SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

4.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2011. godine, donosi

ANALIZU STANJA
Sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Fužine za 2010. godinu

Zakonske postavke

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja.

Općina Fužine dužna je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i Zakonima urediti planirati, organizirati i provoditi zaštitu i spašavanje na svom području.

Definicije pojmova

Sustav zaštite i spašavanja Općine Fužine čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe ili velike nesreće.

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Općine Fužine podrazumijeva planiranje, ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama, te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica, te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja

- Vatrogasne snage

- Dobrovoljna vatrogasna društva

- Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti

- Dom zdravlja Delnice, ambulanta Fužine

- Hrvatski Crveni križ

- Veterinarske službe Delnice i Crikvenica

- Gorska služba spašavanja Delnice

- Dobrovoljni davatelji krvi pri DVD Vrata

- Službe profesionalnog vatrogastva, sustava 112 i njihove postrojbe na području Primorsko-goranske županije

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUSZ (Županijski centar 112, Odjela za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor) sa organiziranim operativnim snagama Civilne zaštite (timovi - postrojbe, povjerenici)

- Stožer zaštite i spašavanja Općine Fužine

- Članovi udruga građana, klubova i organizacija koji posjeduju određena specijalistička znanja, tehničke ili materijalne resurse temeljem kojih čine dio sustava zaštite i spašavanja:

- Lovačko društvo »Srnjak«

- Radio Gorski kotar

- Splitski Skautski Zbor

- Športsko ribolovno društvo »Bajer«

- Zrakoplovni klub »Crni Kosić«

- Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (za zaštitu okoliša, građevinske, komunalne, interventne službe hidro sustava, energetskog, vodoprivrednog, šumarstva, održavanja putova itd.).

Analiza stanja dokumentacije

Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i podzakonskim aktima proizašlima iz njega, Općina Fužine je realizirala sljedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja:

Od strane Općinskog vijeća donesena je 30. srpnja 2009. godine Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Fužine (Klasa: 021-05/09-01/06, Urbroj: 2112/03- 01-09-26).

Načelnik Općine Fužine donio je 30.srpnja 2009. godine Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja Općine Fužine (Klasa: 810-01/09-01/2, Urbroj:2112/03-02-09-09).

U tijeku je dovršetak Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Fužine. Procjena je tijekom protekle godine upućena Državnom uredu za zaštitu i spašavanje na ocjenu te je vraćena sa primjedbama. Procjena se sada nalazi u fazi dorade te bi trebala biti dovršena tijekom ožujka 2011. godine nakon čega će biti poslana na usvajanje Općinskom vijeću.

Po izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara pristupiti će se izradi Plana zaštite i spašavanja Općine Fužine.

Važeća Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara za područje Općine Fužine trenutačno se nalaze u fazi izmjena i dopuna temeljem zakonske obveze o potrebi tih radnji svakih pet godina.

Sredstva sustava zaštite i spašavanja

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Prema Odluci Općinskog vijeća od 30 srpnja. 2009 u Stožer zaštite i spašavanja su imenovani:

1. Dalibor Fak, zamjenik načelnika Općine Fužine- načelnik stožera

2. Dinko Žagar, predstavnik PU Primorsko-goranske, načelnik PP Delnice - član

3. Hinko Mance, zapovjednik vatrogasne postrojbe VZ PGŽ - član

4. Milka Kalaica, predstavnica PUZS Rijeka - članica

5. Dr. Ivica Richter, predstavnik zdravstvene ustanove - član

6. Đuro Radošević, predsjednik VZ Općine Fužine - član

7. Miodrag Kolombo, predstavnik DVD Fužine - član

8. Tomislav Frković, predstavnik DVD Vrata - član

9. Slavko Starčević, predstavnik DVD Lič - član

CIVILNA ZAŠTITA

Na području Općine Fužine trenutačno ne djeluje posebna postrojba Civilne zaštite već je u slučaju potrebe predviđeno korištenje postrojbi CZ sa područja Primorsko-goranske županije.

Potrebu za osnivanjem, ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite za područje Općine Fužine odrediti će se temeljem Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara nakon što ista bude potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje i usvojena od strane Općinskog vijeća.

ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U PROSTORNIM PLANOVIMA

Osnovne planske smjernice i zahtjevi zaštite i spašavanja u planiranju prostora koji se primjenjuju u Prostorno planskoj dokumentaciji Općine Fužine su:

- planiranje uvjeta za ravnomjerni demografski razvoj

- planiranje intenzivnijeg razvoja nerazvijenih dijelova, dislokacija proizvodnih pogona od naselja

- postizanje ravnomjerne izgrađenosti prostora izgrađenih struktura

- planirano poboljšanje infrastrukture i komunikacijskih uvjeta

Općina Fužine u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka u postupku donošenja prostornih planova vodila je računa o ugradnji specifičnih smjernica i zahtijeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja. Uz ugradbu spomenutih smjernica i zahtjeva u sve dijelove Prostornog plana Općine Fužine taj plan eksplicitno sadrži slijedeće dijelove koji su izravna posljedica zahtjeva sustava zaštite i spašavanja, odnosno koje obuhvaćaju Mjere posebne zaštite a to su:

- Mjera 3.7.5.1. Sklanjanje ljudi

- Mjera 3.7.5.2. Zaštita od potresa

- Mjera 3.7.5.3. Zaštita od rušenja

- Mjera 3.7.5.4. Zaštita od poplava i bujičnih voda

- Mjera 3.7.5.5. Zaštita od štetnog djelovanja voda

- Mjera 3.7.5.5. Zaštita od požara

VATROGASTVO

Vatrogasne snage čine okosnicu sustava zaštite i spašavanja Općine a čine ih Dobrovoljna vatrogasna društva Fužine, Lič i Vrata

Spomenute vatrogasne snage koordiniraju svoje aktivnosti i potrebe putem Vatrogasne zajednice Općine Fužine.

Sve vatrogasne postrojbe raspolažu interventnim vozilima kao i ostalom interventnom opremom. Od strane vatrogasnih postrojbi su zatražene informacije o raspolaganju ljudskim i tehničkim resursima koje su dostavljene te će biti analizirane kao sastavni dio izrade Plana zaštite i spašavanja.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize može se zaključiti kako kod izvanrednih situacija koje ne spadaju u red iznimnih ili katastrofalnih izvanrednih situacija snage zaštite i spašavanja u ovom trenutku udovoljavaju potrebama. U takvim situacijama sve redovne snage zaštite i spašavanja, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za zaštitu i spašavanje ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu pravovremenu pomoć stanovništvu.

Također se može konstatirati da vatrogasne snage kao okosnica sustava zaštite i spašavanja zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani zakonom i podzakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost kao cjeline na razini Vatrogasne zajednice Općine Fužine na zavidnoj razini.

Iako će konačnu riječ na tom području imati Procjena ugroženosti za područje Općine Fužine, zahvaljujući podacima sakupljenim za potrebe njezine izrade može se procijeniti kako je stupanj spremnosti sustava zaštite i spašavanja u slučaju iznimnih i katastrofalnih izvanrednih situacija relativno dobar. Za takve situacije postoje planovi postupanja te su predviđene i definirane mjere koje je nužno poduzeti no očiti su i određeni nedostaci poput nepostoja

nja sustava civilne zaštite, nepostojanja plana organiziranog aktiviranja privatnih osoba u akcijama zaštite i spašavanja i slično. No, do dovršetka Procjene nemoguće je govoriti o konkretnim koracima te niti ova analiza, niti predložene Smjernice u ovom trenutku ne predviđaju aktivnosti na tim područjima. Spomenute aktivnosti predložiti će se po dovršetku i usvajanju Procjene ugroženosti.

Sukladno ovoj analizi predlaže se da Općinsko vijeće u smjernice organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine za 2011. godinu uvrsti sljedeće:

- Sukladno odredbama Zakona Načelnik Općine Fužine dužan je po dobivanju prethodne suglasnosti Uprave izraditi nacrt Procjene ugroženosti i predložiti ga Općinskom vijeću na usvajanje.

- Jedan od osnovnih ciljeva Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine jest razvoj vlastitih sposobnosti za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost. Stoga je nužno sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu, te u skladu s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu za stožer zaštite i spašavanja, postrojbe civilne zaštite, zapovjedništvo civilne zaštite i druge sposobnosti civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i ostalim potrebama sustava ZS, te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti.

- Nužno je iskazati potrebe i mogućnosti za osiguravanje uvjeta za provođenje edukacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja.

- Proračunom Općine Fužine za 2011. godinu potrebno je planirati sredstva za rad vatrogasnih organizacija i predvidjeti realizaciju izdvojenih sredstava za rad vatrogasnih organizacija na području općine sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu sukladno programu i razvojnim projektima Vatrogasne zajednice Općine Fužine, te iskazati bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, kadrovskih kapaciteta (s planiranim obučavanjem, vježbama i sl.) kao i sustava organizacije i djelovanja (dežurstva, dislokacija i sl.)

- Stožer zaštite i spašavanja dužan je organizirati tematske sjednice vezane uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2011. godini. U tu svrhu, na sjednicama Stožera potrebno je:

a) usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu,

b) predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području,

c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području,

d) predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara sukladno odredbama članka 10. Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/2001),

e) usvojiti financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na financijska sredstva za podmirenje troškova angažiranja i upućivanja na redovnu plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu RH.

- Za namjene sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa potrebno je iskazati aktivnosti, projekte i potrebna financijska sredstva za tekuće i investicijsko održavanje te tehničku kontrolu skloništa ukoliko Procjena ugroženosti pokaže kako za istima postoji potreba.

- Za Udruge građana koje su značajne za sustav zaštite i spašavanja a sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima, u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka nužno je utvrditi aktivnosti na području zaštite i spašavanja koje će se financirati iz Proračuna Općine Fužine. Sukladno odredbama čl. 9. i 11. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) pripadnicima gore navedenih udruga građana popunjavati će se interventne specijalističke postrojbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje i specijalističke postrojbe županije i gradova kao imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

- Potrebno je pokrenuti aktivnosti razvoja sustava upoznavanja najšireg stanovništva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvarivanja utjecaja na obučavanje i osposobljavanje građana za osobnu uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine.

Ova Analiza objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/01

Ur. broj: 2112/03-01-11-05

Fužine, 14. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.

 

Analiza stanja Sustava zaštite i spašava  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=717&mjesto=10009&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr