SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
7

3.

Na temelju članka 12. stavka 1., članka 14. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08 i 21/10), članka 4. stavak 1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama »Narodne novine« broj 43/10), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 28. veljače 2011. godine, donosi

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje
i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
u Općini Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište u Općini Malinska-Dubašnica u slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 2.

Mjere propisane ovom Odlukom dužni su provoditi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

U cilju sprečavanja šteta na poljoprivrednom zemljištu u smislu članka 1. ove Odluke, kao potrebne, propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1. obveza korištenja obradivog poljoprivrednog zemljišta;

2. mjere za sprječavanje erozije;

3. mjere za sprečavanje zakorovljenosti;

4. čišćenje kanala;

5. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka na određenim područjima;

6. suzbijanje biljnih bolesti štetnika;

7. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 4.

Obradivim poljoprivrednim zemljištem iz točke 1. članka 2. ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem obradivog poljoprivrednog zemljišta smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

Članak 5.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije na području Općine Malinska-Dubašnica utvrđuju se slijedeće zabrane, ograničenja i obveze:

1. zabrana sječe višegodišnjih nasada osim sječe iz agrotehničkih razloga na poljoprivrednim površinama;

2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama;

3. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta;

4. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura na zemljištu u širini od tri metara uz odvodne kanale;

5. obveza vlasnika odnosno ovlaštenika je da za poljoprivredne površine na strmom zemljištu provede mjeru zatravljivanja.

Članak 6.

U cilju sprječavanja zakorovljenosti vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednih zemljišta dužni su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi zemljišta.

Vlasnik susjedne parcele dužan je redovito, posebice u neposrednoj blizini međe, kositi travu i korov, kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.

Članak 7.

U cilju osiguravanja nesmetanog protoka oborinskih voda prirodnim i umjetnim kanalima vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koje koriste kanale dužni su iste održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala provodi se radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Članak 8.

U cilju suzbijanja bolesti i štetnika obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen zakonom, odnosno korištenjem zaštitnih sredstava dozvoljenih osnovnim standardima ekološke poljoprivrede.

Članak 9.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana od žetve,

2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniče sa poljoprivrednim zemljištem.

U cilju suzbijanja bolesti štetnika, obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen propisima o zaštiti bilja.

Spaljivanje i uništavanje biljnog otpada i korova na poljoprivrednom zemljištu može se vršiti samo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara sukladno zakonu.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 10.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1. uređenje i održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova,

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,

5. sadnja vjetrobranih pojasa.

Članak 11.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište prerastanjem zelene ograde na način da ne ometaju ili ne otežavaju poljoprivrednu proizvodnju i provođenje agrotehničkih mjera na njima.

Živice uz poljske putove odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba puta odnosno međe, a živica ne smije biti šira od 40 cm.

Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih parcela.

Članak 12.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.

Održavanje poljskih putova od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti se o njihovom održavanju.

Poljski putovi moraju biti uređeni na način da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja radi neometanog prolaza korisnika i vatrogasnih vozila.

Članak 13.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda.

Članak 14.

U cilju sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među, a živica se mora obrezivati na način da njena visina ne prelazi 1 m.

Članak 15.

Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih pojasa.

Vlasnik odnosno ovlaštenik poljoprivredne parcele može u vidu vjetrobrana, ako je zemljište izloženo jakom vjetru, određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama na način da se spriječi zasjenjivanje susjednih parcela.

Odobrenje za radove iz stavka 1. ovog članka izdaje organ uprave za poljoprivredu Županije.

IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 16.

Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu iz članka 5. ove Odluke provode se:

1. uklanjanjem suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

2. preoravanjem i čišćenjem zemljišta uz među zatravljenog suhim biljem i otpadom,

3. zabranom spaljivanja korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu od 1. lipnja do 31. listopada tekuće godine,

4. zabranom spaljivanja suhog korova i biljnog otpada na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šumskog zemljišta, te manjoj od 15 m od krošanja stabala, nasada na susjednim parcelama kao i od vodiča i stupova dalekovoda,

5. prethodnom pripremom tla na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada (čišćenje tla od trave i drugoga gorivog materijala),

6. obveznom nazočnosti osobe koja je zapalila vatru pri spaljivanju korova i biljnog otpada, koja uz sebe mora imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu i posudu s vodom), a sve uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležne Javno vatrogasne postrojbe,

7. gašenjem vatre od strane osobe koja ju je zapalila tako da pri napuštanju zgarišta tlo pospe pepelom i polije vodom.

Članak 17.

U svrhu zaštite od požara izrađuju se i održavaju protupožarni prosjeci. Pod protupožarnim prosjecima podrazumijevaju se površine očišćene od raznih nasada i otpada, koje sprečavaju širenje požara, odnosno služe u svrhe gašenja požara. Trasa i širina protupožarnog prosjeka određuje se Planovima i Mjerama zaštite od požara sukladno Zakonu i drugim propisima.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta i rudina dužni su:

1. redovito održavati i uređivati protupožarne prosjeke,

2. čistiti protupožarne prosjeke od korova, višegodišnjeg raslinja i otpada,

3. izraditi protupožarni prosjek po nalogu nadležnog upravnog tijela.

V. NADZOR

Članak 18.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležna tijela državne uprave, tj. inspekcije i druga tijela koja su sukladno zakonu osnovana za nadzor nad provedbom ove Odluke, te ovlaštena osoba Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 19.

U obavljanju nadzora u provedbi ove Odluke ovlaštena osoba Općine Malinska-Dubašnica može:

1. rješenjem narediti:

- poduzimanje radnji u svrhu sprečavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje,

- poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj proizvodnji,

- poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,

- uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, voćnjaka, pojedinačnih stabala i grmlja,

2. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

3. izdati obvezni prekršajni nalog.

Članak 20.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno dužni su poduzimati agrotehničke mjere, mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjere zaštite od požara iz ove Odluke radi zaštite tog zemljišta.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne provedu mjere iz stavka 1. ovog članka, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih mjera na zemljištu u njihovom vlasništvu.

Članak 21.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su ovlaštenoj osobi Općine Malinska-Dubašnica omogućiti nesmetani pristup do poljoprivrednog zemljišta i obavljanje nadzora u provedbi ove Odluke.

Ako ovlaštena osoba Općine Malinska-Dubašnica u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

- ne održava obradivo poljoprivredno zemljište u stanju sposobnosti za proizvodnju (članak 4., stavak 2. Odluke);

- poduzima mjere protivno zabranama, ograničenjima i obvezama odrađenim u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije (članak 5. Odluke);

- ne provodi mjeru poduzimanja mjera za sprječavanje zakorovljenosti (članak 6. Odluke);

- ne poduzima mjere za osiguravanje nesmetanog protoka oborinskih voda kanalima (članak 7. Odluke);

- ne provodi mjere za suzbijanje bolesti i štetnika na poljoprivrednim kulturama (članak 8. Odluke);

- ne ukloni biljne ostatke nakon žetve i nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa (članak 9. Odluke);

- ne održava i ne uređuje zemljišne međe, zelene ograde i poljske putove tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera (članak 11. Odluke);

- ne održava i ne uređuje poljoprivredne površine i poljske putove tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza korisnika i vatrogasnih vozila (članak 12. Odluke);

- ne čisti prirodne i umjetne vodene kanale radi sprječavanja odrona zemlje i zarastanja korova, a u svrhu omogućavanja neometanog protoka oborinskih voda (članak 13. Odluke);

- protivno zabrani sadi višegodišnje nasade visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (članak 14. Odluke);

- ne provodi mjeru sadnje i održavanja vjetrobranih pojaseva (članak 15. Odluke);

- ne poduzima mjere zaštite od požara (članak 16. Odluke);

- ne poduzima mjere zaštite protupožarnih prosjeka (članak 17. Odluke);

- ne poduzima mjere i ne omogućava ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera radi provedbe agrotehničkih mjera (članak 20. Odluke);

- onemogućava nesmetani pristup poljoprivrednom zemljištu ovlaštenim osobama u svrhu obavljanja nadzora nad provedbom ove Odluke (članak 21. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/04)

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-1

Malinska, 28. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=716&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr