SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

4.

Na temelju članka 9 a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011.godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi
Grada Malog Lošinja u 2011. god.

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja određuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Mali Lošinj za koje su osigurana sredstva u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2011. godinu, sukladno pojedinačnim programima ustanova, udruga i pojedinaca dostavljenim na javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja za 2011. godinu.

Članak 2.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života u Gradu Malom Lošinju, a uključuju:

- sustavnu brigu o iniciranju osnovnih potreba ustanova u kulturi te osiguranju nesmetanog redovnog rada (plaće djelatnika i izdaci za materijal, usluge i programe),

- osiguranje uvjeta za razvoj knjižnične djelatnosti, što uključuje sustavnu brigu o nabavci knjižne i ne knjižne građe, proširenju prostornih uvjeta matične službe i održavanju mreže područnih odjela,

- osiguranje uvjeta za obavljanje muzejske i likovno- galerijske djelatnosti te poticanje organiziranja izložbi eminentnih hrvatskih i stranih umjetnika,

- glazbenau i glazbeno - scensku djelatnost,

- kino-prikazivačka djelatnost,

- sustavna briga o zaštiti kulturne baštine,

- investicijsko održavanje i adaptacija objekata za namjenu u kulturi te opremanje istih,

- osiguranje uvjeta za akcije i manifestacije u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života u gradu i manjim mjestima,

- amatersko stvaralaštvo i

- ostali posebni programi u području kulture.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2011. godinu iznose 13.922.813,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2011. god. provodit će se kroz slijedeće ustanove i udruge u kulturi te razne programe, a rasporedit će se na sljedeći način:

1. Ustanove u kulturi 5.262.000,00 kn

1.1. Pučko otvoreno učilište 2.268.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 1.891.000,00 kn

- za programe 220.000,00 kn

- za opremanje i investicije 157.000,00 kn

Ustanova Pučko otvoreno učilište osnivač koje je Grad Mali Lošinj pokriva više kulturnih i obrazovnu aktivnost koje djeluje na području Grada Malog Lošinja i Grada Cresa. U sastavu POU djeluje kino-prikazivačka i glazbeno-scenska djelatnost, osnovna glazbena škola u Malom Lošinju i Cresu te muzejsko-galerijska djelatnost u Cresu.

1.2. Gradska knjižnica i čitaonica 1.017.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 867.000,00 kn

- za nabavku knjižne građe i opreme 150.000,00 kn

Gradska knjižnica i čitaonica je ustanova koja je izdvojena iz Pučkog otvorenog učilišta i djeluje kao samostalna ustanova od 1. 10. 2006. god. Prva knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju osnovana je 1887. god. Osim matične knjižnice u Malom Lošinju djeluju i područni ogranci u Velom Lošinju, Nerezinama, Ćunskom i Unijama.

1.3. Lošinjski muzej 1.977.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 1.312.000,00 kn

- za ulaganje u održavanje muzej. objekata

(Umjetničke zbirke-palača Fritzy 30.000,00,

Kula 34.000,00 AZO 52.000,00, palača

Arsan 310.000,00 kn) 426.000,00 kn

- za opremanje glavne čuvaonice 5.000,00 kn

- za otkup i restauraciju muzejske građe 25.000,00 kn

- za programsku aktivnost i radionice 148.000,00 kn

- za promidžbu i izdavaštvo 56.000,00 kn

- za rekognosciranje podmorja 5.000,00 kn

Lošinjski muzej izdvojen je kao zasebna ustanova iz Pučkog otvorenog učilišta u rujnu 2007. godine. Rad muzeja organiziran je u četiri muzejska prostora, palači Fritzy u kojoj su smještene Umjetničke zbirke Maloga Lošinja i ured Muzeja, muzejsko-galerijskom prostoru Kula u Velom Lošinju, Gradskoj vijećnici i loggi u Osoru u kojoj je smještena Arheološka zbirka te palači Kvarner u kojoj će se smjestiti postav Apoksiomena. U okviru programskih aktivnosti Muzej organizira više vlastitih studijskih i ostalih likovnih izložbi temuzejsku radionicu stripa.

2. Udruge u kulturi 917.000,00 kn

Grad Mali Lošinj podržava razne oblike udruživanja građana čija je programska aktivnost usmjerena na zaštitu i promicanje kulture, promicanje etničkih i nacionalnih vrednota i kulturno-umjetničkog amaterizma sve u cilju očuvanja običaja i tradicije ali i promicanja kulturnog stvaralaštva i izdavaštva te osmišljavanja slobodnog vremena građana, posebice djece i mladih.

2.1. Kazalište JAK, godišnji program 55.000,00 kn

2.2. Puhački orkestar Josipa Kašmana,

godišnji program 160.000,00 kn

2.3. Folklorna grupa Manfrina, godišnji

program 10.000,00 kn

2.4. Folklorna grupa Studenac, godišnji

program 6.000,00 kn

2.5. Lošinjske mažoretkinje, godišnji

program 45.000,00 kn

2.6. Društvo naša djeca, godišnji program 33.000,00 kn

2.7. Ogranak Matice Hrvatske, godišnji

program 15.000,00 kn

2.8. Ogranak Katedre Čakavskog Sabora,

godišnji program 10.000,00 kn

2.9. Zavičajni klub studenata, godišnje

aktivnosti 25.000,00 kn

2.10. Harmonija, Ćunski, godišnji program 3.000,00 kn

2.11. Lošinjsk karneval, organiacija

karnevala, sudjelovanje 10.000,00 kn

2.12. Zavičajno društvo Puntari, projekti

zaštite arh. lokaliteta 7.000,00 kn.

2.13. Udruga Artour, Nerezine

- projekt /festival ŠKVER 10.000,00 kn

- umjetnička tura 2.000,00 kn

- Oskarfest 2.000,00 kn

2.15. Klapa Augusta, godišnji program 10.000,00 kn

2.16. Klapa Čikat, godišnji program 6.000,00 kn

2.17. Osorske glazbene večeri, produkcija

festivala 500.000,00 kn

2.18. Društvo Sv. Frane, Nerezine,

godišnji program 8.000,00 kn

3. Ostali programi 175.000,00 kn

3.1. Glazbene aktivnosti 145.000,00 kn

3.1.1. Jazz festival, program 110.000,00 kn

3.1.2. Udruga Glazbena rotacija, godišnji

program 35.000,00 kn

3.2. Izdavačko-znanstvena aktivnost 30.000,00 kn

3.2.1. Hrvatsko filozofsko društvo,

organizacija Lošinjskih dana bioetike

i Bioetičkog foruma 30.000,00 kn

4. Djelatnost medija 342.000,00 kn

4.1. Avix-za Otočki vjesnik, izdavanje

mjesečnika 120.000,00 kn

4.2. Radio Lošinj-radio Jadranka,

radijski program 150.000,00 kn

4.3. Otočni Novi list, novinski prilog 37.000,00 kn

4.4. TV 35.000,00 kn

5. Programska aktivnost odjela 452.000,00 kn

Ovim programom osiguravaju se sredstva za obilježavanje značajnih datuma, gradskih manifestacija i blagdana s ciljem kvalitetnijeg osmišljavanja i provedbe istih kako u samom gradu tako i okolnim mjestima. Financirati će se razni projekti i manifestacije od gradskog interesa.

6. Kapitalna ulaganja u objekte kulture 6.774.813,00 kn

Obveza je Grada kontinuirana zaštita i očuvanje kulturnih dobara i ostala kapitalna ulaganja u objekte kulture temeljem posebnih zakona i potreba zajednice:

6.1. Palača Kvarner - Muzej Apoksiomena,

investicija 4.624.813,00 kn

6.2. Knjižnica i čitaonica, investicija

rekonstruk. i proš. 1.950.000,00 kn

6.2. Muzej maslinarstva -Tourić Nerezine,

proj. dokum. 80.000,00 kn

6.3. Utvrda Kaštel, nastavak arh. istraž.

radova 120.000,00 kn

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa temeljem ugovora i prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/11-01/2

Ur. broj: 2213/01-01-11-5

Mali Lošinj, 9. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr