SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju poduzetničke zone Glavičina

Članak 1.

Poduzetnička zona Glavičina utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/03., 41/06.) kao zona poslovne namjene K7, odnosno kao građevinsko područje izdvojene namjene (izvan naselja) unutar zaštićenog obalnog područja.

Poslovna zona Glavičina obuhvaća površinu od cca 3,00 ha i nalazi se u katastarskoj općini Hreljin, uz državnu cestu D501, Oštrovica (D3) - Meja - Križišće - Šmrika

 (D8) koja prolazi pored sjeverne strane zone. Sa zapadne, južne i istočne strane zone je područje rubova naselja, te šumske i ostale nerazvrstane površine. Sa sjeveroistočne strane, zona je od čvora Hreljin na dionici brze ceste Rijeka - Križišće - Krk udaljena oko 150 metara.

Prostor obuhvata zone može se podijeliti u dva dijela, prvi - na istočnoj strani obuhvata većinom izgrađeni i drugi, neizgrađeni dio na zapadnoj strani.

Područje zone je pretežito neizgrađeno, a obuhvaća sljedeće katastarske čestice u katastarskoj općini Hreljin u cijelosti:

- k.č. br. 2359/2 u naravi stražarnica, spremište i okoliš ukupne površine 2764 m2;

- k.č. br. 2359/1 u naravi zgrada, proizvodna hala i okoliš ukupne površine 6227 m2;

- k.č. br. 2355/3 u naravi pašnjak i put ukupne površine 26038m2;

- k.č. br. 2354 u naravi pašnjak ukupne površine 2665 m2;

- k.č. br. 2068/2 u naravi pašnjak ukupne površine 460 m2

te djelomično slijedeću katastarsku česticu:

- k.č.br. 2360/1 u naravi put ukupne površine 499 m2.

Članak 2.

Namjena zone je gospodarsko-poslovna (K) što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodna poduzeća, proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu i skladištenje.

Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poslovne namjene razviti i drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces poslovne djelatnosti.

Članak 3.

Izgradnja unutar zone vršiti će se temeljem odredbi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Glavičina (UPU - 15).

Članak 4.

Nositelj i organizator razvoja poduzetničke zone Glavičina je Grad Bakar.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke čine:

1. Kopija katastarskog plana obuhvaćenih čestica,

2. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Bakra s prikazom građevinskog područja zone poslovne namjene K7 - Glavičina,

3. Izvatci iz zemljišnih knjiga obuhvaćenih katastarskih čestica;

4. Posjedovni listovi obuhvaćenih katastarskih čestica;

5. Podaci o poduzetničkom potencijalu temeljeni na provedenoj anketi.

Članak 6.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka Gradskog vijeća Grada Bakra (KLASA: 021-05/07-01/08, URBROJ: 2170-02-01-07-7) donijeta na 18. sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine u dijelu koji se odnosi na zonu Glavičina.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-11-9

Bakar, 17. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr