SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

6.

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07, 125/08, 36/09), članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) i članka 7. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/07), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 25. veljače 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Grada Čabra

Članak 1.

U Savjet mladih Grada Čabra izabrani su:

Red.
broj

Ime i prezime člana Savjeta mladih

Predložen od strane predlagatelja

1.

DOROTEA RAJŠEL, Čabar, F.O. Velikog 32

Vijeće učenika Srednje škole »Vladimir Nazor« Čabar

2.

SANJIN TROPE, Čabar, Vatrogasna 15

Vijeće učenika Srednje škole »Vladimir Nazor« Čabar

3.

MARKO ŽAGAR, Tršće, M. Gupca 19

Vijeće učenika Srednje škole »Vladimir Nazor« Čabar

4.

KLAUDIJA LIPOVAC, Prezid, B. Žagar 11/2

Vijeće učenika Srednje škole »Vladimir Nazor« Čabar

5.

ROK ANDLAR, Plešce, A. Muhvića 54

Vijeće učenika Srednje škole »Vladimir Nazor« Čabar

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih Grada Čabra je dvije godine, računajući od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Grada Čabra biraju se iz reda članova Savjeta mladih Grada Čabra na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Čabra.

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih Grada Čabra ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih u skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja nadležni Odsjek Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Služenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 006-01/10-01/1

Ur. broj: 2108-01/1-11-3

Čabar, 25. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr