SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

III.

Javni natječaj objaviti će se u javnom glasilu »Novom listu«, oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja i na web portalu Grada Malog Lošinja (www.mali-losinj.hr).

Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u javnom glasilu te upozorenje da se od tog datuma računa rok za stavljanje ponuda.

Pismene ponude se dostavljaju Gradu Malom Lošinju u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.

IV.

8.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08 i 21/10), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja, a koji je donio Grad Mali Lošinj, Klasa: 320-01/05- 01/02, Ur. broj: 2213/01-01-06, od dana 5. travnja 2006. godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost Klasa: 320-02/06-01/1213, Ur. broj: 525-9-06-2/SK, od dana 26. rujna 2006. godina, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju petog javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području
Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja u katastarskim općinama: Belej, Ćunski, Mali Lošinj, Nerezine, Osor, Punta Križa, Sveti Jakov i Veli Lošinj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja predviđeno za zakup:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

O b r a z l o ž e nj e

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održane dana 9. ožujka 2011. godine donijelo je Odluku o raspisivanju petog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja za k.o. Belej, Ćunski, Mali Lošinj, Nerezine, Osor, Punta Križa, Sveti Jakov i Veli Lošinj. Predmet zakupa su nekretnine označene u točci 1. ove Odluke i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost. Javni natječaj provest će Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

Početnu cijenu u natječaju utvrdio je Grad Mali Lošinj temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za natječaj za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake (»Narodne novine« broj 40/09).

Javni natječaj objaviti će se u javnom glasilu »Novi list«, kao i na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja. Pismene ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja u roku od 15 dana od dana objave u javnom glasilu.

Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskim općinama:

1. k.o. Belej, površina 21,1241 ha

2. k.o. Ćunski, površina 5,0729ha

3. k.o. Mali Lošinj, površina 2,2183 ha

4. k.o. Nerezine, površina 15,0055 ha

5. k.o. Osor, površina 32,1423 ha

6. k.o. Punta Križa, površina 84,0572 ha

7. k.o. Sveti Jakov, površina 0,0611 ha

8. k.o. Veli Lošinj, površina 20,9505 ha

Ukupno površina: 180,6319 ha

Ukupno početna cijena: 41.735,64 kuna

Klasa: 320-01/09-01/63

Ur. broj: 2213/01-01-11-26

Mali Lošinj, 9. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

Odluka o raspisivanju petog javnog natje  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr