SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD OPATIJA
7

11.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 22. veljače 2011. godine donosi

PROGRAM
poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Grad) u 2011. godini.

Članak 2.

Ukupna sredstava za realizaciju Programa planirana Proračunom Grada Opatije za 2011. godinu u iznosu od 400.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

1. za poticanje zapošljavanja iznos od 240.000,00 kuna,

2. za obveze po osnovi ugovora o sufinanciranju kamata iz ranijih godina iznos od 160.000,00 kuna.

Članak 3.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeća i nova mala i srednja trgovačka društva te obrtnici sa sjedištem na području Grada koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu kao i nepodmirenih obveza na ime poreza i doprinosa koje prati Porezna uprava.

Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:

- ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna,

- prihod 65.000.000,00 kuna,

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

Srednja trgovačka društva su ona koja prelaze uvjete za mala trgovačke društva, ali koji ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:

- ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna,

- prihod 260.000.000,00 kuna,

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.

1. POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

Članak 4.

Sredstva poticaja mogu koristiti poduzetnici iz članka 3. koji su u 2011. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 24 mjeseca ili osobe sa prebivalištem na području Grada bez radnog iskustva u svojstvu pripravnika na određeno vrijeme od najmanje 12. mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad 2 mjeseca kao i obrtnici koji su u 2011. godini započeli ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti.

Grad podupire poduzetnike na način da daje slijedeće poticaje:

1. Poduzetnicima iz članka 3. za svaku novozaposlenu osobu

- jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće, a najviše do 1.000,00 kuna mjesečno.

2. Poduzetnicima iz članka 3. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom

- jednokratni poticaj u iznosu od 4.000,00 kuna i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 1.500,00 kuna mjesečno.

3. Poduzetnicima-obrtnicima za početak obavljanja djelatnosti

- jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna

Članak 5.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje potrebno je priložiti:

- izvadak o upisu u odgovarajući registar,

- Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za trgovačka društva):

- godišnji financijski izvještaj poduzetnika - GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i,

- Prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospijela obveza podnošenja porezne prijave s Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave,

- presliku popunjenog obrasca PR (Prijava potrebe za radnikom),

- Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva,

- Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (ID obrazac), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave,

- Popis osoba za koje se traži potpora,

- Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno 2 mjeseca,

- Dokaz o utvrđivanju invaliditeta,

- Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,

- Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

- Obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

- Potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja djelatnosti potrebno je priložiti:

- izvadak o upisu u odgovarajući registar,

- Potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja,

- Ovjereni obrazac prijeve u registar obveznika poreza na dohodak,

- Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

- Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Članak 6.

Sa korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, Gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja s time da je korisnik obvezan prije potpisa ugovora dostaviti kao instrument osiguranja naplate potraživanja bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Osim uvjeta iz stavka 1. Ugovor o dodjeli poticaja neće se zaključiti ukoliko korisnik sredstva ima nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija.

Članak 7.

Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.

Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, u roku 8 (osam) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novo

zaposlenoj osobi i uplati obračunatih poreza i doprinosa za mjesec za koji se poticaj isplaćuje.

Članak 8.

Korisnik sredstava iz članka 4. stavka 2. točke 1. obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i nozaposlenu osobu, najmanje 24 mjeseca od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Korisnik sredstava iz članka 4. stavka 2. točke 2. obvezan je obavljati djelatnost najmanje 24 mjeseca od dana predaje zahtjeva za poticaje po ovom Programu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

Izuzetno od stavka 3. korisnik sredstava nije obvezen vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da umijesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog zaposlenika uz uvjete iz članka 4. ovog Programa, a u roku od 30 dana od raskida radnog odnosa.

Članak 9.

U roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa, Gradonačelnik objavljuje javni poziv sa uvjetima davanja poticaja.

Javni poziv ostaje otvoren do iskorištavanja osiguranih sredstava za ovu namjenu.

2. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospijeti u idućim godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Grada.

Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403/01-11-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-11/3

Opatija, 22. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O' Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr