SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 4. Petak, 11. veljače 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

6.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 3. veljače 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja III - Polje

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja III - Polje (u daljnjem tekstu: DPU III - Polje) je u članku 262. stavku 1. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 14/10) i člancima 91. i 93. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 10 i 36/10 - ispr.).

DPU III - Polje izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07 i 38/09) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Općina Omišalj. Odgovorna osoba za praćenje izrade i donošenja Plana je Općinski načelnik.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat DPU III-Polje utvrđen je kartografskim prilogom br. 3 - sjever Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice.

Područje obuhvata omeđeno je sa istoka ulicom Kralja Tomislava, sa sjevera ulicom Put postana, sa jugozapada pješačkim putem (stepeništem) Frankopanske ulice, te sa sjeverozapadne strane obalnom šetnicom.

Površina obuhvata iznosi 2,57 ha.

Izrada Plana započela je na temelju Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru za razdoblje 2003.-2005. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 03), ali je prekinuta radi potrebe usklađenja Prostornog plana i Urbanističkog plana s Uredbom o ZOP-u. Obzirom da je obuhvat plana bio nešto veći, te da Urbanističkim planom uređenja 2 - Njivice nije zabranjena nova gradnja do donošenja DPU-a, a što bi moglo imati negativne posljedice na prostor, potrebno je donijeti Odluku o izradi plana.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Prostor Polja u Njivicama predstavlja jednu od najatraktivnijih zona za gradnju, te se stoga oduvijek oprezno pristupalo planiranju ovog prostora. Također treba napomenuti da je radi nepovoljne vlasničke strukture (puno vlasnika na relativno malom prostoru) bilo vrlo teško ostvariti zajednički interes u cilju osiguravanja javnih prostora u ovoj zoni. Kao drugo ograničenje u ovom prostoru je Crkva rođenja blažene djevice Marije kojoj treba osigurati prostor za eventualno proširenje i parkovno uređenje, a budućom izgradnjom prostora ne ugroziti vizuru i značaj ovog sakralnog objekta.

Do sada se prostor koristio za parkiralište koje nedostaje centru Njivica te uz obalu za ugostiteljstvo (pružanje jednostavnih usluga u kioscima i pokretnim radnjama). To je ujedno pokazatelj da u detaljnom planu treba osigurati prostor za ovakvu namjenu.

Prostor ima izgrađenu svu komunalnu infrastrukturu do same zone. Kolni ulaz u zonu predviđen je preko novoplaniranog kružnog toka u ulici Put postana.

Arheološko područje zauzima gotovo 50% površine plana i definirano je kartografskim prikazom 3-sjever Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice.

Arheološka istraživanja izvršena su 2006. i 2007. godine o čemu su sačinjeni elaborati.

Nakon stručne istrage, sanacije i konzervacije nalazišta potrebno je procijeniti najprikladniji oblik prezentacije u suradnji sa Upravom za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, Konzervatorskim odjelom u Rijeci.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Kartografskim prikazom 1 - sjever UPU 2 - Njivice određena je mješovita i društvena (vjerska-pastoralni centar) namjena prostora sa javnim parkom u kojem se mogu planirati dječja igrališta. Uz obalnu šetnicu moguća je postava montažnih objekata - plažnih građevina do 25 m2.

Unutar područja mješovite namjene moguće je planirati gradnju stambenih objekata i manjeg hotela, pansiona sa kapacitetom do 30 ležajeva. Stambeni objekti mogu imati poslovne prostore do 30 % ukupne brutto površine odnosno na prve dvije etaže. Ove odredbe omogućavaju da prostor Polja postane prošireni centar Njivica. Broj stanova u građevini sukladno UPU 2 - Njivice ograničen je na 4 stana po objektu u zoni između obalne šetnice i puta za crkvu, dok je u zoni između ulice Kralja Tomislava i puta za crkvu moguća gradnja objekata sa maximalno 6 stanova.

Obzirom da bi ova zona prestavljala prošireni centar Njivica, UPU-om 2 - Njivice omogućena je veća gustoća gradnje, odnosno gradnja stambenog niza.

Planiranje prostora na kojem se štite povijesni sklopovi i sakralna građevina vršit će se uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Plana izradit će se konzervatorska podloga.

Pored navedenog u izradi će se koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge koje za potrebe izrade DPU III - Polje iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi DPU III - Polje. Konzervatorsku podlogu izradit će osoba ili tvrtka s dopuštenjem za tu vrstu radova izdatim od strane Ministarstva kulture.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova i kartografskih prikaza, DPU III - Polje će se izrađivati na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000 i digitalnoj ortofoto karti.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJI DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade DPU Polje zatražit će se od:

- MUP, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Javna ustanova zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 1,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama, Trg kralja Petra Krešimira 4, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. - regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka i Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu, Palmotićeva 82, 10000 Zagreb,

- HEP - distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 Krk,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Đ. Šporera 4, 51000 Rijeka.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza DPU III - Polje su:

- dostava zahtjeva za izradu DPU III - Polje (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga DPU III - Polje za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga DPU III - Polje za potrebe javne rasprave- u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog DPU III - Polje - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga DPU III - Polje - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga DPU III - Polje - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Odluke o DPU III - Polje - I. kvartal 2012. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Do stupanja na snagu DPU III - Polje, nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Izrada DPU III - Polje financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2142-06-11-01-7

Omišalj, 3. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr