SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
7

4.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 28. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju
u zakup javne površine

Članak 1.

Članak 3. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/05) - u daljnjem tekstu Odluka, mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće Općine utvrđuje veličinu i izgled privremenih objekata koji se mogu postavljati na određenoj lokaciji, kao i lokaciju, broj i namjenu privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke donošenjem Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata (u daljem tekstu: Plan).«

Članak 2.

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

»Postavljanjem ugostiteljske terase na neuređenoj javnoj površini, zakupnik je dužan o svom trošku urediti terasu, sukladno uvjetima utvrđenim Zaključkom Općinskog načelnika, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Nije dozvoljeno postavljanje čvrsto ugrađene opreme terase, betoniranje i drugi čvrsti radovi na terasi ukoliko to nije predviđeno projektom na koji je suglasnost dao Općinski načelnik.«

Članak 3.

Članak 7. stavak 2. točka 2. Odluke mijenja se i glasi:

»- do 2 godine za vrijeme trajanja turističke sezone u periodu od 1. svibnja do 15. listopada, za ostale naprave iz članka 2. ove Odluke osim ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava ispred trgovina, a u sklopu trgovine.«

Članak 4.

Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:

»Natječaj za zakup javne površine raspisuje Općinski načelnik, a natječajni postupak provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija).

Komisija broji tri člana koje imenuje Općinski načelnik.«

Članak 5.

Članak 10., stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donosi Općinski načelnik.

Članak 6.

Članak 11. Odluke mijenja se i glasi:

»Protiv Odluke o odabiru ponuditelj ima pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana.

Općinski načelnik može prigovor kao takav:

. odbaciti kao nepravodoban,

. odbaciti kao neosnovan,

. prihvatiti ako utvrdi propuste u natječajnom postupku, te nepravilno utvrđeno činjenično stanje na temelju odredbi ove Odluke.«

Članak 7.

Članak 15., stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Javna površina iz članka 7. stavka 4. ove Odluke koja se daje u zakup neposrednom pogodbom, na zahtjev stranke, može se koristiti za obavljanje djelatnosti utvrđene Zaključkom Općinskog načelnika, odnosno Planom, na temelju Ugovora o zakupu javne površine i uz uvjete utvrđene ovom Odlukom.«

Članak 8.

Članak 16. Odluke mijenja se i glasi:

»Stečena prava i obveze dosadašnjeg zakupnika Općinski načelnik može odobriti ili prenijeti nasljednicima i pravnom slijedniku zakupnika u ugovorenom roku, pod uvjetom da su se uredno podmirivale obveze iz ugovora o zakupu.«

Članak 9.

Članak 17., stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Visinu naknade po m2 javne površine iz ovog članka donosi Općinsko vijeće kroz Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata, u kojemu se utvrđuje početna cijena za privremene objekte koji se daju u zakup putem javnog natječaja (članak 7. stavak 2. i 3.), kao i cijena zakupa privremenih objekata koji se daju u zakup neposrednom pogodbom (članak 7. stavak 4.).«

Članak 10.

Članak 18., stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik može posebnim zaključkom odobriti privremenu uporabu javne površine, bez naknade, u svrhu održavanja akcija zaštite okoliša, humanitarnih, kulturnih i sportskih akcija, te za održavanje manifestacija pod pokroviteljstvom Općine.«

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-2

Malinska, 28. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr