SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD OPATIJA
7

9.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09- ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 22. veljače 2011, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije

Članak 1.

U Statutu Dječjeg gradskog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/07) članak 3. mijenja se i glasi:

»U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati sve učenice i učenici upisani u IV., V., VI., VII. razred OŠ R. K. J. Opatija i učenice i učenici OŠ V. C. Emina istog uzrasta s mjestom prebivališta u Dobreću, Opriču i Iki.

Kandidat koji se prijavljuje za vijećnika ili vijećnicu, mora biti učenik ili učenica dobrog ili uzornog vladanja, koji nema izrečenu niti jednu od pedagoških mjera.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Svaki razredni odjel IV., V., VI. i VII. razreda OŠ R. K. J. Opatija i učenice i učenici OŠ V. C. Emina sa područja Dobreća, Opriča i Ike koji za potrebe izbora čine jedno odjeljenje, biraju po dva predstavnika, čiji mandat traje dvije godine.

Izbori se provode na sljedeći način:

a) Gradonačelnik Grada Opatije objavljuje datum i vrijeme izbora (u pravilu petak u svibnju mjesecu) najmanje 45 dana prije održavanja izbora.

b) U roku od osam dana od dana objave izbora organizira se u školama prezentacija Projekta »Dječje gradsko vijeće« za sve učenike i učenice razreda koji sudjeluju u izborima.

c) U roku od trideset dana od dana objave izbora sve zainteresirane učenice i učenici dostavljaju svoju kandidaturu u pisanoj formi razredniku. Svaki razredni odjel mora imati najmanje tri kandidata.

d) Razrednik dostavlja listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. Statuta, nadležnom upravnom odjelu Grada koji objavljuje Liste na oglasnoj ploči u predvorju školskih zgrada.

e) Predizborna kampanja počinje teći dan nakon objave liste kandidata i traje do dana koji prethodi danu izbora.

f) U svakom razrednom odjelu osniva se Izborna komisija koju čine 3 učenika.

g) Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća izabiru se tajnim glasovanjem uz prisustvo razrednika koji jamči pravilnost izbora. Rezultati glasovanja unose se u zapisnik koji potpisuju članovi Izborne komisije i razrednik.

h) Za vijećnike Dječjeg gradskog vijeća izabrana su prva dva kandidata sa najvećim brojem glasova. U slučaju istog broja glasova dvoje ili više kandidata iz istog razrednog odjela, izbori se ponavljaju između tih kandidata, neposredno nakon prebrojavanja glasova.

i) Po završenom glasovanju, zapisnici o glasovanju dostavljaju se nadležnom upravnom odjelu Grada koji u roku od 72 sata objavljuje rezultate izbora u dnevnom tisku, na web stranicama Grada Opatije i na oglasnim pločama škola.

j) Materijal za izbore (informativni letci, upute za provedbu izbora, obrasce za kandidaturu, glasačke listiće i zapisnik o glasovanju) osigurava Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije, odnosno u suradnji s Koordinacijskim odborom Dječjeg gradskog vijeća.

k) Sve potrebne uvjete (prostor, vrijeme) za provođenje izbora osiguravaju škole.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća podnose pisanu kandidaturu za funkciju Dječjeg gradonačelnika ravnatelju Škole, koji iste dostavlja nadležnom upravnom odjelu Grada, u roku od osam dana od objave rezultata izbora.

Dječjeg gradonačelnika biraju vijećnici Dječjeg gradskog vijeća između sebe, tajnim glasovanjem, na konstituirajućoj sjednici.

Za funkciju Dječjeg gradonačelnika je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj glasova, ponavlja se izbor između tih kandidata na istoj sjednici.

U slučaju prijave samo jednoga kandidata za funkciju Dječjeg gradonačelnika glasovanje se također provodi pri čemu je kandidat izabran za Dječjeg gradonačelnika ukoliko za njega glasa više od polovice prisutnih vijećnika.

Ukoliko je Dječji gradonačelnik odabran iz VII. razreda, mandat mu prestaje završetkom školovanja, nakon čega vijećnici biraju novog gradonačelnika s mandatom od jedne godine.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća se biraju na dvije godine, s mogućnošću još jednog izbora za one vijećnike koji ostaju u osnovnoj školi do kraja mandata.

Mandat za učenike koji su izabrani u VII. razredu traje jednu godinu odnosno do kraja osnovnoškolskog školovanja.«

Članak 5.

U članku 9. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Vijećnik se razrješuje dužnosti i u slučaju izricanja pedagoške mjere od strane škole.«

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 6.

Ovaj Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/11-01/01

Ur. broj: 2156-01-01-11-1

Opatija, 22. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr