SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 ) te članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 25. veljače 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra

Članak 1.

U članku 1. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/10) (u daljnjem tekstu: Odluke) riječ »službama« zamijenjuje se riječju »odsjecima«.

Članak 2.

U članku 2. Odluke naziv: »Služba za opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu« zamijenjuje se nazivom: »Odsjek za opće poslove i lokalnu smoupravu«, iza riječi: »samoupravu« dodaje se naziv: »Odsjek za društvene djelatnosti«, naziv »Služba za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša« zamijenjuje se nazivom »Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša« i naziv: »Služba za proračun, financije i računovodstvo« zamijenjuje se nazivom: »Odsjek za proračun, financije i računovodstvo«.

Članak 3.

U članku 3. Odluke riječ: »službama« zamijenjuje se riječima: »odsjecima«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra obavljaju se kroz unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjeke:

1. Odsjek za opće poslove i lokalnu samoupravu obavlja:

- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, pravne poslove za potrebe Grada, imovinsko - pravne poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti radnih odnosa, poslove osiguravanja tehničkih uvjeta za rad jedinstvenog upravnog odjela (održavanje prostora, zagrijavanje, čišćenje prostorija, nabava opreme, poslovi ekonomata), poslove pisarnice, arhiviranje, otpreme pošte, poslove nabave roba i usluga, poslove javne nabave, upravne, protokolarne i administrativne poslove iz djelokruga rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, poslove informiranja i odnosa s javnošću;

- poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.

2. Odsjek za društvene djelatnosti obavlja:

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, športa, tehničke kulture, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, srednješkolskog obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, turizma i Udruga.

3. Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja:

- poslove iz oblasti prostornog i urbanističkog uređenja te zaštite okoliša, poslove planiranja, razvoja i izgradnje građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove uređenja prometa, naselja i stanovanja, poslove u svezi korištenja javnih površina, poslove uređivanja građevinskog zemljišta, poslove utvrđivanja komunalnih prihoda, poslove davanja koncesija, poslove komunalnog redarstva, poslove Uprave groblja;

4. Odsjek za proračun, financije i računovodstvo obavlja:

- poslove proračunskog planiranja, financijskog i materijalnog poslovanja Grada, računovodstveno-knjigovodstvene poslove, poslove izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Grada, razreza i naplate gradskih prihoda, poslove vođenja knjigovodstvenih evidencija, poslove upravljanja imovinom Grada, poslove financijske operative, poslove nadzora i kontrole namjenskog korištenja sredstava proračunskih korisnika.«

Članak 5.

U članku 6. Odluke riječ: »službama« zamijenjuje se riječju: »odsjecima«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. Odluke riječ: »Službama« zamijenjuje se riječju: »Odsjecima«, u stavku 2. riječi »Službe« zamijenjuju se riječima: »Odsjeka«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 3. Odluke riječ: »službi« zamijenjuje se riječju: »odsjeka«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/8

Ur. broj: 2108-01/1-11-2

Čabar, 25. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr