SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38709), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 63/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1.

Za česticu br. 3601/3, 3602/2, 3602/1, 3601/1 k.o. Mali Lošinj-grad, koje se nalaze u zoni zahvata, a djelomično čine pojas pomorskog dobra, daje se koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra, radi rekonstrukcije Rive Priko, što uključuje sanaciju postojećeg zida, dogradnju obalnog zida, nasipavanje platoa, parterno uređenje s komunalnom infrastrukturom, NN mrežu, javnu rasvjetu, kanalizacijska i hidratantska mreža i sl.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 934-01/11-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr