SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD RIJEKA
7

19.          

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradonačelnik Grada Rijeke dana 7. ožujka 2011. godine, donio je

POSLOVNIK
o radu Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom uređuje sastav, djelokrug i način rada Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada (u daljnjem tekstu: Komisija) te druga pitanja od važnosti za rad Komisije.

Članak 2.

Odredbe ovoga Poslovnika primjenjuju se na članove Komisije i na druge osobe koje su nazočne sjednicama Komisije.

Članak 3.

O pravilnoj primjeni ovoga Poslovnika brine predsjednik Komisije.

II. SASTAV KOMISIJE TE PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMISIJE I TAJNIKA

Članak 4.

Komisija se sastoji od predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Članove Komisije imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na prijedlog Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Članove Komisije čine:

- predsjednik Komisije, koji se imenuje iz reda predstavnika Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem,

- potpredsjednik Komisije, koji se imenuje iz reda predstavnika Odjela gradske uprave za komunalni sustav,

- član Komisije, koji se imenuje iz reda predstavnika Društva arhitekata Rijeka,

- član Komisije, koji se imenuje iz reda predstavnika Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci,

- član Komisije, koji se imenuje iz reda predstavnika Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja.

Članak 5.

Mandat članova Komisije traje četiri (4) godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za člana Komisije.

Član Komisije može biti razriješen i prije isteka mandata.

U slučaju kada članu Komisije mandat prestane prije isteka vremena na koje je imenovan, novom članu Komisije mandat traje do isteka mandata člana Komisije umjesto kojeg je imenovan.

Članak 6.

Odgovorna osoba za rad Komisije je predsjednik Komisije.

Predsjednik Komisije:

- saziva sjednice Komisije, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicama te održava red na sjednicama,

- potpisuje zaključke i zapisnike Komisije,

- pokreće raspravu i razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Komisije,

- povjerava / delegira poslove i zadaće članovima Komisije,

- brine o radu Komisije te podnosi Gradonačelniku izvješće o radu Povjerenstva,

- obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom.

Članak 7.

Potpredsjednik Komisije zamjenjuje predsjednika Komisije u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Potpredsjednik Komisije ima sva prava i dužnosti predsjednika Komisije dok ga zamjenjuje.

Članak 8.

Član Komisije ima pravo i dužnost:

- biti nazočan sjednicama Komisije, a eventualni izostanak najaviti tajniku Komisije,

- raspravljati i izjašnjavati se, koristeći pritom svoja najbolja stručna znanja i iskustva o svakom idejnom projektu ili drugom pitanju o kojem se raspravlja na sjednici Komisije te o njemu odlučivati, osim u slučaju iz članka 15. ovoga Poslovnika,

- predlagati donošenje zaključaka iz djelokruga rada Komisije,

- iznositi izdvojeno mišljenje u slučaju drugačijeg stava o predmetu o kojem se odlučuje,

- obavljati i druge poslove koje mu sukladno ovome Poslovniku povjeri predsjednik Komisije.

Članovi Komisije odgovaraju pojedinačno za svoj rad u granicama ovlaštenja i dužnosti koje su im povjerene.

Članak 9.

Tajnik obavlja administrativno-tehničke poslove i druge stručne poslove za Komisiju, a naročito:

- dostavlja pozive i materijale za sjednice Komisije,

- izrađuje i potpisuje zapisnik o radu na sjednici Komisije,

- izrađuje izvješće o radu Komisije,

- izrađuje zaključke Komisije,

- brine o cjelokupnoj korespondenciji između članova Komisije i korespondenciji Komisije prema trećima koji sudjeluju u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja / lokacijske dozvole za idejni projekt koji je predmetom ocjene Komisije,

- obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Komisije.

Tajnika Komisije imenuje pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

III. DJELOKRUG RADA KOMISIJE

Članak 10.

Komisija ocjenjuje idejnu projektnu dokumentaciju koja se izrađuje u integralnom procesu rada sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja »Stari grad« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/08).

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, Komisija:

a) donosi zaključke koji sadrže mišljenje o:

- gradnji/rekonstrukciji građevina i uređenju javnih površina I. i II. kategorije zaštite i uređenju, obnovi i očuvanju građevine III. kategorije zaštite u cjelini, osim održavanja i sanacije dotrajalih elemenata građevine II. kategorije zaštite,

- opravdanosti i potrebi gradnje faksimila,

- točnom položaju mjesta kolnih i pješačkih ulaza/izlaza u/iz podzemne garaže te o građevinskim, tipološkim i oblikovno-arhitektonskim osobinama istih, vodeći računa o povijesnim, urbanim i morfološkim osobinama područja,

- postavljanju paviljona, pergola i slično na trgu i pješačkoj površini,

b) podnosi izvješće Gradonačelniku najmanje jednom godišnje,

c) surađuje s drugim tijelima i sudionicima u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja / lokacijske dozvole za idejni projekt koji je predmetom ocjene Komisije,

Članak 11.

Idejnu projektnu dokumentaciju koja se izrađuje u integralnom procesu rada Komisija ocjenjuje uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

- metoda i metodološki pristup rješavanju građevine i okolnog prostora,

- utemeljenost na dokumentaciji u funkciji rekonstrukcije dijela građevine ili kompleksa te građevine i kompleksa u cjelini,

- uvjeti oblikovanja građevina i površina utvrđeni dokumentom prostornog uređenja (oblikovanje općenito),

- usklađenost oblikovanja, izbora i zastupljenosti materijala (oblikovanje u kontekstu okolnog prostora),

- odnos arhitektonskog rješenja prema javnim površinama i prostorima te okruženju uopće (urbanistička uspješnost).

IV. NAČIN RADA KOMISIJE

Članak 12.

Komisija radi na sjednicama i zasjeda po potrebi.

Konstituirajuću sjednicu Komisije saziva predsjednik Komisije u roku od 30 dana od dana imenovanja Komisije.

Sjednice Komisije saziva predsjednik Komisije.

Članak 13.

Dnevni red sjednice Komisije predlaže predsjednik Komisije.

Na sjednicama Komisije raspravlja se i odlučuje o točkama koje se nalaze na dnevnom redu.

Na dnevnom redu sjednice Komisije može biti isključivo idejni projekt koji je na odgovarajući način pripremljen za sjednicu Komisije.

Pod idejnim projektom u smislu stavka 3. ovoga članka, razumijeva se idejni projekt čiji je obvezni sadržaj utvrđen člankom 82. stavkom 2. Odluke o donošenju detaljnog plana uređenja »Stari grad« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/08).

Sjednici Komisije mogu, na poziv predsjednika ili člana Komisije, nazočiti stručnjaci i predstavnici institucija koji svojim sudjelovanjem mogu doprinijeti i pomoći u integralnom procesu rada Komisije te investitor ili projektant idejnog projekta, bez prava na odlučivanje.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici, tajnik dostavlja članovima Komisije najmanje tri dana prije održavanja sjednice pisanim putem, elektroničkim putem i na drugi valjani način.

Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, poziv za sjednicu Komisije može biti dostavljen i u kraćem roku, a materijal za pojedinu točku dnevnog reda može se dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 14.

Predsjednik Komisije utvrđuje da li je sjednici nazočan potreban broj članova Komisije.

Komisija može započeti s radom ako je sjednici nazočan natpolovičan broj članova Komisije.

Predsjednik Komisije prekinut će sjednicu Komisije ako za vrijeme njezina trajanja utvrdi da sjednici nije nazočan potreban broj članova Komisije te sazvati nastavak sjednice za određeni sat istoga dana ili za neki drugi određeni dan i sat.

Komisija donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 15.

Član Komisije koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje mišljenja o idejnom projektu iz djelokruga integralnog procesa rada Komisije, nema pravo sudjelovati u raspravi o tom idejnom projektu i izuzet je od prava na odlučivanje.

Smatra se da je član Komisije neposredno osobno zainteresiran za donošenje mišljenja o idejnom projektu ako se mišljenje odnosi na dio projekta ili cijeli projekt u čijoj izradi sudjeluje on ili pravna osoba u kojoj je taj član zaposlen ili ima udio u vlasništvu te pravne osobe.

Članak 16.

O radu na sjednici Komisije vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, sudjelovanju u raspravi te o donesenim zaključcima.

U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Komisije i tajnik.

Članak 17.

Komisija, na temelju kriterija iz članka 11. ovoga Poslovnika, razmatra i raspravlja o dostavljenom idejnom projektu, javno glasuje i donosi zaključak koji sadrži pisano mišljenje o ocjeni dokumentacije integralnog procesa rada te isti dostavlja Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.

Mišljenje može biti pozitivno, negativno ili se idejni projekt vraća na doradu.

U slučaju negativnog mišljenja te vraćanja idejnog projekta na doradu, Komisija je dužna u pisanom obliku obrazložiti svoje mišljenje.

Za čuvanje izvornika zaključaka i ostale dokumentacije o radu Komisije brine Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Članak 18.

U slučaju potrebe boljeg sagledavanja prostorne problematike zahvata u prostoru određenog idejnim projektom, članovi Komisije imaju pravo i obvezu izvršiti uvid na prostoru na kojem je planirana realizacija zahvata.

Predsjednik Komisije može odrediti jednog ili više članova Komisije koji će izvršiti uvid iz stavka 1. ovoga članka te na sljedećoj sjednici Komisije izvijestiti Komisiju o izvršenom uvidu.

Članak 19.

Komisija podnosi Gradonačelniku izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi predsjednik Komisije ili osoba koju predsjednik za to ovlasti.

Članak 20.

Članovi Komisije imaju pravo na naknadu troškova za rad u Komisiji u iznosu od 700,00 kuna bruto po održanoj sjednici.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, članovi Komisije koji su predstavnici Grada Rijeke svoju dužnost obavljaju počasno i za rad u Komisiji ne primaju naknadu.

Pravo na naknadu članovi Komisije ostvaruju za mjesec u kojem je održana sjednica Komisije, ako su sjednici bili nazočni.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanjem na snagu ovoga Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/09).

Članak 22.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-04/23-49

Ur. broj: 2170/01-15-00-11-1

Rijeka, 7. ožujka 2011.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr