SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

6.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju poduzetničke zone Lunga - Hreljin

Članak 1.

Poduzetnička zona Lunga - Hreljin utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/03, 41/06) kao zona poslovne namjene K8, odnosno kao građevinsko područje izdvojene namjene (izvan naselja).

Poduzetnička zona obuhvaća površinu od cca 7,32 ha zemljišta i nalazi se u katastarskoj općini Hreljin, na nadmorskoj visini 246-260 n/m, zapadnom stranom neposredno uz državnu cestu D501 čvor Oštrovica (D3) - Meja - Križišće - Šmrika (D8), dok se sa sjeverne, istočne i južne strane nalazi područje submediteranske šume i nisko raslinje. Od planirane brze ceste i planiranog čvora Hreljin, koji je u fazi realizacije, udaljena je oko 1000 metara.

Područje zone je neizgrađeno i obuhvaća sljedeće katastarske čestice u k.o. Hreljin u cijelosti:

- k.č. br. 3072 u naravi livada ukupne površine 255 m2;

- k.č. br. 3073/1 u naravi livada ukupne površine 374 m2;

- k.č. br. 3073/2 u naravi livada ukupne površine 691 m2;

- k.č. br. 3074 u naravi livada ukupne površine 273 m2;

- k.č. br. 3076 u naravi pašnjak ukupne površine 1762 m2;

- k.č. br. 3077 u naravi pašnjak ukupne površine 547 m2;

- k.č. br. 3078 u naravi šuma ukupne površine 237 m2;

- k.č. br. 3079 u naravi pašnjak ukupne površine 201 m2;

- k.č. br. 3080 u naravi pašnjak ukupne površine 162 m2;

- k.č. br. 3081 u naravi pašnjak ukupne površine 158 m2;

- k.č. br. 3082/1 u naravi pašnjak ukupne površine 187 m2;

- k.č. br. 3082/2 u naravi pašnjak ukupne površine 813 m2;

- k.č. br. 3082/3 u naravi pašnjak ukupne površine 820 m2;

- k.č. br. 3082/4 u naravi pašnjak ukupne površine 356 m2;

- k.č. br. 3083 u naravi pašnjak ukupne površine 338 m2;

- k.č. br. 3084 u naravi livada ukupne površine 489 m2;

- k.č. br. 3087 u naravi livada ukupne površine 374 m2;

- k.č. br. 3088 u naravi oranica ukupne površine 288 m2 ;

- k.č. br. 3089 u naravi pašnjak ukupne površine 791 m2;

- k.č. br. 3090 u naravi oranica ukupne površine 234 m2;

- k.č. br. 3093 u naravi livada ukupne površine 633 m2;

- k.č. br. 3097/5 u naravi oranica ukupne površine 655 m2;

- k.č. br. 3097/17 u naravi pašnjak ukupne površine 3067 m2;

- k.č. br. 3097/18 u naravi pašnjak ukupne povšrine 885 m2;

te djelomično sljedeće katastarske čestice:

- k.č. br. 3085 u naravi pašnjak ukupne površine 888 m2;

- k.č. br. 3086 u naravi pašnjak ukupne površine 490 m2;

- k.č. br. 3097/2 u naravi pašnjak ukupne površine
276 644 m2;

- k.č. br. 3097/16 u naravi pašnjak ukupne površine 1260 m2.

Članak 2.

Namjena zone je gospodarsko-poslovna (K) što podrazumijeva površine za organizaciju različitih proizvodnih i poslovnih djelatnosti (proizvodna poduzeća, brodo-strojograđevna i njima srodna poduzeća, obrtničke pogone koje ne onečišćuju okoliš, građevine za malo poduzetništvo, skladišne prostore, poslovne, upravne, uredske i trgovačke zgrade te uslugu).

U Urbanističkom planu uređenja UPU - 5 utvrđena je osnovna namjena prostora kartografskim prikazom 1. »Korištenje i namjena površina«, na kojem su označene površine namjena.

Članak 3.

Izgradnja unutar zone vršiti će se temeljem Odredbi za provođenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-5 - poslovna zona Lunga - Hreljin (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/10).

Članak 4.

Nositelj i organizator razvoja poduzetničke zone Lunga je Grad Bakar.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke čine:

1. Kopija katastarskog plana obuhvaćenih čestica,

2. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Bakra s prikazom građevinskog područja zone poslovne namjene K8 - Lunga,

3. Izvatci iz zemljišnih knjiga obuhvaćenih katastarskih čestica;

4. Posjedovni listovi obuhvaćenih katastarskih čestica;

5. Podaci o poduzetničkom potencijalu temeljeni na provedenoj anketi.

Članak 6.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka Gradskog vijeća Grada Bakra (KLASA: 021-05/07-01/08, URBROJ: 2170-02-01-07-7) donijeta na 18. sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine u dijelu koji se odnosi na zonu Lunga.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-11-8

Bakar, 17. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr