SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

60.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 1. srpnja 2004. godine, donijela je

FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA SANACIJU IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2004. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2004. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 91.064,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

IMOVINE 0,00

RASHODI 691.064,00

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 0,00

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -600.000,00


B.RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA 600.000,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I

ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ

PRETH. GODINA + NETO 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Fonda za 2004. godinu i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za 2004. godinu

klasifikacija


UKUPNI PRIHODI (6 + 7) 91.064,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 91.064,00

63 POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 88.564,00

633 Pomoći iz proračuna 88.564,00

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 88.564,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 2.500,00

641 Prihodi od financijske imovine 2.500,00

6413 Kamate na depozite po viđenju 2.500,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00Ekonomska NAZIV RASHODA Plan za 2004. godinu

klasifikacija


UKUPNI RASHODI (3 + 4) 691.064,00

3 RASHODI POSLOVANJA 691.064,00

32 MATERIJALNI RASHODI 690.064,00

323 Rashodi za usluge 690.064,00

3234 Komunalne usluge 690.064,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00


C. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA


Ekonomska PRIMICI / IZDACI Plan za 2004. godinu

klasifikacija


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00


Članak 3.

Financijski plan Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2004. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/58

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 1. srpnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr