SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD BAKAR
7

2.

Na temelju članka 5. Stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Gradonačelnik Grada Bakra, na sjednici održanoj 26. siječnja 2011. godine donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Grada Bakra za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim se Planom utvrđuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti u 2011. godini.

Članak 2.

U 2011. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:

1. Investiciono održavanje - riva Bakar 20.000,00 kuna

2.Naknada za Vijeće za davanje
koncesijskog odobrenja 2.000,00 kuna


UKUPNO: 22.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 2.000,00 kuna, dok će se ostatak iznosa od 20.000,00 kuna osigurati iz sredstava naknade za koncesiju pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjere - industrijske luke Bakar i ostalih namjenskih sredstava iz Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI
NA POMORSKOM DOBRU I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

NAZIV

BR. LOK.

K.Č.-K.O.

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

SREDSTVO

Žal ribara

2.1.

3028/26
Bakar

kamenom obloženi plato na sjeveroistočnoj strani crkve Sv. Margarete

komercijalno-
rekreacijski sadržaji

kulturne, komercijalne,
zabavne,
športske priredbe

Žal ribara

2.2.

3028/26
Bakar

kamenom obloženi plato na sjeveroistočnoj strani crkve Sv. Margarete

ugostiteljstvo
i trgovina

štand (rukotvorine,
igračke, suveniri sl.)
- ambulantna prodaja (škrinja, aparati
za sladoled i sl.)

Riva iza
Hotela Jadran

2.3.

3028/26
Bakar

Obalno područje na
sjeveroistočnoj strani
hotela Jadran, od
spomenika na Žalu ribara (uključujući i tzv. »plažicu za djecu«) do terase
hotela Jadran

Organizacija
ronilačkih izleta/ obuka ronilaca

 

Primorje

2.4.

29
Bakar

Sjeveroistočna strana
objekta Malenica

Ugostiteljstvo i
trgovina

pripadajuća terasa
objekta

Na svim
lokacijama

-

-

-

komercijalno-
rekreacijski
sadržaji

Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje, slikanje i fotografiranje

 

Skica mikrolokacija iz stavka 1. Ovog članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovog Plana i nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/11-01/03

Ur. broj: 2170-02-03-6

Bakar, 27. siječnja 2011.

Gradonačelnik

Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr