SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 3. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službenen novine Primorsko-goranske županije« broj 32/01, 07/ 02 i 27/04, u daljnjem teksu Odluka) dopunjuje se:

»IV zona dio naselja Vele i Male Srakane u području K.O. Ćunski koef. 0,50«

Članak 2.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone u gradu. Visina komunalnog doprinosa za I zonu utvrđena je u visini od 10% prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj. Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj objavljuje nadležno ministarstvo.

Kod gradnje poslovnih prostora (objekti turističke djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, uslužne djelatnosti, servisne djelatnosti, skladišta, trgovina, uredski prostori i sl.) komunalni doprinos se umanjuje za 28% i iznosi 72% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz st. 1. ovog članka.

Kod gradnje objekata proizvodne djelatnosti komunalni doprinos se umanjuje za 78% i iznosi 22% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz st. 1. ovog članka.

Kod gradnje stambenih građevina obujma do 1000 m3, garaža i spremišta komunalni doprinos se umanjuje za 48% i iznosi 52% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz st. 1. ovog članka.

Kod gradnje građevina izvedenih u roh bau sistemu, te kod stambenih građevina obujma od 1000 m3 pa na više, komunalni doprinos obračunava se u visini jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

»Komunalni doprinos su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu.

Pod građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nad

zemnih i podzemnih instalacija te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Rješenje o visini komunalnog doprinosa donosi Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu - Upravni odjel).

Postupak obračuna komunalnog doprinosa pokreće se po službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju dostavlja nadležno tijelo ili po zahtjevu stranke.

Rješenje iz stavka 5. ovog članka sadrži elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.«

Članak 4.

U članku 6a. st. 1. riječi »u cijelosti prije izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi«zamjenjuju se riječima »u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz čl. 6. st. 5.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Kod gradnje poslovnih prostora (objekti turističke djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, uslužne djelatnosti, servisne djelatnosti, skladišta, trgovina, uredski prostori i sl.), objekata proizvodne djelatnosti, kod gradnje građevina izvedenih u roh-bau sistemu, stambenih građevina obujma do 1000 m3 bruto razvijene površine, garaža i spremišta komunalni doprinos plaća se obročno u dvije rate. Prva rata plaća se u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja iz članka 6. stavka 5., a druga rata u roku od 6 mjeseci od izvršnosti rješenja iz čl. 6. st. 5.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Za stambene građevine od 1000 m3 pa na više komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz čl. 6. st. 5.«.

Članak 5.

Članak 7a. Odluke mijenja se i glasi:

»Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu, odnosno potvrdu o uplaćenoj prvoj rati, izdaje Upravni odjel.

Obveznik ima pravo na povrat komunalnog doprinosa bez obračunatih kamata:

- ako je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi, o čemu je donesena pravomoćna odluka o obustavi postupka,

- ukoliko obveznik nije izgradio objekt, nakon isteka važenja akta na temelju kojeg se može graditi.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi uz potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 6.

U članku 9. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamijenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

U čl. 9. alineja 5. mijenja se i glasi:

»osobe određene u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kada grade odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja u mjestu prebivališta. Odgovarajućim stanom smatra se stan veličine koja je utvrđena propisom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata.«

Članak 7.

Članak 10. briše se.

Članak 8.

Članak 11. postaje članak 10. i glasi:

»Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može, uz suglasnost Grada sam izgraditi odnosno snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz čl. 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu te mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, o čemu Grad i Obveznik sklapaju pisani ugovor«.

Dosadašnji članak 11. stavak 2. briše se.

Članak 9.

Dosadašnji članak 12. Odluke postaje članak 11.

Članak 10.

Dosadašnji članak 13. postaje članak 12.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 12.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja da utvrdi pročišćeni tekst odluke.

Klasa: 363-02/11-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-11-5

Mali Lošinj, 9. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr