SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD RIJEKA
7

16.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/09) i članka 42. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08, 48/09 i 52/10) Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 1. ožujka 2011. godine, donio je

ODLUKU
o visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno
zaustavljenih ili parkiranih vozila

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje visina troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području grada Rijeke.

Članak 2.

Troškove premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Članak 3.

Vlasnik odnosno korisnik nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila koje je premješteno na temelju naredbe policijskog službenika Ministarstva unutarnjih poslova ili prometnog redara, dužan je na ime troškova premještanja vozila platiti iznos od 500,00 kuna.

Vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je preuzeti vozilo u roku od osam dana od dana kada je vozilo premješteno.

Ako vlasnik odnosno korisnik vozila ne preuzme vozilo u roku iz stavka 2. ovoga članka, trgovačko društvo koje obavlja poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, dužno je o izvršenom premještanju obavijestiti vlasnika odnosno korisnika vozila.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik vozila ne preuzme vozilo u roku od 8 dana od dana kada je vozilo premješteno, dužan je trgovačkom društvu platiti iznos od 50,00 kuna dnevno po vozilu na ime troškova čuvanja vozila.

Članak 4.

Vlasnik odnosno korisnik vozila za koje je određeno da se premjesti, plaća 50% naknade iz članka 1. stavka 1. ove Odluke radi troškova dolaska specijalnog vozila »pauk« kada je započeto premještanje vozila, a premještanje nije izvršeno.

Premještanje vozila smatra se započetim ako je izdana naredba za premještanje i ako je specijalno vozilo »pauk« kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok specijalno vozilo »pauk« ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-04/20-49

Ur. broj: 2170/01-15-00-11-1

Rijeka, 1. ožujka 2011.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr