SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
OPĆINA VRBNIK
7

3.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnog gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26-03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici 13. koja je održana 1. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa te visina komunalnog doprinosa u Općini Vrbnik:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Vrbnik,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po kubnom metru građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 2.

U Općini Vrbnik utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

1. zona

- Ugostiteljsko-turistička namjena (zona T)

- Sportsko-rekreacijska namjena (zone R)

- cijelo naselje Vrbnik

- Komunalno servisa zona Zabrdi (posebnom Odlukom oslobođena plaćanja za poduzetničke djelatnosti u zoni)

2. zona

- Naselje Risika, osim zaseoka Glavica, Paprata i Grmovini

3. zona

- Mestinjak istok i zapad (zona poslovne namjene)

- Mali Drmuni (zona poslovne namjene)

- Garica i zaseoci Glavica, Paprata i Grmovini u Risiki

- Garica (zona poslovne namjene)

- Kampelji i ostalo

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrijednosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

1. za prvu zonu 110,00 kuna

javne površine 38,50 kuna

nerazvrstane ceste 44,00 kune

groblje 5,50 kuna

javna rasvjeta 22,00 kune

2. za drugu zonu 100,00 kuna

javne površine 35,00 kuna

nerazvrstane ceste 40,00 kuna

groblje 5,00 kuna

javna rasvjeta 20,00 kuna

3. za treću zonu 70,00 kuna

javne površine 24,00 kune

nerazvrstane ceste 28,00 kuna

groblje 4,00 kune

javna rasvjeta 14,00 kuna

Namjena prostora objekta ili djela objekta revalorizira se koeficijentima prilikom gradnje, prenamjene tj. kada objekt jedne namjene prilikom gradnje ima povoljniji koeficijent te se prenamjenjuje u objekt za koji se komunalni doprinos obračunava po višem koeficijentu za postojeći objekt koji se prenamjenjuje obračunat će se razlika do višeg koeficijenta za dio koji se prenamjenjuje ili uklanjanja:

- stambeni objekti i svi pomoćni objekti ili dijelovi tih objekata 1,00

- objekti ili dijelovi objekata u uslužnoj gospodarskoj namjeni 0,95

- objekti ili dijelovi objekata u proizvodno-gospodarskoj namjeni 0,50

- objekti poljoprivredne namjene (štale, mošune) 0,20

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos obveznik koji gradi stambeni objekt kojim rješava svoje stambeno pitanje sa stalnim boravkom na području općine Vrbnik, može platiti u 12 jednakih mjesečnih obroka u roku godine dana od dana dospijeća obveze komunalnog doprinosa ako je obračunati iznos veći od 50.000,00 kuna.

Komunalni doprinos za ostale objekte obveznik plaća jednokratno u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Obročno plaćanje odobrava se uz izdavanje ovjerene izjave poslodavca o zaplijeni plaće ili instrumenata osiguranja plaćanja: hipoteka, bjanko zadužnice ili čekova građana radi naplate cjelokupne tražbine Općine Vrbnik s osnova komunalnog doprinosa. U slučaju kada obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ne plati dva uzastopna (mjesečna) obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah, odnosno s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

Napomena: Kod obročnog plaćanja, prilikom izdavanja suglasnosti za priključak na komunalnu infrastrukturu, navesti da je priključak privremen - do datuma do kojeg je odobreno obročno plaćanje komunalnog doprinosa.

Na neisplaćene obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, a na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kojem je izdan pravomoćan akt na temelju kojeg se može graditi, a isti ne ostvari gradnju, ostaje u obvezi uplatiti cijeli iznos komunalnog doprinosa prema izdanom rješenje, a uplaćeni komunalni doprinos mu se ne vraća.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

1.) Općinsko vijeće ili načelnica u skladu sa Statutom Općine Vrbnik može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koji su u vlasništvu Općine Vrbnik i Primorsko-goranske županije.

2.) Općinsko vijeće ili načelnica u skladu sa Statutom Općine Vrbnik može osloboditi djelomično do iznosa od 10 do 100% obveze plaćanja investitore koji grade građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Općine Vrbnik i Primorsko-goranske županije te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

3.) Za sve ostale slučajeve, koji mogu biti u potpunosti ili djelomično oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa, sukladno socijalnom programu i razvojnim programima, općinsko vijeće ili općinska načelnica (ovisi o visini doprinosa o kojem se donosi odluka u skladu sa Statutom) donosi posebnu odluku s obvezom navođenja izvora sredstava iz kojih će se namiriti iznos nenaplaćenog komunalnog doprinosa.

4.) Fizička osoba koja gradi stambeni objekt kojim rješava svoje stambeno pitanje obujma do 700 m3, a ima minimalno 5 godina stalni boravak na području općine Vrbnik u trenutku nastanka obveze plaćanja komunalnog doprinosa ili u zadnjih 20 godina minimalno 10 godina s prekidima, odobrava se popust od 70% dok na razliku iznad 700 m3 plaća punu cijenu prema ovoj Odluci. Ova povlastica može se iskoristiti samo jednom. Obveznik koji koristi ovu povlasticu obvezuje se da neće otuđiti objekt za koji ostvaruje popust u roku 10 godina ili je u suprotnom

dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust. Ukoliko obveznik iz ovog stavka ima u vlasništvu stambeni objekt ili stan manji od 700 m3 ima pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja za razliku volumena do 700 m3.

5.) Investitor-sudionik Domovinskog rata - pripadnik borbenog sastava koji je u obrani sudjelovao minimalno 100 dana, kada gradi stambeni objekt kojim rješava svoje stambeno pitanje obujma do 700 m3 pod uvjetima iz prethodnog stavka obračunat će se komunalni doprinos umanjen za dodatnih 10%, tj. ukupno 80%.

6.) Obveznik iz stavka 4. i 5. ovog članka, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa JUO Općine Vrbnik dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta. Za ocjenu prava na ostvarivanje povoljnosti, podnositelj zamolbe mora dostaviti uvjerenje o prebivalištu za sebe i drugog člana zajednice, izvod iz matične knjige vjenčanih ili izjavu, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu ispred javnog bilježnika da živi i s kim živi u izvanbračnoj zajednici, te vlasnički list za nekretninu u kojoj živi.

7.) Povoljnosti iz ovog članka može koristiti samo jedan član bračne ili izvanbračne zajednice, koja živi u stanu ili kući u vlasništvu jadnog od člana zajednice.

8.) Povlastice navedene u ovom članku mogu ostvariti obveznici koji nemaju nikakvih dugovanja prema Općini Vrbnik.

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 5. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Vrbnik iz sredstava poreznih prihoda.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom primjene ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o komunalnom doprinosu kao i sve izmjene i dopune (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/07, 53/07 i 16/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/11-01/07

Ur. broj: 2142-07-03-11-1

Vrbnik, 1. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr