SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

2.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 36/09), članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 25. veljače 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje financiranje prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Čabar, uvjeti i način ostvarivanja socijalnih prava, te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Članak 2.

Poslove u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja nadležni upravo tijelo Grada Čabra (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).

Članak 3.

Za ostvarivanje prava iz ove Odluke navedenih u članku 15. stavku 1. točkama 5., 8. i 10. i 11. osniva se Odbor za socijalna pitanja u sastavu:

1. zamjenik gradonačelnika Grada Čabra - predsjednik

2. voditelj Podružnice Centra za socijalnu skrb, Čabar - član

3. voditelj programa Pomoć i njega u kući - član

4. predstavnik patronažne zdravstvene službe, Ispostava Čabar - član

5. službena osoba u Gradu Čabru zadužena za poslove socijalne skrbi - član.

Članak 4.

Odbor iz članka 3. ove Odluke sastaje se na poziv predsjednika Odbora u slučaju kada upravno tijelo zaprimi zamolbe za ostvarivanje prava navedenih u članku 3. ove Odluke.

Odbor odlučuje većinom glasova svih članova ukoliko su na sjednici prisutna najmanje tri člana. Po odluci Odbora, konačnu odluku o ostvarenju pojedinog prava navedenog u članku 3. stavku 1. ove Odluke, donosi Gradonačelnik Grada Čabra.

Članak 5.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom (osim prava na pomoć za novorođeno dijete i prava na pomoć dodjelom poklon paketa) ne mogu se ostvariti na teret proračuna Grada Čabra (u daljnjem tekstu: Grad Čabar), ukoliko je zakonom i drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju na teret proračuna Republike Hrvatske ili drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, prava po ovoj Odluci (osim prava na pomoć za novorođeno dijete) ne može ostvariti samac ili član obitelji koji:

- može sam sebe uzdržavati,

- može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,

- ima u vlasništvu registrirano osobno ili teretno motorno vozilo, osim ako Centar za socijalnu skrb utvrdi da vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji-korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, većeg broja djece, starije, teško pokretne osobe ili za zadovoljavanje neke druge osnovne životne potrebe,

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne koristi ili ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba,

- ima u vlasništvu ili posjedu nekretnine čija ukupna površina prelazi 40000 m2, ne računajući nekretninu (stambeni prostor) koji koristi za stanovanje,

- je ostvario sredstva prodajom imovine ili je darovao svoju imovinu u vrijednosti većoj od 25.000,00 kn, u razdoblju od 2 godine prije podnošenja predmetnog zahtjeva.

Članak 6.

Svaki je građanin dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti.

Članak 7.

U smislu članka 5. ove Odluke, smatra se da osoba može sama sebe uzdržavati ako nije uredno prijavljena kod službe za zapošljavanje ili ako je prijavljena kod službe za zapošljavanje, a u roku od šest mjeseci prije pokretanja postupka odbije ponuđeno zaposlenje neovisno o stručnoj spremi, odnosno ako ima prilike makar privremenim sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti druge prihode.

Osoba koja odbije poslovima iz stavka 1. ove Odluke osigurati podmirenje osnovnih životnih potreba ne može ostvariti prava iz ove Odluke (osim prava na pomoć za novorođeno dijete i prava na pomoć dodjelom poklon paketa) u razdoblju od godine dana od dana odbijanja posla.

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi u smislu odredbi ove Odluke su prava kojima se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih ili drugih osoba koje one same ili uz pomoć svoje obitelji ne mogu iz opravdanih razloga zadovoljiti, prije svega zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti.

Radi sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti socijalnom skrbi pruža se potpora obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi.

Članak 9.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u proračunu Grada Čabra.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 10.

Korisnik prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom (osim prava na pomoć za novorođeno dijete i prava na pomoć dodjelom poklon paketa) je (u daljnjem tekstu: korisnik) samac, član obitelji ili obitelj u cjelini, koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodom iz imovine ili iz drugih izvora.

Odredbom stavka 1. ovog članka korisnici socijalne skrbi propisane ovom odlukom su:

samac - osoba koja nema obitelj ili živi bez članova obitelji,

obitelj ili domaćinstvo - čine bračni drugovi ili samohrani roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici i sam skrbi i uzdržava dijete, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Članak 11.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji u vrijeme podnoše

nja zahtjeva ima prebivalište na području Grada Čabra i koji stvarno boravi na području Grada Čabra.

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom (osim prava na pomoć za novorođeno dijete i prava na pomoć dodjelom poklon paketa) može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Ostvarivanje pojedinih prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, kao i primjena uvjeta iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se na način i po postupku propisanom ovom Odlukom.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 15. točkama 1., 2., 3. i 10. odobravaju se najduže do kraja proračunske godine u kojoj je pravo odobreno, dok su prava utvrđena točkama 5., 6., 7., 8., 9. i 11. jednokratna.

a) Socijalni uvjet

Članak 13.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ukoliko na temelju rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava i to:

- pravo na pomoć za uzdržavanje, ili

- pravo na osobnu invalidninu.

b) Uvjet prihoda

Članak 14.

Korisnik ispunjava uvjet prihoda ukoliko ima mjesečne prihode u sljedećim iznosima:

- samac, čiji prihod ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna,

- dvočlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna,

- tročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna,

- četveročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 3.000,00 kuna,

- obitelji s više od četiri člana, za svakog daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava se za iznos od 500,00 kuna.

Uvjeti prihoda dokazuju se potvrdom o visini dohotka ili mirovine u zadnja tri mjeseca. Pod prihodom se smatra ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka samca, odnosno obitelji, isplaćenih u tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva i primici koje samac ili obitelj ostvare po osnovi rada ili mirovine iz Hrvatske ili inozemstva, prihoda od imovine, sezonskim i povremenim radom ili na neki drugi način.

U prihode iz prethodnog stavka ovog članka ne uračunava se pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, ortopedski dodatak, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, doplatak za djecu i državna potpora za poljoprivredu.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 15.

Ovom se Odlukom utvrđuju sljedeća prava iz socijalne skrbi:

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

2. pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola,

3. pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić,

4. pravo na socijalne stipendije učenika i studenata,

5. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu udžbenika,

6. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete,

7. pravo na podmirenje troškova nabave ogrjeva,

8. pravo na novčanu pomoć u slučaju iznenadne teške situacije u domaćinstvu,

9. pravo na pomoć dodjelom poklon paketa,

10. pravo na smještaj u ustanove socijalne skrbi,

11. pravo na pomoć za pogrebne troškove.

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 16.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na komunalnu naknadu, električnu energiju, vodu i slivnu vodnu naknadu te odvoz komunalnog otpada.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi. Pomoć se odobrava najdulje do kraja tekuće proračunske godine.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se korisniku ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku, osim troškova komunalne naknade koji će se podmiriti pribojem u Proračunu Grada Čabra.

Korisnik koji je u prethodnoj proračunskoj godini ostvarivao pravo na podmirenje troškova stanovanja dužan je uz zahtjev za ostvarivanje tog prava u tekućoj proračunskoj godini dostaviti dokaz o namjenskom utrošku dodjeljene pomoći (preslika uplatnica).

Članak 17.

Troškovi stanovanja odobravaju se u iznosima kako slijedi:

1. samac - visina cijene odvoza kućnog smeća za jednog člana domaćinstva + cijena 5 kubika vode + visina participacije za troškove električne energije u iznosu od 100,00 kn mjesečno + plaćanje komunalne naknade u 100 % zaduženom iznosu + plaćanje slivne vodne naknade u 100 % zaduženom iznosu,

2. dvočlano domaćinstvo - visina cijene odvoza kućnog smeća za dva člana domaćinstva + cijena 8 kubika vode + visina participacije za troškove električne energije u iznosu od 150,00 kuna + plaćanje komunalne naknade u 100 % zaduženom iznosu + plaćanje slivne vodne naknade u 100 % zaduženom iznosu,

3. tročlano domaćinstvo - visina cijene odvoza kućnog smeća za tri člana domaćinstva + cijena 10 kubika vode + visina participacije za troškove električne energije u iznosu od 200,00 kuna + plaćanje komunalne naknade u 100 % zaduženom iznosu + plaćanje slivne vodne naknade u 100 % zaduženom iznosu,

4. četveročlano i višečlano domaćinstvo - visina cijene odvoza kućnog smeća za četiri člana domaćinstva + cijena 12 kubika vode + visina participacije za troškove električne energije u iznosu od 250,00 kuna + plaćanje komunalne naknade u 100 % zaduženom iznosu + plaćanje slivne vodne naknade u 100 % zaduženom iznosu.

Prava iz stavka 1. ovog članka, samac ili obitelj može ostvariti pod uvjetom da stambeni prostor u kojem žive koriste isključivo za vlastite potrebe, ne izdaju ga u najam ili zakup niti se u njemu obavlja bilo kakva gospodarska djelatnost, a računi za pojedinu svrhu glase na ime podnositelja zahtjeva ili člana njegove obitelji.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka moraju se utrošiti namjenski o čemu upravno tijelo može periodično tražiti potvrdu tj. presliku uplatnica.

2. Pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola

Članak 18.

Pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola (u daljnjem tekstu: prehrana učenika), je pomoć koja se odobrava korisniku koji nije u mogućnosti podmirivati troškove prehrane učenika u osnovnoj školi na području Grada Čabra.

Prehrana učenika odobrava se korisnicima ako je ispunjen uvjet prihoda za roditelje ili zakonske zastupnike djeteta.

Bez obzira na uvjet prihoda pravo iz stavka 1. ovog članka odobriti će se roditelju ili zakonskom zastupniku za dijete koje je treće ili daljnje dijete iz obitelji koja ima troje i više djece od kojih najmanje troje istodobno redovito pohađaju nastavu u osnovnoj ili srednjoj školi.

Pravo na prehranu učenika ostvaruje se samo za vrijeme trajanja školske godine.

Pravo na prehranu učenika koristi se na način da se sredstva u 100% iznosu mjesečne marende prema evidenciji škole izravno uplaćuju na račun osnovne škole po ispostavljenom obračunu od strane škole.

3. Pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić

Članak 19.

Pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić (u daljnjem tekstu: troškovi smještaja) je pomoć koja se odobrava roditelju ili zakonskom zastupniku djeteta koje pohađa dječji vrtić na području Grada Čabra, a čiji roditelj ili staratelj nije u mogućnosti plaćati propisanu cijenu troškova po djetetu.

Članak 20.

Troškovi smještaja odobravaju se korisnicima (roditelju ili zakonskom zastupniku) ako ispunjavaju uvjet prihoda neveden u članku 14. ove Odluke.

Pravo iz članka 19. koristi se na način da Grad na temelju rješenja upravnog tijela po ispostavljanom obračunu od strane dječjeg vrtića, plati troškove smještaja u 100 % iznosu subvencije koju plaćaju korisnici vrtića.

Pravo na troškove smještaja ostvaruje se samo za vrijeme trajanja smještaja djece u dječji vrtić.

4. Pravo na socijalne stipendije učenika i studenata

Članak 21.

Pravo na socijalne stipendije učenika i studenata na području Grada Čabra regulirano je Odlukom o socijalnim stipendijama Grada Čabra kojom se regulira postupak raspisivanja natječaja, dodjele i isplate navedenih stipendija.

5. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu udžbenika

Članak 22.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu udžbenika osigurava se roditelju ili zakonskom zastupniku djeteta koji ima prebivalište na području Grada Čabra (svakodnevno boravi na području grada Čabra) čije dijete pohađa osnovnu školu na području Grada Čabra ili srednju školu (redovno), ukoliko roditelj ili zakonski zastupnik podnese zahtjev i ispunjava sljedeći uvjet prihoda:

- dvočlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna,

- tročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 3.000,00 kuna,

- četveročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 3.500,00 kuna,

- obitelji s više od četiri člana, za svakog daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava se za iznos od 500,00 kuna

Pravo iz prethodnog stavka odobrava se pod uvjetom dobivanja pozitivnog mišljenja Odbora iz članka 3. ove Odluke koje se temelji na sagledavanju cjelokupne situacije u obitelji.

Zahtjev za ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka podnosi se u rujnu, na početku tekuće školske godine na temelju javnog poziva Grada Čabra.

Pravo iz stavka 1. ostvaruje se u jednokratnom iznosu od 500,00 kn po učeniku.

6. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete

Članak 23.

Pravo na pomoć za novorođeno dijete ima roditelj sa stalnim prebivalištem na području grada Čabra, koji je: zaposlen na području Grada Čabra, ili prijavljen Zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Čabar najmanje 9 mjeseci prije rođenja djeteta (ili manje pod uvjetom da je prije toga radio na području Grada Čabra), ili ima status studenta, ili je zaposlen izvan područja Grada Čabra, a stanuje na području grada Čabra i svakodnevno putuje u mjesto rada, a koji je u tekućoj godini dobio dijete i to za:

- prvo dijete 1.000,00 kn,

- drugo dijete 2.000,00 kn,

- treće i svako daljnje dijete 3.000,00 kn.

Da bi ostvario pravo na pomoć za novorođeno dijete, roditelj podnosi zahtjev za ostvarivanje tog prava nadležnom upravnom tijelu, u roku od godinu dana od dana rođenja djeteta.

U slučaju kada podnositelj zahtjeva ima dijete iz prethodne bračne ili vanbračne zajednice prilaže potvrdu o skrbništvu nad tim djetetom ili rodni list ukoliko je upisan kao jedini roditelj.

Članak 24.

Roditelji koji stanuju na području Grada Čabra, a zaposleni su izvan područja Grada Čabra te svakodnevno putuju na posao, dužni su priložiti dokaz o stalnom boravku na području Grada Čabra.

Službena osoba koja vodi postupak za ostvarivanje prava iz članka 23. ove Odluke, može u slučaju opravdane sumnje zatražiti provjeru od strane nadležne policijske postaje o istinitosti izjave o stalnom boravku na području Grada Čabra ili na drugi način utvrditi istinitost navoda iz priložene izjave.

Članak 25.

Roditelji koji u tekućoj kalendarskoj godini dobiju dvojke uz pomoć iz članka 23. ove Odluke imaju pravo na dodatnu pomoć u iznosu od 2.000, 00 kn, za trojke 3.000,00 kn itd.

7. Pravo na podmirenje troškova nabave ogrjeva

Članak 26.

Pravo na pomoć pri nabavi ogrjeva može ostvariti domaćinstvo ukoliko ispunjava uvjete prihoda iz članka 14. ove Odluke ili socijalni uvjet.

Pravo na pomoć pri nabavi ogrjeva ima domaćinstvo koje se grije na drva, a koje to pravo ne ostvaruje putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 27.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 26. ove Odluke podnosi se od 1. rujna do 15. prosinca tekuće godine.

Visinu jednokratne pomoći pri nabavi ogrjeva određuje nadležno tijelo Primorsko-goranske županije za svaku proračunsku godinu.

8. Pravo na pomoć u slučaju iznenadne teške materijalne situacije u domaćinstvu

Članak 28.

U slučaju iznenadne teške situacije u domaćinstvu, Gradonačelnik može odobriti novčanu pomoć u iznosu do 1000,00 kuna mjesečno po članu domaćinstva, najduže tri mjeseca.

Pod iznenadnom teškom situacijom u domaćinstvu smatra se nepredviđena nemogućnost za osiguravanje osnovnih životnih potreba (bolest, otkaz, prirodna nepogoda i sl.) koja nije izazvana namjernom radnjom podnositelja zahtjeva.

Pravo iz stavka 1. ovog članka ne može ostvariti domaćinstvo koje nakon nastupanja teške situacije ima mjesečne prihode veće od iznosa navedenih u članku 14. ove Odluke.

Zahtjev za ostvarivanje pomoći iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnom Odjelu uz detaljno opisano stanje u obitelji, te potrebne dokaze koji to stanje potvrđuju.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava Gradonačelnik Grada Čabra pod uvjetom dobivanja pozitivnog mišljenja Odbora iz članka 3. ove Odluke koje se temelji na sagledavanju cjelokupne situacije u obitelji.

Članak 29.

Vlasnik nekretnine (obiteljska kuća ili stan) koja je uništena u požaru ili drugoj prirodnoj nepogodi ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu do 15.000,00 kn, ovisno o razmjeru štete.

Po zaprimanju zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć iz prethodnog stavka, Gradonačelnik Grada Čabra imenovati će Komisiju za procjenu štete koja će u svojem radu zatražiti izvješće nadležne policijske postaje, nadležne vatrogasne jedinice te drugih institucija koje u svojoj nadležnosti imaju postupanje u slučaju požara ili druge prirodne nepogode.

Odluku o dodjeli pomoći donosi Gradonačelnik Grada Čabra po dostavljenom izvješću Komisije iz prethodnog stavka i dobivenom pozitivnom mišljenju Odbora iz stavka 3. ove Odluke.

9. Pravo na pomoć dodjelom poklon paketa

Članak 30.

Poklon paketi mogu se prigodom božićno-novogodišnjih blagdana dodijeliti:

a) umirovljenicima na području Grada Čabra

b) osobama starijim od 65 godina osobama, slabog imovnog stanja sukladno uvjetima prihoda iz članka 14. ove Odluke.

Paketi se financiraju iz Proračuna Grada Čabra u visini koja je utvrđena socijalnim programom.

Odluku o dodjeli poklon paketa donosi Gradonačelnik Grada Čabra za svaku proračunsku godinu.

10. Pravo na smještaj u ustanove socijalne skrbi

Članak 31.

Grad može participirati plaćanje troškova smještaja, u dijelu ili cijelosti, u socijalno-zdravstvenu ustanovu ili u ustanovu socijalne skrbi za socijalno ugroženu osobu, ukoliko ta osoba nema dovoljno prihoda za plaćanje troškova smještaja, uz uvjet uknjižbe prava vlasništva Grada Čabra na nekretninama u vlasništvu korisnika prava.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se pod uvjetom dobivanja pozitivnog mišljenja Odbora iz članka 3. ove Odluke koje se temelji na sagledavanju cjelokupnu situacije u obitelji.

Gradsko vijeće Grada Čabra može, u slučaju potrebe, posebnim Pravilnikom odrediti postupak dodjele prava na smještaj u ustanove socijalne skrbi.

11. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

Članak 32.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna oprema i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnike niti osobu koja je to dužna financirati.

Pravo na pomoć za podmirenje dijela pogrebnih troškova u iznosu do 3.000,00 kuna može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako ispunjava uvjet prihoda sukladno članku 12. ove Odluke.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ako naknadu za pogrebne troškove mogu ostvariti na teret proračuna Republike Hrvatske ili druge pravne ili fizičke osobe.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se pod uvjetom dobivanja pozitivnog mišljenja Odbora iz članka 3. ove Odluke koje se temelji na sagledavanju cjelokupne situacije u obitelji.

Zahtjev se podnosi najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana smrti.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 33.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisan ovom Odlukom, pokreće se na pismeno obrazložen zahtjev korisnika ili njegovog bračnog druga, člana obitelji, roditelja, punoljetnog djeteta ili zakonskog zastupnika djeteta te po službenoj dužnosti.

Članak 34.

Korisnik koji podnosi zamolbu za dobivanje socijalnih prava propisanih ovom Odlukom obavezan je navesti točne i potpune podatke o uvjetima na osnovi kojih traži neko socijalno pravo propisano ovom Odlukom.

U slučaju potrebe i nedoumice, korisnik je dužan u roku kojeg odredi službena osoba koja provodi postupak omogućiti odnosno dostaviti dodatne podatke koji bi mogli pomoći odnosno olakšati postupak odlučivanja.

Članak 35.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih člankom 15. točkama 1., 2., 3., 6. i 7. ove Odluke, u prvom stupnju odlučuje nadležno upravno tijelo Grada.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih člankom 15. točkama 5., 8., 10. i 11. ove Odluke, u prvom stupnju odlučuje gradonačelnik Grada Čabra uz dobiveno mišljenje Odbora za socijalna pitanja.

Pravo na socijalnu stipendiju odobrava se sukladno posebnoj odluci.

Članak 36.

O žalbi protiv rješenja upravnog tijela Grada Čabra odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske

županije. Žalba odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja ako zakonom nije drukčije određeno.

Protiv odluke gradonačelnika ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 37.

Korisnik koji je temeljem odredbi ove Odluke ostvario neko od propisanih prava iz socijalne skrbi, a dao je neistinite ili netočne podatke ili je krivotvorio podatke ili je ostvario primanje zbog toga što nije prijavio promjenu koja bi utjecala na smanjenje ili gubitak prava ili je na protupravan način ostvario primanje na koje nije imao pravo dužan je nadoknaditi štetu koju je počinio takvim postupanjem i ne može podnijeti novi zahtjev za ostvarivanje prava iz Proračuna Grada Čabra u razdoblju od tri godine od dana utvrđivanja netočnih ili neistinitih podataka.

Članak 38.

Nadležno upravno tijelo dužno je nadzirati da li se odobrena sredstva za ostvarivanje prava koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, upravno tijelo će ukinuti rješenje kojim je odobreno pravo iz socijalne skrbi.

Članak 39.

Nadležno Upravno tijelo dostavljat će mjesečna izvješća o ostvarenju prava po osnovi ove Odluke Centru za socijalnu skrb, Podružnici Čabar, patronažnoj zdravstvenoj službi Ispostava Čabar te voditelju programa Pomoć u kući starijim osobama u razdoblju trajanja tog programa na području Grada Čabra.

Članak 40.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04, 44/04, 39/05 i 38/06).

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/11-01/04

Ur. broj: 2108-01/1-11-1

Čabar, 25. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr