije samostalan i vrlo rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno propisima i pravilima struke.

1.3. Inicijativnost

a) iznimna samoinicijativnost - u obavljanju poslova potpuno je samostalan i samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju naročite kompleksnosti problema zbog čega smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika,

b) vrlo dobra samoinicijativa - u obavljanju poslova vrlo često je samostalan i samoinicijativan, uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju kompleksnosti problema zbog čega smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika,

c) dobra samoinicijativa - u obavljanju poslova dosta često je samostalan i samoinicijativan , uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju kompleksnosti problema zbog čega smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika,

d) zadovoljavajuća samoinicijativa - u obavljanju poslova povremeno je samostalan i samoinicijativan , uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju kompleksnosti problema zbog čega smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika,

e) nedovoljna samoinicijativa - u obavljanju poslova rijetko je samostalan i samoinicijativan , često ga treba upućivati u rad, objašnjavati obveze i pomagati u radu, pomoć i savjet traži često.

Članak 5.

Službenik JUO-a je poslove radnog mjesta obavio u kvaliteti i opsegu, a u obavljanju poslova pridržavao se zadanih rokova, kako slijedi:

2.1. Kvaliteta obavljenog posla

a) iznimno kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao nije trebalo ništa mijenjati, ispravljati ili dodavati, na kvalitetu njegova rada sa osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora,

b) vrlo kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao rijetko je trebalo izvršiti manje izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada sa osnova stručnosti, pravila struke i službe uglavnom nije bilo prigovora,

c) kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao povremeno je trebalo vršiti izmjene, ispravke

ili dopune, na kvalitetu njegova rada sa osnova stručnosti, pravila struke i službe povremeno je bilo prigovora,

d) zadovoljavajući kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao trebalo je vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada sa osnova stručnosti, pravila struke i službe bilo je prigovora,

e) nedovoljno kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao često je trebalo je vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada sa osnova stručnosti, pravila struke i službe često je bilo prigovora.

2.2. Opseg obavljenog posla svog radnog mjesta

a) obavio u cijelosti poslove radnog mjesta,

b) obavio je najveći dio poslova radnog mjesta,

c) obavio je pretežni dio poslova radnog mjesta,

d) obavio je manji dio poslova radnog mjesta,

e) obavio je izrazito mali dio poslova radnog mjesta.

2.3. Opseg obavljenog posla radnog mjesta odsutnog službenika

a) pored obavljenih poslova svog radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je u cijelosti dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,

b) pored obavljenih poslova svog radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je najveći dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,

c) pored obavljenih poslova svog radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je pretežan dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,

d) pored obavljenih poslova svog radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je manji dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,

e) pored obavljenih poslova svog radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika nije ili slabo obavljao poslove radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta.

2.4. Obavljao poslove u zadanim rokovima

a) poslove u cijelosti obavio u zadanim rokovima,

b) poslove u najvećem dijelu obavio u zadanim rokovima,

c) poslove obavio pretežno u zadanim rokovima,

d) poslove obavio u manjem dijelu izvan zadanih rokova,

e) poslove obavio u većem dijelu izvan zakonskih rokova.

Članak 6.

Službenik JUO-o u poštivanju radnog vremena bio je:

a) iznimno odgovoran - uvijek je na vrijeme dolazio na posao, ne odlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija,

b) vrlo odgovoran - uglavnom je na vrijeme dolazio na posao, ne odlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija,

c) odgovoran - ponekad kasni na posao, i odlazi ranije s posla, te se rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija,

d) zadovoljavajuće odgovoran - često kasni na posao, i odlazi ranije s posla, te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija,

e) nedovoljno odgovoran - učestalo, gotovo svakodnevno kasni na posao, odlazi ranije s posla te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija.

2. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 7.

Rad službenika JUO-a ocjenjuje se prema kriterijima ovog Pravilnika zaokruživanjem slovne oznake ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij, na posebnom obrascu OSGDE - 1, koji čine sastavni dio ovog Pravilnika, a svakoj ocjeni određuje se broj bodova za kriterije za ocjenu pod slovnom oznakom, kako slijedi:

a) određuje se 10 bodova,

b) određuje se 8 bodova,

c) određuje se 5 bodova,

d) određuje se 3 boda,

e) određuje se 1 bod.

Članak 8.

Ocjena službenika JUO-a dobiva se zbrojem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz ovog Pravilnika, kako slijedi:

1. »odličan«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 72 do 80 bodova,

2. »vrlo dobar«, ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 56 do 71 boda,

3. »dobar«, ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 36 do 55 bodova,

4. »zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 25 do 35 bodova,

5. »ne zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova do 22 boda.

Članak 9.

Službenike JUO-a ocjenjuje Pročelnik najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Ne ocjenjuju se službenici JUO-a primljeni u službu na određeno vrijeme te službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od 6 mjeseci, bez obzira na razloge.

Članak 10.

Pročelnika JUO-a Općine Lokve, prema istim kriterijima po kojima se ocjenjuju i službenici JUO-a ocjenjuje Općinski načelnik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

U slučaju da je Pročelnik duže odsutan ili da neće na vrijeme moći ocijeniti službenike ili da ga JUO trenutno nema, službenike JUO-a ocjenjuje od strane Općinskog načelnika ovlašteni službenik.

Članak 11.

Pročelnik JUO-a, ukoliko ima nejasnoća ili nepoznanica u vezi ocjene za nekoga službenika, može konzultirati naređenog službenika.

Nadređeni službenik obvezan je dati svoje mišljenje.

Mišljenje nadređenog službenika iz prethodnog stavka ovog članka nije obvezujuće.

Nadređeni službenik dužan je s prijedlogom ocjene službenika raspoređenog u ustrojstvenoj jedinici kojom upravlja upoznati službenika na koga se ocjena odnosi, najkasnije u roku (8) dana od dobivanja istog od strane Pročelnika JUO-a, a što službenik potvrđuje svojim potpisom na obrascu.

Ako službenik odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog njegove odsutnosti iz službe

odnosno s rada takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se sastaviti službena bilješka na obrascu.

Članak 12.

Najkasnije u roku 15 dana od ocjenjivanja svakog službenika, Pročelnik JUO-a podnosi Općinskom načelniku skupno izvješće o ocjenjivanju službenika JUO, zajedničko za JUO kao i razrađeno prema unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik o ocjenjivanju službenika Općine Lokve, stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-01/11-01/02

Ur. broj: 2112-02/1-11-1

Lokve, 10. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Vladimir Habazin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr